Proglašena krivom na sudu: Bivša radnica “Binga” prevarila poslodavca za 54 hiljade KM

Kantonalni sud u Bihaću je u ponovnom postupku nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa dana 14.11.2023. godine izrekao i javno objavio presudu kojom je optužena Edita Alagić oglašena krivom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navedena je proglašena krivom što je s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist prisvojila novac koji joj je povjeren na radu u institucijama u Federaciji, a pribavljena imovinska korist prelazi iznos od 50.000,00 KM, čime je počinila krivično djelo Pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Optuženoj je izrečena sigurnosna mjera  zabrane vršenja djelatnosti prodavača i drugih dužnosti vezanih za raspolaganje i rukovanje povjerenom imovinom u privrednim društvima ili uopće na radu u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od  pravomoćnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne  ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Optužena je obavezna da oštećenom privrednom društvu d.o.o. „Bingo“ Tuzla naknadi štetu u iznosu od 54.097,17 KM u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.

Optužena se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 1.842,19 te paušala u iznosu od 200,00 KM, a u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE