Za obilježavanje godišnjice srebreničkog genocida odobrena pomoć od 50.000 KM


Realizirajući zaključak sa 310. sjednice od 7.4.2022. godine, Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom odobrava izdvajanje 50.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu.

- Marketing -

Sredstva su odobrena u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije BiH odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine – godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a” Srebrenica, za programske aktivnosti koje se finansiraju preko Budžeta Općine Srebrenica.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Usvojeno izvješće o izvršenju proračuna FBiH za 2021. godinu

Vlada Federacije BiH je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2021. godinu.

U 2021. godini ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznose 4.798,9 milijuna KM i veći su za 61,6 milijuna KM u odnosu na ostvarenje 2020. godine, a manji za 12 posto u odnosu na planirano prošlogodišnjim Proračunom Federacije BiH.  Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.867,63 milijuna KM, što je 80,6 posto ukupno ostvarenih.

Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 461,75 milijuna KM, što je 9,62 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, a primljeni tekući transferi 3,22 milijuna KM, što je 0,07 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, dok su prihodi po osnovi financiranja proračuna ostvareni u iznosu od 466,30 milijuna KM, sa udjelom od 9,71 posto u ukupnom ostvarenim prihodima, primicima i financiranju.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje iznose 4.765,6 milijuna KM, što je 87 posto u odnosu na planirani Proračun Federacije BiH za 2021. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 4.551,6 milijuna KM, što je 96 posto ukupno obračunatih. Na rashodovnoj strani je najveći iznos sredstava od 2.898,5 milijuna KM utrošen na socijalna davanja.

Najveća izdvajanja po osnovi tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati mirovina (2.319,9 milijuna KM), doprinosima za zdravstveno osiguranje na teret mirovina (27,1 milijun KM), naknadama za fizičku onesposobljenost (2,3 milijuna KM) i za pogrebne troškove (7,5 milijuna KM). Tu su i naknade za civilne žrtve rata (23,7 milijuna KM), vojne (259,4 milijuna KM) i civilne (135,2 milijuna KM) invalidnine, te transferi za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja – novčana egzistencijalna naknada (42,5 milijuna KM) te Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja (15 milijuna KM).

Također je na ime transfera za raseljena i izbjegla lica izdvojeno 22,4 milijuna KM i za Federalni zavod za zapošljavanje (iz sredstava IBRD-a za projekt zapošljavanja) 10.000.000 KM.

Uz ova sredstva je, kao pomoć nižim razinama, dodijeljeno 200 milijuna KM na ime financijske pomoći proračunima kantona za provedbu strukturalnih reformi i prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i za infrastrukturne projekte. Također, na ime dodjele financijske pomoći proračunima općina i gradova za sanaciju posljedica pandemije i za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji u jedinicama lokalne samouprave dodijeljeno je 10.000.000 KM.

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno su izdvojena sredstva u iznosu od 92,2 milijuna KM od čega se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odnosi 28,5 milijuna KM, za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (bolnice, domovi zdravlja, klinički centri) 60 milijuna KM, na Zavod za transfuzijsku medicinu 1,1 milijun KM, za proces cijepljena raseljenih osoba dva milijuna KM.

Transfer neprofitnim organizacijama je prošle godine iznosio 19,6 milijuna KM, što je veće za 13 posto u odnosu na planirano i za 23 posto u odnosu na izvršenje u 2020. godini.

Subvencije javnim poduzećima, iznosile su 46,2 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 184,2 milijuna KM.

Od ukupno dodijeljenih 88,6 milijuna KM Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovi subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima realizirana sredstva se odnose na subvencije za mlijeko i duhan od 39,51 milijun KM, podsticaje za poljoprivredu od 30,98 milijuna KM, poticaj za veterinarstvo od 2,35 milijuna KM, te na poticaj za projekte u poljoprivredi 15,73 milijuna KM za ruralni razvoj i strukturne mjere.

Na dan 31.12.2021., nakon zatvaranja poslovnih knjiga svih proračunskih korisnika i provedbe poslovnih procedura za zatvaranje fiskalne godine, akumulirani suficit iznosio je 281,70 milijuna KM.

Konsolidirani pregled prošlogodišnjeg ostvarenja javnih prihoda

Federalna vlada je prihvatila konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u FBiH za 2021. godinu, s tabelarnim pregledom ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda 2021/2020.

Kako je u ovom dokumentu navedeno, nakon pada u 2020. godini, usljed globalnog usporavanja ekonomske aktivnosti, naplata javnih prihoda je u 2021. godini zabilježila ponovnu uspostavu pozitivnog trenda. Tako, ukupan nivo naplaćenih javnih prihoda u FBiH u 2021. godini iznosi nešto više od 9.948 miliona KM i veći je za 13 posto u odnosu na ostvarenje iz 2020. U poređenju s predpandemijskom 2019. godinom, koja je bilježila rekordnu naplatu, ukupno ostvarenje prihoda u 2021. godini veće je za 5,76 posto ili za 541 ,9 miliona KM.

U strukturi navedenog, ukupna naplata poreznih prihoda lani je iznosila 4.766,9 miliona KM i bila veća za 722 miliona KM. Ukupni prihodi po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa naplaćeni su iznosu od 3.903,9 miliona KM, što je za 7,2 posto više u odnosu na 2020. godinu, dok su ukupni neporezni prihodi ostvareni sa 1.277,3 miliona KM, što je za 160,6 miliona KM više u poređenju s prethodnom godinom.

Kada je riječ o indirektnim porezima, prošle godine je na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje ukupno prikupljeno 8.037,5 miliona KM, što je za 1.172,3 miliona KM više u odnosu na prethoclnu godinu. Federaciji BiH je iz tekuće raspodjele pripao iznos od 3.566,4 miliona KM, koji je veći za 570,4 miliona KM u odnosu na 2020. godinu. Nadalje, Federaciji BiH je, shodno odlukama usvojenim Upravnog odbora UIO, tokom 2021. godine od strane Republike Srpske uplaćen dodatni iznos od 6,1 miliona KM po osnovu drugog privremenog poravnanja između entiteta za raspodjele izvršene u prethodnoj godini.

Ukupan nivo uplaćenih prihoda po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa u 2021. godini je u FBiH lani iznosio 3.903,9 miliona KM i veći je za 7,2 posto nego godinu ranije. Od toga se na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje odnosi 2.180,3 miliona KM (povećanje za 157,6 miliona KM), na doprinose za zdravstveno osiguranje 1 .544,6 miliona KM (povećanje 94 miliona KM), a na doprinose za osiguranje od nezaposlenosti 178,9 miliona KM (povećanje za 10,8 miliona KM u odnosu na 2020. godinu).

Saglasnost za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa na oblast vodnih usluga

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku o davanju saglasnosti za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga. Riječ je o jednoj je od aktivnosti predviđenih Odlukom o usvajanju Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.

Ova procjena treba ponuditi odgovore koji se odnose na odabir najbolje opcije za regulisanje ključnih pitanja u oblasti vodnih usluga u FBiH, uključujući i unapređenje postojećih ili izradu novih propisa.

Uspješna reforma sektora voda zahtijeva usklađen regulatorni i funkcionalan institucionalni okvir (putem reorganizacije postojećih ili uspostave novih struktura), kao i kontrolisane finansijske tokove. S obzirom na kompleksnost procesa, u ovoj reformi učestvuju nadležna ministarstva za oblast vodoprivrede, komunalnih usluga, kao i druge institucije, svi u skladu sa svojim nadležnostima.

Vlada Federacije BiH i resorna ministarstva, uz podršku međunarodnih razvojnih partnera (DEU u BiH, Svjetska banka, EBRD, EIB, UNDP, ambasade Švedske i Švicarske) provode reformu sektora voda, s ciljem unapređenja i održivosti vodno-komunalnog sektora i modernizacije javnih komunalnih preduzeća, te uspostavljanja ekonomske cijene vodnih tarifa. Reforma sektora je neophodna kako bi bila osigurana realizacija kreditnih i grant sredstva za kapitalne infrastrukturne projekte u sektoru vodno-komunalnih usluga, kako ne ne bi zaostajao na putu EU integracija.

Proces sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga provest će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uz tehničku pomoć Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2), koji zajednički finansiraju vlade Švicarske, Švedske i Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano