Usvojen Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje


Vlada FBiH je današnjim zaključkom prihvatila „Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja“. Dokument je pripremila radna grupa koju je formirala Vlada FBiH.

- Marketing -

U Elaboratu je navedeno da su u pripremi za izradu identifikovani problemi koji se trebaju riješiti i ciljevi koji se žele postići. Ovim elaboratom Vladi je prezentiran detaljan pregled šta je sve potrebno obezbijediti da bi se oformile funkcionalne i održive zračne snage za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja, a u čijem sastavu bi bile letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja. Također, elaboratom su definisani koraci u realizaciji uspostave zračnih snaga – jedinice, te predložene vrste i broj letjelica.

Glavni cilj Elaborata je formiranje funkcionalnih zračnih snaga – jedinice u Federaciji BiH koja će biti optimalno kapacitirana kako s ljudskim tako i s materijalnim resursima. Uspostava ove zračne snage – jedinice neophodna je zbog učestalih i vrlo opsežnih požara na području Fedracije BiH. U dokumentu je, između ostalog, prikazana opravdanost uspostave zračnih snaga – jedinice, te su njime preispitane požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja, kao i hidrološke odlike terena u FBiH s prikazom lokacija vodocrpilišta. Također, prikazani su mogući modeli organizacije zračnih snaga – jedinice i izbor letjelica za gašenje požara otvorenih prostora.

Istaknuto je da je promptno potrebno pokrenuti aktivnosti na uspostavi zračnih snaga- jedinice i nabavke letjelica, koja se treba realizovati u dvije faze. U prvoj fazi treba nabaviti samo protiv požarne – PP avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed – amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere. Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od budžeta Fedracije BiH. Također, navedeno je da zračne snage – jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizovana kao neovisni pravni subjekt pri Vladi Federacije BiH, ali da postupa po zahtjevima i procedurama nadležnih organa.

Elaboratom je predviđeno da  prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada za 2022. godinu ili neko drugo ad hoc rješenje, jer nije realno očekivati da se u toku tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage – jedinica i nabaviti letjelice. U sklopu zaključnih razmatranja navedeno je da projekt uspostavljanja, organizovanja i funkcionisanja zračnih snaga – jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja predstavlja trajni trošak Federacije BiH, ali s obzirom da služi u svrhu spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša, nema cijenu.

U Elaboratu je navedeno i da bi sjedište zračnih snaga – jedinice trebalo biti na Aerodromu Mostar gdje će biti locirani protivpožarni avioni, a da helikoptere treba stacionirati u Sarajevu. Zbog klimatoloških i drugih uslova, helikopteri mogu biti privremeno izmješteni i na drugu lokaciju. Lokacije za smještaj letjelica odabarane su uzimajući u obzir vazduhoplovno-metereološke odlike aerodroma u Federaciji BiH, značaj hidroloških objekata za gašenje požara otvorenih prostora, vegetacijske i hidrološke odlike terena u Federaciji BiH, te požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja.

Danas je usvojen izvještaj o radu radne grupe koju je imenovala Vlada Federacije BiH za izradu ovog elaborata, koju čine predstavnici JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Federalne uprave civilne zaštite, Ministarstva odbrane BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, federalnih ministarstava finansija i prometa i komunikacija, Federalne uprave policije, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te profesionalni pilot.

Od polovine godine Jedinstveni registar djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom u FBiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi s Registrom djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom.

Nadležna federalna ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva, te obrazovanja i nauke, zadužuju se da 1.7.2022. godine uspostave funkcionalan Jedinstveni registar djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom na cijelom području Federacije BiH. Također, dužna su od 1.5. do 31.5. ove godine, provesti testnu fazu funkcionisanja registra u općinama Tuzla, Travnik i Mostar.

Zadužuju se i da omoguće instaliranje dograđene SOTAC baze podataka, zatim da odrede odgovorne osoba za administriranje bazom podataka djece s poteškoćama u razvoja, te da osiguraju unos specifičnih podataka o djeci svako iz svoje nadležnosti.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sa stručnim osobama koje su izradile programsko rješenje baze, provesti obuku kadra na nižim nivoima, radi efikasnog upravljanja registrom.

U danas usvojenoj informaciji Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike navedeno je da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH nakon razmatranja stanja u zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, Drinu i Bakovićima u općini Fojnica, usvojio zaključke, kojim se, između ostalog, traži da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike hitno pristupi izradi Jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom, te interresornom uvezivanju oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.

