Program utvrđivanja lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja reklama i održavanja predizbornih mitinga povodom izborne kampanje

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline definirala je Program utvrđivanja lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja reklama i održavanja predizbornih mitinga povodom izborne kampanje.

Programom je određeno da se reklame mogu postavljati na javne površine predviđene za tu namjenu, a predizborni mitinzi se mogu održavati u prigradskim i seoskim naseljima na poligonima i igralištima, te u užem gradskom području na platou ispred pošte, u periodu od 12.9. do 11.10.2014. godine.

Raspored javnih površina vršit će se po pristiglim zahtjevima koji su zaprimljeni u periodu do 22.8.2014. godine, prema rasploživom broju lokacija.

Na području općine Kakanj određene su 93 lokacije za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja reklama – banderola. U ulici Alije Izetbegovića moguće je postaviti 29 banderola, na relaciji ulica Alije Izetbegovića – Rudarska ulica (do pekare Delibašić) 3 banderole, na mostovima na ulazu u grad 8 banderola, od rondoa do mostova 14, u ulici 311. lahke brigade 10, u Doboju 11 banderola, u Ulici branilaca 6, Čatićima 4, Haljinićima 4 i Kraljevoj Sutjesci 4.

Reklame se mogu postaviti samo na osnovu rješenja koje izdaje Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu.

Visina naknade za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja reklama određena je Tarifnikom o visini naknade za korištenje javnih površina od 28.2. 2013. godine i iznosi: 6 KM/m2 (III ZONA), 4,5 KM/m2 (IV zona), 3 KM/m2 (V zona) i 1,5 KM/m2 (VI zona).

Naknada za privremeno zauzimanje javnih površina uplaćuje se na depozitni račun Općine Kakanj broj: 1340200000370849, vrsta prihoda 722463.

Reklame i reklamni natpisi moraju biti čitljivi, tehnički i estetski oblikovani, uredno i jezički ispravni, a svjetlom i zvukom ne smiju ometati korisnike zgrada. Postavljanje u blizini raskrsnice mora odgovarati sigurnosti saobraćaja i ne može svojim položajem smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja, zaklanjati signalizaciju i sl.

Neispravne reklame i natpise, kao i one koje se ne mogu popraviti, ili one koje ne udovoljavaju uslovima iz Odluke o komunalnom redu, korisnik je dužan odmah zamijeniti novim.

Po proteku vremena određenog u odobrenju za zauzimanje javne površine, mora se ukloniti sve što je bilo u njenoj funkciji, a površina se mora o trošku korisnika privesti prvobitnoj namjeni u roku od 24 sata od proteka vremena, odnosno isteka roka.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.