Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Dogovorena gradnja Palate pravde FBiH. Koštat će skoro 20 miliona KM

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj tematskoj sjednici održanoj u Mostaru, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za potpisivanje Memoranduma je uime Vlade ovlašten federalni premijer Fadil Novalić.

Cilj ovog memoranduma je hitno osiguranje uslova za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, a kojim se uređuju i pitanja osnivanja, organizacije, nadležnosti, ovlaštenja i načina rada posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i način izbora nosilaca pravosudnih funkcija i rukovođenje posebnim odjelima.

Memorandumom se iskazuje saglasnost za dugoročno rješavanje pitanja smještaja najviših pravosudnih institucija Federacije BiH, odnosno Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH.

Smještaj posebnih odjela

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Donošenju današnje odluke o davanju saglasnosti na Memorandum, prethodilo je prihvatanje Izvještaja o radu Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva, te Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela.

Ove radne grupe formirane su 1. septembra ove godine, a s obzirom na značaj i hitnost u rješavanju ove problematike, djelovale su zajedno i sinhronizirano, te su Vladi dostavile usaglašen zajednički izvještaj o radu sa prijedlogom zaključaka.

Doneseni zaključci Vlade ujedno predstavljaju i operacionalizaciju obaveza iz Memoranduma o saradnji sa VSTV-om.

U svrhu izgradnje namjenske zgrade za pravosudne institucije Federacije BiH „Palata pravde Federacije Bosne i Hercegovine“ u kojoj će biti smješteni Vrhovni sud FBiH s Posebnim odjelom, Federalno tužilaštvo FBiH s Posebnim odjelom i Sudska policija FBiH, Vlada FBiH će, kako se navodi u zaključcima, u sastavu Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH formirati Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje ove palate i osigurati materijalno – tehničke uslove za njen rad.

Ova služba zadužena je da s ciljem izrade projektne dokumentacije „Palate pravde FBiH“ u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu planira potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije i rad ove jedinice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nadalje, Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da prilikom izrade narednog Dokumenta okvirnog budžeta FBiH planira iznos od 20.660.000 KM za izradu projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje „Palate pravde“.

Sudska policija FBiH dobila je zaduženje da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za osiguranje sredstva za kadrovsko i materijalno jačanje koje je potrebno radi implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Planirana premještanja

Kako je precizirano u tekstu Memoranduma, Vlada će osigurati neophodna budžetska sredstva, osoblje i opremu za potrebe Sudske policije koja pruža podršku u radu Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda sa posebnim odjelima i neposredno se stara o sigurnosti zgrada pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica, pruža zaštitu svjedocima i drugim osobama kojima su određene mjere zaštite.

Također, Vlada će u cilju što skorijeg početka rada Posebnih odjela poduzeti sve neophodne aktivnosti da se u sklopu objekta u ulici Valtera Perića broj 15, u Sarajevu, u kojem su trenutno smješteni Federalno tužilaštvo, Vrhovni sud i Sudska policija FBiH privremeno smjeste posebni odjeli, za što će se u federalnom budžetu planirati sredstva za adaptaciju i opremanje u ukupnom iznosu od 2.950.000 KM. S tim u vezi, a u skladu sa Analizom VSTV-a, zaključeno je i da je iz tog objekta potrebno iseliti Ustavni sud FBiH i Federalno ministarstvo pravde.

S ciljem realizacije ove aktivnosti, Ured premijera FBiH, Generalni sekreterijat Vlade FBiH i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zaduženi su da održe radni sastanak s rukovodstvom Ustavnog suda FBiH i Federalnog ministarstva pravde.

Služba je zadužena da za Vladu pripremi Prijedlog odluke o načinu reguliranja privremenog smještaja pravosudnih institucija na način da se osiguraju prostorni uslovi za privremeni smještaj Vrhovnog suda FBiH s Posebnim odjelom i Federalnog tužilaštva FBiH s Posebnim odjelom u navedenoj zgradi, temeljem koje će trajno preseliti Ustavni sud FBiH u odgovarajući prostor u vlasništvu Federacije BiH, te istovremeno privremeno preseliti Federalno ministarstvo pravde u zgradu Vlade FBiH ili drugi odgovarajući prostor.

Dinamički plan izgradnje Palate pravde

Zaključeno je da će s ciljem provođenja ovih zaduženja, Služba za zajedničke poslove Federalnom ministarstvu finansija hitno dostaviti finansijski zahtjev radi planiranja Budžeta za 2023. godinu i osiguranja sredstava za rad Jedinice za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde FBiH“.

Memorandumom se definira i da će VSTV, nakon što dobije zvaničnu obavijest od Vlade FBiH o stvaranju potrebnih uvjeta za privremeni smještaj posebnih odjela (do izgradnje Palate pravde), pokrenuti procedure izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u posebnim odjelima (posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca, federalni tužioci i sudije Vrhovnog suda FBiH). VSTV će u koordinaciji sa Vrhovnim sudom i Federalnim tužilaštvom FBiH dostaviti Vladi FBiH procjenu potreba i dinamički plan prijema savjetnika i saradnika, te drugog administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja za rad u Posebnim odjelima, a s ciljem planiranja budžetskih sredstava za ove namjene.

Također, Memorandumom je predviđeno i da će Vlada i VSTV putem koordinacionog tima za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH redovno razmjenjivati informacije o napretku u provođenju ovog memoranduma, održavati redovne sastanke, konsultacije, te usaglašavati sve potrebne aktivnosti.

Memorandum se zaključuje na neodređeni vremenski period, a najkasnije do potpune provedbe projekta izgradnje Palate pravde, te preseljenja i funkcioniranja svih institucija koje će biti smještene u ovom objektu. Na kraju svake kalendarske godine na zajedničkom sastanku vršit će se pregled dinamike ispunjenja uzajamnih obaveza i usaglašavati ključne aktivnosti, te određivati konkretni ciljevi za svaku narednu kalendarsku godinu.

- Marketing -