Ovo ministarstvo je procijenilo da je uspostava ovog registra kroz proširenje i nadogradnju postojeće SOTAC baze podataka korisnika socijalnih prava, koja je u upotrebi u Federaciji BiH više od petnaest godina, mnogo brži, efikasniji i ekonomičniji način da se dođe do funkcionalnog rješenja, jer bi potpuno novi registar podrazumijevao donošenje posebnog zakona, te drugih provedbenih aktivnosti.

Istaknuto je i da će podaci korisnika socijalnih prava biti zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a pristup podacima moguć jedino putem sigurne mreže.

Informacija o aktivnostima skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Vlada FBiH upoznala se sa Informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima “Dugotrajno skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj” i Projektnim zadatkom  Ekspertnog tima, kojeg je imenovalo Vijeće ministara BiH, za izvođenje istražnih radova i izradu Elaborata o karakteristikama terena, a radi definisanja uticajnih zona odlagališta nuklearnog otpada na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Federalni zavod za geologiju, Federalni hidrometeorološki zavod i Federalni zavod za agropedologiju, zaduženi su da po zahtjevu Ekspertnog tima BiH, dostave postojeće inženjersko geološke, hidrogeološke, geomehaničke i druge raspoložive podatke, radi provođenja istražnih radova i izrade  navedenog Elaborata, kao i ocjene nultog stanja okoliša potencijalno ugroženih područja u Federaciji BiH i BiH.

Federalni zavod za agropedologiju zadužen je da se uključi u dijelu koji obrađuje pedološke karakteristike područja, te utvrđivanje načina korištenja zemljišta na predmetnom  području.

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da na osnovu analiza Ekspertnog tima BiH, planira finansijsku podršku za eventualno sufinansiranje  aktivnosti koje provode federalne institucije u svrhu istražnih radova i izrade Elaborata.

Također, ovo ministarstvo je zaduženo da u saradnju sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije, identifikuje mogućnosti za sufinansiranje ovih aktivnosti iz  međunarodnih fondova, te izvještava Vladu FBiH o daljim aktivnostima u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori.

Ovaj zaključak biće dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeću ministara BiH.

Usvojeni izvještaji i planovi

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici zaključkom prihvatila izvještaj, te utvrdila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu FBiH za 2020. godinu.

Prihvaćeni je i izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga na dan 31.12.2021. godine.

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2022. godinu.

Usvojen je i ovogodišnji Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Također je usvojen i Plan poslova premjera uspostave katastra nekretnina za 2022. godinu.

Ostale odluke i zaključci

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima mjesta u određenim općinama. Na ovaj način je, na inicijativu Gradskog vijeća Zenice, dodan novi naziv naseljenog mjesta Varda u Gradu Zenica, koje se izdvaja iz naseljenog mjesta Briznik.

Usvojena je informacija o finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, s prijedlogom zaključaka.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vlada FBiH sa informacijom o postupanju privrednih društava namjenske industrije s većinskim učešćem državnog kapitala Igman d.d Konjic, Unis Ginex d.d. Goražde, BN TMiH d.d. Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno, Zrak d.d. Sarajevo, Pretis d.d. Vogošća, TRZ d.d. Hadžići i Unis group d.d.

Federalnoj upravi policije su, bez naknade, na korištenje data dva objekta koja se nalaze u Centru za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ u Tarčinu. Udruzi „Cimski branitelji“ dat je, također bez naknade, na privremeno korištenje na period od pet godina poslovni prostor u Mostaru.

Federalna vlada je donijela Odluku o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja.

Također, donesena je i Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i popisnog katastra.

Općini Kiseljak, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak.

Vlada je danas prihvatila informaciju o molbi društva „Oslobođenje servisi“ d.o.o. Sarajevo za finansijsku podršku realizaciji projekta Specijal Oslobodenja „30 godina“.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Skupštini BH-Gasa d.o.o Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su menovani, kao i da za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Armin Zulkić, Amra Salihović, Asmir Mujanović i Maja Hadžihalilović.

Danas je donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora UNIS GROUP d.o.o., utvrđeni su kriteriji, te usvojen tekst javnog konkursa za ovaj izbor i nominovanje.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Edina Sijerčić (Agrokomerc d.d. Velika Kladuša), Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano