Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Općinski sud u Kaknju o rezultatima rada za 2023. godinu: U fokusu kvalitet sudskih odluka

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Općinski sud u Kaknju održao je godišnju konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada iz Izvještaja o radu za 2023. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik suda, Eldar Zaimović, istakao je zadovoljstvo radom suda i ostvarenim rezultatima u protekloj godini, sa posebnim fokusom na kvalitet sudskih odluka koji je iznosio 96,69%, te je ostao na nivou prethodne godine, što je jedan od strateških ciljeva suda.

Naglašeno je da je od 16.01.2023. godine sud u potpunosti popunjen nosiocima pravosudne funkcije shodno sistematizaciji radnih mjesta, čime je nadomješten nedostatak sudija koji je nastao 2022. godine, tako da trenutno sudijsku funkciju obnaša sedam sudija i sutkinja, uključujući predsjednika suda.

Ukupan broj odluka u odnosu na koje se mogao uložiti pravni lijek je 3.404, dok je ukupan broj uloženih pravnih lijekova 161. Broj potvrđenih odluka je 139, preinačenih 15, ukinutih 7, pri čemu djelimično ukinutih nije bilo.

Na početku 2023. godine u Općinskom sudu u Kaknju bio je ukupno 6.881 neriješen predmet iz prethodnog perioda, dok su tokom godine zaprimljena 20.694 predmeta, tako da je ukupno u radu bilo 27.575 predmeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tokom 2023. godine riješeno je 17.035 predmeta, a ostalo neriješeno 10.540 predmeta koji se odnose na predmete Sudskog odjeljenja, unutar kojeg djeljuju Krivično-prekršajno i Građansko odjeljenje, Zemljišno-knjižnog odjeljenja i Odjeljenja sudske uprave..

Ostvarena kolektivna norma sudija, sutkinja i stručne saradnice iznosi 108,11%, što je ocijenjeno dobrim rezultatom, budući da prevazilazi propisanih 100%.

Plan rješavanja predmeta za 2023. godinu sadržavao je ukupno 1.278 predmeta. Tokom godine riješena su 1.134 predmeta, odnosno Plan je realizovan u procentu od 88,73%.

Prosječno trajanje postupaka na svim referatima je 306 dana, tako da je u ovoj godini došlo do blagog produženja prosječnog trajanja postupaka pred sudom u odnosu na prethodnu godinu za 44 dana, zbog toga što sud u 2022. godini nije bio popunjen svim nosiocima pravosudne funkcije, što je rezultiralo da su neriješeni predmeti iz 2022. godine prenešeni u 2023. godinu, tako da je i trajanje istih produženo.

Povećan je priliv predmeta na svim referatima u 2023. godini koji je iznosio čak 20.676 predmeta, što je za 8.323 predmeta ili 67% više u odnosu na 2022. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, u 2023. godini u okviru krivičnog, prekršajnog, parničnog, izvršnog, vanparničnog i referata sudske uprave riješeno je više predmeta (6.103) u odnosu na 2022. godinu (5.045).

Ukupan broj neriješenih zemljišno-knjižnih predmeta na početku 2023. godine iznosio je 2.055. Tokom godine su zaprimljena 14.234 predmeta, tako da je ukupno u radu bilo 16.289 predmeta. Od toga je riješeno 10.835 predmeta, a ostala neriješena 5.454 predmeta.

Prema Listi koruptivnih krivičnih dijela VSTV BiH, pred ovim sudom su u 2023. godini zaprimljena dva predmeta iz navedene oblasti, i to zbog krivičnog djela „primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH i isti nisu završeni (zaprimljeni u decembru 2023. godine).

Na početku izvještajnog perioda u radu su bila tri predmeta ove vrste u kojima se radilo o krivičnom djelu zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH i isti su u 2023. godini završeni.

Kada je riječ o transparentnosti rada, istaknut je značaj ažurnog rada web stranice suda na kojoj se objavljuju najznačajnije informacije o radu, uključujući prvostepene i pravosnažne krivične presude, što je rezultiralo time da se broj objavljenih vijesti na web portal suda poveća za čak 48% u odnosu na 2022. godinu.

Na taj način se podstiče proaktivna transparentnost u komunikaciji sa javnošću kao jedan od strateških ciljeva ovog suda. Osim toga, redovno i blagovremeno se izdaju saopćenja za javnost, zahvaljujući čemu je razvijena izuzetno korektna saradnja sa lokalnim i drugim medijima.

Zaključeno je da je strateški cilj koji ovaj sud želi postići rješavanje najvećeg broja predmeta u zakonom propisanim rokovima, uz zadržavanje kvaliteta sudskih odluka, te da u radu ima što manje starih predmeta.

- Marketing -