― Marketing ―

Ko bi rekao čuda da se dese: Nakon dugo vremena zakazana sjednica Predstavnilčkog doma Parlamenta FBiH

- Marketing -

Nakon druže pauze, za 21. juni zakazana je 3. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu nalazi se 15 tačaka.

Razmatrat će se dvije presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.  Tačke 3., 4. i 5. bave se pitanjima iz oblasti energetike.

- Marketing -

Tu je Prijedlog Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH, te , Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Pod tačkom br. 6 nalazi se Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu.

Tu je i nekoliko Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila ustanova za socijalno zbrinjavanje.

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu razmatra se pod tačkom br. 8.

Na Dnevnom redu je  i Izvještaj  o odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica donesenim u 2022. godini.

Razmatrat će se i Informacija o stanju sigurnosti – kriminaliteta na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2022. godine,

O zaduženjima Federacije BiH bit će govora u smislu Kvartalnog izvještaja o dugu Q4/2022, te Izvještaja  o zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.04.2023. godine.

Razmatra će se i dva seta zaključka: Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Zaključci Etičke komisije Predstavničkog doma parlamenta FBiH.

Dnevni red bit će iscrpljen tačkom Izbori i imenovanja.

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...