Vlada FBiH jednoglasno usvojila zakon: Ova prava dobijaju demobilisani borci

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BIH u Mostaru usvojen je zakon o demobilisanim borcima, saznaju Vijesti.ba. Zakon je na Vladi FBiH usvojen jednoglasno. Nakon usvajanja zakon o demobilisanim borcima ide u proceduru u Parlament FBiH po hitnom postupku.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28. 5. 2018. godine s tematske sjednice održane 23. 5. 2018. godine, zadužio je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog rata i Vladu Federacije BiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u hitnu parlamentarnu proceduru.

Pri njegovom utvrđivanju, istaknuto je da postoji neodložna potreba za hitnim sistemskim rješavanjem prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zakonom se uređuju prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Demobilisanim borcem, prema ovom zakonu, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova, koji je sudjelovao u pripremama za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 18. 9. 1991. do 23. 12. 1995. godine.

Demobilisanim borcem dobrovoljcem smatra se i osoba koje je, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u oružane snage u tom razdoblju.

Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak.

Demobilsani borci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu; liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; liječenje u drugom kantonu; osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju; pomoć u slučaju smrti; borački dodatak; prijevremeno povoljnije penzionisanje; duži godišnji odmor po osnovu sudjelovanja u oružanim snagama; stambeno zbrinjavanje; subvenciju plaćanja naknade za pogodnost; subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta; dodjelu sredstava za održivi povratak; besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, plin); prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog borca.

Zakonom je propisana i javna objava Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida Domovinskog rata.

Za provođenje potrebna su financijska sredstva u iznosu od 14 miliona maraka, s tim da se ona osiguravaju u skladu s potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Prava koja su predviđena za financiranje na kantonalnom nivou bit će definirana kantonalnim propisima. U većem broju kantona obuhvaćena su zakonima o dopunskim pravima i sredstva za njihovu realizaciju redovno se planiraju u kantonalnim budžetima.

Na općinskom nivou predviđena su subvencioniranja prava demobilisanih boraca predviđena ovim Zakonom. I ta prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Ovim zakonom nastoji se osigurati financiranje ovih prava u svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobilisanih boraca i njihovih porodica.

Predloženo je da Zakon bude primjenjivan od 1. 1. 2019. godine.

Možda vam se svidi

Leave A Reply