Šta se dešavalo na 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj?

Općinsko vijeće je jučer održalo održalo svoju 29. redovnu sjednicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 26 vijećnika. Odsutan je bio Ahmed Begić, a naknadno su pristupili: Izudin Hrusto, Enver Merdić i Aldin Šljivo.

Zapisnik sa 28.redovne sjednice Vijeće je usvojilo bez rasprave jednoglasno sa 27 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentara na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja nije bilo, a komentar na dostavljeno mišljenje na vijećničku inicijativu je dao Dževdet Huskić.

Vijećnička pitanja su postavili: Armin Bašić, Marcela Ravlija, Adnan Čobo, Branko Češljić, Fakir Ajdinović, Dževdet Huskić, Sabit Čehajić, Izudin Pušćul, Safet Šahman.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Dževdet Huskić, Fakir Ajdinović, Armin Bašić, Marcela Ravlija, Izudin Pušćul, Adnan Čobo, Džemal Bečirhodžić, Amar Selimović, Safet Šahman, Edin Šljivo. 

Dnevni red je usvojen bez rasprave jednoglasno sa 29 glasova za.

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Fakir Ajdinović.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2023.godine

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 8 uzdržanih.

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje lokalne saobraćajnice od Čatića do Haljinića

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 29 glasova za.

4. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Željeznička Stanica

5. Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora za članove Savjeta MZ Željeznička Stanica

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Izvjestilac: Sedin Karahodžić, član Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, VIjeće je usvojilo Izvještaj sa 26 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana, a nije podržalo Odluku o potvrđivanju izbora sa 11 glasova za, niko protiv i 14 uzdržanih.

6. Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU, i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji je učestvovao Izudin Pušćul.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvjeptaj sa 21 glasom za, niko protiv i 5 uzdržanih.

Sjednica se završila u 9:56’.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE