Općinsko vijeće Kakanj primjer drugima! Usvajaju prijedloge koje mogu i odbiti s ciljem uspostavljanja harmonije.

0

Općinsko vijeće Kakanj do sada je održalo 21. redovnu sjednicu. Može se konstatovati da je sastav ovog Vijeća među boljim jer se donose važne odluke za grad, relativno brzo se rješavaju sve prepreke zajedničkim snagama. Stranačka prepucavanja i osporavanje prijedloga i odluka su mnogo rjeđe nego što je to bilo prije. Zahvaljujući sluhu OV-a, mnoge građanske inicijative su dobile podršku u posljednjih nekoliko mjeseci-iako po Zakonu i Statutu nisu morale.
U posljednje vrijeme inicijative koje su razmatrane su bile i one „Nezadovoljnih građana“ nakon protesta u Kaknju, ali i nedavna inicijativa Neformalne grupe „Eko Čatići“.

Općinsko vijeće
Općinsko vijeće

Svaka inicijativa građana poput ove može, a i ne mora biti razmatrana od strane Općinskog vijeća. Pokazujući spremnost za saradnju kako sa pojedincem tako i sa neformalnim grupama, Općinsko vijeće je uzelo u razmatranje zahtjeve Neformalnih grupa građana iako je to moglo i da ne učini a ipak poštujući zakone.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Po ovom pitanju zakon je jasan.

Član 45 Zakona o principima lokalne samouprave FBiH kaže:
„Građani imaju pravo organu jedinice lokalne samouprave podnositi inicijative za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O inicijativi iz stava 1. ovog člana vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži određeni broj građana upisanih u birački spisak jedinice lokalne samouprave, što se utvrđuje statutom. Ovaj broj neće biti veći od 5% ukupnog broja građana upisanih u birački spisak.“

Poštujući ovaj zakon, Općinsko vijeće je može odbiti sve zahtjeve Neformalnih grupa građanaa, ali su pokazali dobru volju u cilju zajedničkog rješavanja društveno-ekonomskih problema.
Prema ovom zakonu, na području Općine Kakanj je u birački spisak jedinice lokalne samouprave upisano 32.000 građana sa pravom glasa, što govori da su Neformalne grupe moraju prikupiti preko 1.500 glasova kako bi njihova inicijativa uopšte bila razmatrana.

O pitanjima kreditnog zaduženja, udovoljavanju zahtjevima Neformalnih građana, smanjenja paušala i izdvajanja sredstava za poticaj u zapošljavanja, poslali smo upite svim Klubovima općinskog vijeća kao i predsjedavajućem Općinskog vijeća gospodinu Slavenu Katičiću.. Odgovore u dogovorenom roku nismo dobili od Kluba vijećnika SBB-a, Kluba vijećnika A-SDA i Kluba vijećnika HDZ-a.

Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj – Svaki vijećnik može nadglasati inicijativu
Općinsko vijeće u svojoj opredijeljenosti za dijalog sa građanima povodom dostavljene inicijative NG NGOK prema Kolegiju općinskog vijeća je na kolegiju raspravljalo navedene inicijative i opredijelilo se da da Kolegij bude predlagač točke dnevnog reda koja se odnosi na naknade općinskih vijećnika i naknade za rad u komisijama. Ta odluka je pripremljena sukladno poslovničkoj proceduri i sta je usvojena u skladu sa važećom zakonskom procedura. Općinski načelnik je također u svojoj opredijeljenosti za dijalog sa građanima općinskom vijeću dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o kreditnom zaduženju koja je također usvojen sa na prijedlog ovlaštenog predlagača sukladno proceduri.

Slaven Katičić
Slaven Katičić

Razloge o mom glasovanju sam obrazložio na sjednici Općinskog vijeća i dalje stojim na istom stanovištu kada su u pitanju navedene odluke. Nema nepravilnosti oko donošenja Odluka i nema potrebe dalje otvarati tu temu, svaki općinski vijećnik sukladno poslovniku može predlasgati Inicijative i prijedloge o izmjenama i dopunama postojećih odluka ali isto tako i nove predlagati.
Kada je u pitanju građanska inicijativa koju niti jedan vijećnik ili Općinski načelnik ne želi predložiti istu mogu uputiti građani sukladno Članku 99 Statuta općine Kakanj i Članka 45. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH:

Klub vijećnika SDA Kakanj – Pokazali smo suosjećajnost prema ugroženim kategorijama
Klub vijećnika SDA je stava da svaka dobronamjerna sugestija, zahtjv i prijedlog i slično trba da bude ozbiljno razmatrana bez obzira da li je podnosilac pojedinac ili grupa. Posebno ističemo da zbog teške ekonomske situacije u društvu predstavnici građana (vijećnici) moraju pokazati suosjećajnost prema ugroženim kategorijama građana, te smo iz tog razloga u 12.mjesecu 2012.godine umanjili paušale vijećnika za oko 30%, a u martu 2014.godine drugi put u mandatu isti umanjili za dodatnih 12,5% i ukinuli vijećničku naknadu za rad u ostalim radnim tijelima (komisijama) Općinskog vijeća Kakanj.

Klub vijećnika SDA
Klub vijećnika SDA

Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Kakanj će i u narednom periodu shodno svojim i nadležnostima Općinskog vijeća Kakanj raditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a sve u cilju dobrobiti svih građana Kaknja.

Eldin Mijoč, Predsjednik Kluba vijećnika SDP Kakanj – „Nezadovoljni građani“- su viđeni kako pohađaju kurseve u stranci SDA.
Stav kluba SDP-a je jasan, a to je da se nije trebalo žuriti sa donošenjem Odluke o kreditnom zaduženju i da ima dovoljno sredstava u Budžetu za izgradnju putnih pravaca koji se planiraju sanirati ili izgraditi iz kreditnih sredstava. Odlukom je predviđeno zaduženje od 5 mil. na period od 20 godina uz grace period od 7 godina. Klub SDP-a je izrazio svoju zabrinutost za budžetsku stabilnost nakon povlačenja kreditnih sredstava, za razliku od Načelnika i njegove stranke koji nemaju strah za povrat kredita, koji će nakon izrade otplatnog plana siguran sam preći iznos od 10 mil.
Siguran sam da je u Načelnikovoj viziji da okonča ovaj mandat i planira još jedan i da je to razlog zašto je tražio grace period od 7 godina, a onda neka vraća kredit onaj kome kredit ostane u amanet. Klub SDP-a se ne slaže sa ovakvom politikom i ne možemo je prihvatiti kao ispravnu. Projekti izgradnje putne infrastrukture su se mogli isfinansirati u narednih nekoliko godina iz Budžeta. Kada ima para da se Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Kakanj iz budžeta za razvoj mreže i projektovanje za godinu dana izdvoji preko 1,2 mil. onda sigurno ima para u budžetu i za izgradnju saobračajnica.

Klub vijećnika SDP-a
Klub vijećnika SDP-a
Alma Bejtić - Član "Nezadovoljnih građana" u prostorijama SDA
Alma Bejtić – Član “Nezadovoljnih građana” u prostorijama SDA

Vijećnici SDP-a su jasni i po pitanju zapošljavanja, tako na decembarskoj sjednici predlagali da se od planiranih višemilionskih sredstava za izgradnju zgrade općine izdvoje 2 mil. za zapošljavanje, jedan za poticaje poduzetništva, a drugi za poticaj poljoprivredi. Time bi se sigurno otvorila nova radna mjesta, a mogla bi se zgrada završiti naredne godine ili za dvije godine. Istina, nismo predlagali umanjenje vijećničkih paušala, kao što nije niti jedna stranka, ali smo za razliku od HDZ-a svi jednoglasno podržali inicijativu građana da umanjimo sebi paušale i niti jednog momenta nije bilo dileme da li glasati za tu odluku.

Irfan Mehić - Član "Nezadovoljnih građana" u prostorijama SDA
Irfan Mehić – Član “Nezadovoljnih građana” u prostorijama SDA

Zahtjevi NGG „Nezadovoljni građani“ su opravdani i raduje me građanski aktivizam. Mišljenja sam da građani trebaju više učestovati u kreiranju lokalne politike, ali sam zabrinut za dalju budućnost NGG obzirom da sam vidio da su čelnici NGG-a često viđeni u prostorijama stranke SDA i da pohađaju neke kurseve u sjedištu stranke SDA.

Mišljenja sam da su trebali istrajati i ostati neovisni od politike, bojim se da su već sada skrenuli sa svoga apolitičkog kursa i da će ubrzo postati akteri a ne korektiv vlasti. Nije pohvalno kritikovati vlast a onda postati dio te iste vlasti, bojim se da je to najgori put koji su čelnici NGG-a odabrali.

Dženan Kubat i Asmir Kovač, samostalni vijećnici – Pokazali smo dobru volju, a grupa građana je rekla da to nije dovoljno.
Ne ulazeći u suštinu člana 45. Zakona o principima Lokalne samouprave FBiH stava smo da bez obzira od koga dolazi svaki, pa makar bio i pojedinačni zahtjev nekog od građana naše Općine, potrebno je, ako to isti iziskuje, da mu Općinsko vijeće iskaže pažnju na isti i obratiti pažnju. U konkretnom slučaju bili smo za kreditno zaduženje Općine iz jednog prostog razloga jer Općina Kakanj, na našu žalost i žalost naših građana, nema mogućnosti da neka značajna i kapitalna infrastrukturna projekta realizuje iz tekućeg budžeta ili da se isti finansiraju iz budžeta viših nivoa vlasti i iz tog razloga je neophodno, a zarad obezbjeđenja normalnih uslova za svakodnevno obavljanje poslova, obezbijediti našim građanima i na ovaj način u 21. vijeku „normalnu“ putnu komunikaciju jer je nedopustivo da se godinama na istim dionicama putnih pravaca u koje bi bila uložena sredstva ne rješava ništa, a moglo je tako da danas ne bi imali ovakvu situaciju koju imamo.

Dženan Kubat - samostalni vijećnik
Dženan Kubat – samostalni vijećnik

Podržali smo izdvajanje sredstava za zapošljavanje jer smatramo da je neophodno uložiti dodatni napor kako bi se postepeno počeo smanjivati broj nezaposlenih na području naše Općine a koji je izuzetno veliki i u tom pravcu naše nastojanje neće prestati.
Nismo podržali smanjenje paušala Općinskim vijećnicima jer smatramo da smo potezom na početku mandata sa smanjenjem paušala vijećnika pokazali, u odnosu na druge nivoe vlasti u FBiH, da imamo razumijevanja i sluha za sveopću ekonomsko-društveno-političku situaciju u kojoj se nalazi naše društvo. Da li je to dovoljno, jedna grupa građana je rekla da nije, mi mislimo da jeste, a građani neka prosude.
U svakom slučaju smo za svakodnevnu komunikaciju sa građanima kako bi, a i zbog toga smo tu, rješavali probleme i svakodnevno uticali na pravljenje što boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za življenje u našoj Općini.

Klub vijećnika Stranke za BiH- Prihvatili smo razgovor sa „Nezadovoljnim građanima“ i radnicima radi rješavanja problema društva.
Politika Stranke za BiH je da u vlastima sa svojim predstavnicima budu servis u rješavanju problema građana. Vijećnici S BiH u Općinskom vijeću aktivno učestvuju u predlaganju uslova za brže investiranje koje će dovesti do upošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta. U tom smislu predložili smo i podržali niz Odluka koje su omogućile bolje uslove investitorima, bolje mogućnosti za samozapošljavanja, pomoć poljoprivrednicima i privrednicima. Pored ovih aktivnosti uporedo smo radili na donošenju i izmjenama odluka za brže rješavanje i veći broj mladih ljudi za obavljanje pripravničkog staža, da dodijelimo što već i broj stipendija kao i finansijsku pomoć socijalno ugroženim građanima i dr. Klub vijećnika SBiH je na usluzi svim dobronamjernim građanima i udruženjima da partnerski razmatraju nastale probleme a koji su u zakonskim okvirima.

Općinsko vijeće (16)
Zbog teške ekonomske situacije i nedovoljnih sredstava za rješavanje pojedinih programa i projekat odlučili smo se na smanjenje i ukidanje primanja izabranim vijećnicima kako bi ta sredstva usmjerili na gore navedene projekte i programe na samom početku mandata. Pošto smu u službi građana mi smo prihvatili razgovor sa NGG kao i razgovor sa nezadovoljnim radnicima na našoj općini,te u zakonskim okvirima predložili načine rješavanja njihovih problema. Da bi riješili ili pokrenuli rješenje pojedinih problema odlučili smo se na maksimalne finansijske uštede u kojima sami učestvujemo i odlučujemo. Klub S BiH je na raspolaganju svima građanima, udruženjima i drugim u rješavanju problema kao kolektivnih tako i pojedinačnih ,ali sve u zakonskim okvirima.

Stav je jasan – pomoć svima
Općinsko vijeće radi dobro. To je činjenica. Kockice su posložene, čak i u onim teškim trenucima (ne)opravdanih napada i kritika od strane pojednih grupa građana se nisu pokazale učinkovite u razbijanju harmonije koju OV- posjeduje posljednje skoro dvije godine. Nije to zbog toga što SDA ima načelnika i većinu, nego je često puta i opozicija bila ta koja je glasala za prijedlog koji odgovara i njihovoj političkoj opredjeljenosti. Upravo zbog takve harmonije danas se rješavaju brojna društveno-ekonomska pitanja u općini. Dakako da je nezaposlenost najveći problem o čemu se često puta pisalo. Uz zajednički angažman, ne gledajući ko je iz kojeg tabora, može se ići naprijed. Općinsko vijeće Kakanj je za primjer drugima.

kakanj-x