Ponovni javni konkurs: Dodjela zemljišta za izgradnju garažnih objekata

Na osnovu člana 45.st.1. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine„ br. 67/05), člana 12. st.1., tačka a) Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine Općine Kakanj„ br.8/13,12/13) i člana 1. Odluke Općinskog vijeća o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa, br.01/1-63/14 od 27.02.2014.godine, Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj raspisuje:

 

PONOVNI JAVNI KONKURS

za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju garažnih objekata na teritoriji općine Kakanj

 

I. Predmet javnog konkursa

Predmet ovog Javnog konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao:

 

PARCELA br. 1.

1. OZNAKA PARCELE:k.č.br.414/4 k.o. Kakanj (n.p.),što odgovara k.č.br.342/64 k.o. Popi(s.p.)

2. URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU:

 • Površina parcele je: 31 m², Namjena, sadražaj i spratnost objekta: garaža, prizemlje
 • Korisna površina objekta: cca 15 m², Gabarit objekta i zona: 3,00×6,00 m, V zona

3. NAKNADE:

a) naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište površine 31 m2x45,00 KM/m2 = 1.395,00 KM (početna cijena).

b) naknada po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta u iznosu 112,50 KM

c) naknada za uređenje zemljišta u iznosu 39,00 KM.

 

PARCELA br. 2.

1. OZNAKA PARCELE:k.č.br.414/5 k.o. Kakanj (n.p.),što odgovara k.č.br.342/65 k.o. Popi(s.p.)

2. URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU:

 • Površina parcele: 32 m², Namjena, sadražaj i spratnost objekta: garaža, prizemlje
 • Korisna površina objekta: cca 15 m², Gabarit objekta i zona: 3,00×6,00 m, V zona

 

3. NAKNADE:

a) naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište površine 32 m2x45,00 KM/m2 = 1.440,00 KM (početna cijena).

b) naknada po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta u iznosu 112,50 KM

c) naknada za uređenje zemljišta u iznosu 39,00 KM.

 

PARCELA br. 6.

1. OZNAKA PARCELE:k.č.br.414/10 k.o.Kakanj(n.p.),što odgovara k.č.br.342/70 k.o. Popi(s.p.)

2. URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU:

 • Površina parcele: 15 m², Namjena, sadražaj i spratnost objekta: garaža, prizemlje
 • Korisna površina objekta: cca 12 m², Gabarit objekta i zona: 3,00×5,00 m, V zona

 

3. NAKNADE:

a) naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište površine 15 m2x45,00 KM/m2 = 675,00 KM (početna cijena).

b) naknada po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta u iznosu 90,00 KM

c) naknada za uređenje zemljišta u iznosu 31,20 KM.

 

PARCELA br. 7.

1. OZNAKA PARCELE:k.č.br.414/11 k.o.Kakanj(n.p.),što odgovara k.č.br.342/71 k.o. Popi(s.p.)

2. URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU:

 • Površina parcele: 15 m², Namjena, sadražaj i spratnost objekta: garaža, prizemlje
 • Korisna površina objekta: cca 12 m², Gabarit objekta i zona: 3,00×5,00 m, V zona

 

3. NAKNADE:

a) naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište površine 15 m2x45,00 KM/m2 = 675,00 KM (početna cijena).

b) naknada po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta u iznosu 90,00 KM

c) naknada za uređenje zemljišta u iznosu 31,20 KM

 

PARCELA br. 8.

1. OZNAKA PARCELE:k.č.br.414/12 k.o.Kakanj(n.p.),što odgovara k.č.br.342/72 k.o. Popi(s.p.)

2. URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU:

 • Površina parcele: 23 m², Namjena, sadražaj i spratnost objekta: garaža, prizemlje
 • Korisna površina objekta: cca 12 m², Gabarit objekta i zona: 3,00×5,00 m, V zona

 

3. NAKNADE:

a) naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište površine 23 m2x45,00 KM/m2 = 1.035,00 KM (početna cijena).

b) naknada po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta u iznosu 90,00 KM

c) naknada za uređenje zemljišta u iznosu 31,20 KM

 

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU- važe za sve parcele (P1, P2, P6, P7, P8)

 

 • Objekte locirati prema situaciji iz priloga, vodeći računa o položaju instalacija javnih preduzeća, te o uslovima iz pribavljenih saglasnosti; U slučaju kolizije sa postojećim instalacijama investitor se obavezuje sa nadležnim preduzećem riješiti izmještanje istih o svom trošku, kao i priključke na komunalnu infrastrukturu;
 • Objekte temeljiti na kontraploči u skladu sa uslovima iz urađenog Elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla, kako bi se izbjeglo nepotrebno izmještanje starih instalacija kanalizacije, za koje je utvrđeno da postoje na lokalitetu, a u skladu sa uslovima nadležnog javnog preduzeća;

 

–       Detaljni urbanističko-tehnički uslovi za predmetne lokacije, odnosno objekte definirat će se nakon izrade idejnog projekta,a u fazi izdavanja urbanističke saglasnosti.

 

II. Kriterij i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva:

1.Prijavu na konkurs mogu podnijeti fizička i pravna lica.

2.Prvenstvo za dodjelu zemljišta iz tačke I. ovog Javnog konkursa radi izgradnje predmetnih objekata, utvrđuje se na osnovu najviše ponuđene cijene u odnosu na početno utvrđenu cijenu naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište. Ponuđena cijena ne smije biti manja od utvrđene početne cijene naknade za zemljište ili ista kao početna.

U slučaju da dva ili više fizičkih ili pravnih lica ponude istu naknadu za zemljište, prvenstvo će imati ono fizičko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs, odnosno čija je ponuda ranije zaprimljena.

3.Naknade po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta i naknada za uređenje zemljišta su fiksne po 1m2 korisne površine objekta. Konačan obračun naknada za rentu i uređenje zemljišta utvrdit će se nakon izrade glavnih projekata u postupku izdavanja odobrenja za građenje objekta.

4.Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje, kao i prijave čija ponuđena cijena bude niža od početne ili ista kao početna.

III. Gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja:

Najuspješniji ponuđač izgubit će pravo na dodijeljeno zemljište u slijedećim slučajevima:

– ako ne uplati naknade za dodijeljeno zemljište, koje će se utvrditi rješenjem Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta;

–  ako odustane od izgradnje objekta na dodijeljenom  zemljištu;

– ako u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o dodijeli zemljišta na korištenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje;

– ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom;

IV . Dokumentacija

Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

–  Naziv i adresu podnosioca prijave, kontakt telefon.

– Broj parcele za koju se prijava podnosi, broj katastarske čestice, iznos ponude za  naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište iskazanu u KM, s izjavom da ponuđač prihvata plaćanje utvrđene naknade za rentu i uređenje zemljišta.

– Pravna lica dužna su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadležnog organa.

– Učesnik javnog konkursa može konkurisati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu.

– Uplatnicu u vrijednosti od 10 % od početne vrijednosti naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište, sa naznakom „DEPOZIT za učešće na javnom konkursu, parcela br.____“. Uplatu izvršiti na račun budžeta Općine Kakanj kod Investiciono-komercijalne banke d.d.Zenica broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, općina 043. Uz prijavu priložiti dokaz o uplati. Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos, a učesnicima sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos će se uračunati u naknadu za dodijeljeno zemljište. Uplaćeni iznos depozita neće se vratitit učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti proglašen najuspješnijim.

– Svaki kandidat je dužan na ime učestvovanja na konkursu uplatiti iznos od 100,00 KM na račun budžeta općine Kakanj kod Investiciono-komercijalne banke d.d.Zenica broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722449, općina 043, s naznakom „naknada za učešće na javnom konkursu, parcela br. _________“.

Ova naknada se ne vraća učesnicima javnog konkursa. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemne kancelarije.

 

V. Dostava ponuda

Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: Općina Kakanj, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj, “Prijava za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju garažnihobjekata na teritoriji općine Kakanj, “parcela br._______“. Ne otvarati !

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2014.godine. Prijave se predaju poštom ili na Prijemnoj kancelariji Općine Kakanj, do 1.7.2014.godine do 15,00 h. Pošiljke upućene poštom trebaju takođe stići na prijemnu kancelariju do tog vremena.

Javno otvaranje ponuda izvršit će konkursna komisija, koju je Rješenjem br.01/1-64/14 od 27.02.2014.g imenovalo Općinsko vijeće. Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit će se naknadno, o čemu će komisija pismeno obavijestiti sve ponuđače.

Ukoliko prvi učesnik konkursa na rang-listi odustane od predložene lokacije za dodjelu, ili mu to pravo bude oduzeto rješenjem o gubitku prava korištenja zemljišta radi građenja, gubi pravo na uplaćeni iznos depozita, pravo na predmetnu lokaciju ima učesnik javnog konkursa koji je bio drugi na listi prvenstva. Ukoliko i drugorangirani ponuđač odustane od dodjele postupak se poništava, te objavljuje novi javni konkurs za dodjelu zemljišta.

VI.Ostalo

Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Učesnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema Zaključka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću.

Detaljne informacije u vezi urbanističko-tehničkih uslova izgradnje i drugih podataka mogu se se dobiti u Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Odsjeku za za urbanizam Općine Kakanj.

Pomoćnik  Općinskog načelnika

Nurčo Kurtović

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.