Općinska stipendija za učenike: Konačna lista

Popularno

Povezano

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2016/2017. godinu sačinila je Konačnu listu učenika kojima će, prema raspoloživim sredstvima, biti dodijeljena općinska stipendija za učenike. Uz ovu listu, objavljujemo i listu kandidata koji ispunjavaju uslove, ali nisu ostvarili pravo jer se stipendija dodjeljuje prema raspoloživim sredstvima za prvih 166 sa liste, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove.

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili nedavno prilikom objave preliminarne liste putem sms poruke na brojeve mobilnih telefona koje su naveli u prijavi za stipendiju. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

- Marketing -

Na ovu liste može se izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji za žalbe Općinskog vijeća Kakanj. Žalba se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.(Press Općine Kakanj)

Uputa za otvaranje sve 3 liste: klik ovdje

- Marketing -

Najnovije