-6.1 C
Kakanj
Utorak, 19 Januara, 2021

Utrošak sredstava od koncesija u iznosu od 1.000.000 KM: Detaljna rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice, nastavak rekonstrukcije puta za Tršće, nastavak radova u Rudarskoj ulici…

Iz Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu, kroz Program utroška sredstava od koncesija, planirano je da se prikupi i utroši 1.000.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena na sljedeće projekte:

Prioritetni projekti čija je realizacija planirana u 2016. godini su:

Detaljna rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice  u ulici Alije Izetbegovića (od centra do mosta u Zgošći)  –  540.611,80 KM

Glavna gradska saobraćajnica  koja vodi kroz ulicu Alije Izetbegovića je sa dosta lošim tehničkim karakteristikama, nedovoljne širine, sa dosta udarnih rupa i deformacija i neriješenom odvodnjom. Cesta je prije mnogo godina građena sa kaldrmom kao završnim slojem, a kasnije je samo presvučena asfaltom preko kaldrme pa je iz tih razloga česta pojava puknuća i udarnih rupa. Zbog lošeg stanja i starosti instalacija u cestovnom pojasu česte su potrebe za prekopavanjima ceste koje je teško dovesti u prvobitno stanje. Odvodni šahtovi i odvodne cijevi su nedovoljnog profila i ne mogu primiti sve površinske vode kod jačih kiša.

Razloga za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice je mnogo i napominjemo  da je u toku izrada projektne dokumentacije koja će dati konačnu investicijsku vrijednost. Novom saobraćajnicom bi se svakako riješila i poboljšala odvodnja površinskih voda i dobila jedna moderna gradska saobraćajnica koja zadovoljava kriterije potrebne za normalno odvijanje jednosmjernog saobraćaja kroz grad.

 Izrada trotoara i habajućeg sloja asfalta u ulici Rudarska- 100.000,00 KM

Gradska saobraćajnica u ulici Rudarska, MZ Kakanj II, je konačno rekonstruisana  tokom 2015. godine nakon višegodišnjih pokušaja i planiranja kroz općinske budžete. Izvedene radove možemo smatrati I fazom rekonstrukcije kojom je, pored rješavanja odvodnje, izvršena  zamjena kolovozne konstrukcije, ali bez završnog habajućeg sloja asfalta i bez rekonstrukcije trotoara. Planirana sredstva su potrebna za završetak radova na ovoj saobraćajnici tj. za izradu habajućeg sloja asfalta bez kojeg će ova veoma prometna saobraćajnica ubrzo biti ponovo neuslovna, te za rekonstrukciju trotoara koji nisu tretirani I fazom.

Nastavak rekonstrukcije puta Zgošća- Tršće – 80.000,00 KM

Tokom 2014. godine izvršena je rekonstrukcija i proširenje najkritičnijih dijelova saobraćajnice. Kako bi se ova prometna putna komunikacija dovela u bolje stanje, sa tehničkim elementima koji omogućavaju bezbjedno odvijanje saobraćaja, potrebno je nastaviti sa rekonstrukcijom naredne faze koju definišemo kao najkritičniju. Treba napomenuti da planirana sredstva nisu dovoljna za završetak svih radova i potpunu rekonstrukciju. Obzirom da nije došlo do toliko traženog finansiranja rekonstrukcije ovog putnog pravca od strane viših nivoa vlasti, Općina je primorana da iz godine u godinu izdvaja sredstva i fazno rješava ovu veoma frekventnu saobraćajnicu.

Sanacija industrijske ceste u Malješu, MZ Pope – 20.000,00 KM

U naseljenom mjestu Malješ dugogodišnji problem vezan za podzemne vode je umnogome riješen, ali je kao posljedica nakon sanacije, odnosno snižavanja nivoa podzemnih voda koje su ugrožavale stambene objekte i put, izgradnjom kolektora za dreniranje terena ostao djelimično oštećen put koji je nakon poplava i dalje eksploatacije pretrpio dodatna oštećenja. Trenutno je put u jako lošem stanju tako da je  radi sigurnijeg odvijanja saobraćaja potrebno uraditi  temeljitu rekonstrukciju. Za kompletnu rekonstrukciju puta potrebna su značajna sredstva. Ova sredstva u iznosu od 20.000,00KM će se utrošiti za rekonstrukciju najkritičnije dionice. Treba naglasiti da podružnica  Malješ spada u koncesiono područje.

 Izmirenje obaveza prema izvođaču radova na izgradnji mosta u Zgošći – 15.000,00 KM

UNDP kao investitor je implementirao i finansirao izgradnju novog mosta u Zgošći u cilju sanacije šteta od poplava 2014. godine. Prvobitno je planirano da se rekonstruiše postojeći čelični most raspona 11 metara što je i ugovoreno i isfinansirano od strane UNDP-a. Pošto je MZ Zgošća tražila da se lokacija mosta promjeni to je automatski izazvalo nove troškove koji podrazumijevaju izradu nove projektne dokumentacije jer je na novoj lokaciji bilo potrebno izgraditi most većeg raspona. Izvođač je u potpunosti završio radove, a ostala je obaveza Općine da reguliše razliku sredstava između ukupne cijene izgradnje mosta i cijene koje je isfinansirana od strane UNDP-a.

Rekonstrukcija puta od naselja Brus prema Jukama, MZ Bukovlje – 25.000,00 KM

Dio naseljenog mjesta Juke u kojem između ostalih imamo povratničku višečlanu porodicu i farmu stoke sa 130 grla je bez adekvatne putne komunikacije. Problem ove putne komunikacije je naročito izražen nakon nedaća iz 2014. godine jer je veliko klizište potpuno prekinulo putnu komunikaciju Bukovlje – Juke. Iz tih razloga Općina Kakanj je kroz Plan redovnog održavanja tokom 2014. i 2015. godine intervenisala nekoliko puta na ovom pravcu, ali su potrebna znatnija sredstva da se put dovede u funkcionalno stanje te da se rješavanjem ove putne komunikacije  podrži i razvoj poduzetništva odnosno stočarstva.

Izgradnja kanalizacije u Mramoru – 30.000,00 KM

Za naseljeno mjesto Mramor koje broji  cca 170 stanovnika 2010.godine  urađena je projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacije. Kanalizacioni kolektor je dužine 1.135,75 m glavnog kanalizacionog cjevovoda sa profilom cijevi ø 300 mm. Na kraju glavnog kanalizacionog voda locirano je montažno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.  Predračunska vrijednost kompletnog projekta je 172.042,79KM, a za I fazu se predlaže 40.000,00KM. Važno je napomenuti da se sve otpadne vode iz domaćinstava upuštaju u potok  tako da je u ljetnom periodu stanje vrlo teško i postoji opasnost po zdravlje stanovništva kao i to da je je u selu Mramor otežan život zbog eksploatacije mineralne sirovine, transporta i odlaganja iste.

Hitne intervencije – 10.000,00 KM

Ovaj iznos predstavlja minimum sredstava potrebnih za nepredviđene radove koji se mogu pojaviti, a vezani su za manje intervencije na hidrotehničkim objektima (vodovodima i kanalizacijama), kao  i drugim objektima na područjima koje najviše ugrožavaju koncesionari na općini Kakanj. Sredstva sa ove pozicije se često koriste i kao sufinansiranje Općine u vidu nabavke materijala u situacijama kada mještani sami izvode radove na infrastrukturnim objektima u svojim MZ.

Projektovanje i nadzor – 10.000,00 KM

Predloženi iznos je potreban za izradu projektne dokumentacije koja je od značaja za Općinu. U fazi realizacije ovog, a i drugih programa, te pri realizaciji sredstava koje opredjeljuju viši nivoi vlasti  često bude potrebe za izradom pojedinih projekata, a isto tako i za nadzor nad izvođenjem radova. Ovom stavkom su obuhvaćeni i troškove izdavanja svih  saglasnosti potrebnih  u fazi izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za projekte od interesa za Općinu Kakanj.

Ugovoreni, a neizvršeni projekti iz Programa utroška sredstava od koncesija za 2015. godinu

U ovoj grupi su projekti koji su bili obuhvaćeni Programom utroška sredstava od koncesija u 2015. godini  i koji su  ugovoreni u 2015. godini,  ali nisu  realizovani iz razloga slabijih prihoda po osnovu koncesionih naknada u 2015. godini.

Radi se o sljedećim projektima:

Rekonstrukcija puta Kondžilo- Dom 139.845,70
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije glavne saobraćajnice u ulici A.Izetbegovića 29.542,50

Ukupan iznos ugovorenih, a nerealizovanih projekata po Programu koncesija za 2015. godinu je 169.388,20 KM.

U 2015. godini pripremljeno je nekoliko projekata, te zaključeno nekoliko ugovora čija realizacija slijedi u 2016. godini.

Radi se o projektima:

rekonstrukcija puta na Plandištu (40.013,51 KM), sanacija puta Stari dom-okretnica Brnjic (39.679,79 KM), sanacija puta u MZ Varda (20.000,07 KM), sanacija puta za Čizmiće (19.998,81 KM), sanacija puta Bećirhodžići-Čobe-Safundžije (40.013,88 KM), sanacija puta za Šimiće (19.994,13 KM), sanacija puta u MZ Papratnica (20.001,97 KM), sanacija puta prema Crnču (19.979,61 KM), sanacija puta sa izgradnjom obaloutvrde u Haljinićima (35.099,18 KM), nastavak izgradnje puta za Semetiš (30.002,22 KM), rekonstrukcija puta sa Sopotnicu (39.993,09 KM), rekonstrukcija puta za Starposle (23.376,94 KM) i rekonstrukcija puta u ulici Omera Maslića prema mezarju Vrtle (30.010,16). Planirano je i izdvajanje 56.393 KM za nastavak aktivnosti na održavanju puteva.

Ukupna vrijednost projekata koji su pripremljeni i ugovoreni u ovoj godini, a čija se realizacija očekuje sljedeće godine, iznosi 574.402,03 KM.

(Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO