18.7 C
Kakanj
Nedjelja, 20 Juna, 2021

Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini

Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini traje od 28. avgusta/kolovoza do 08. septembra/rujna 2017.godine.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2017/2018.godine.

Prijem dokumenata vršit će se od 28. avgusta/kolovoza do 08. septembra/rujna 2017.godine.

Prijemni ispiti obavit će se u terminu od 11. septembra/rujna do 13. septembra/rujna 2017.godine.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj, kao i informaciju o terminu upisa studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u drugom upisnom roku.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

PREGLED SLOBODNIH MJESTA

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE (METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET)
Studijski program/Odsjek
Hemijsko inženjerstvo 10 5 / 15
Metalurško inženjerstvo 32 5 / 37
Inženjerstvo materijala 43 5 / 48
UKUPNO: 85 15 / 100
2. MAŠINSKI FAKULTET strani državljani
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 11 10 5 26
Menadžment proizvodnim tehnologijama 31 10 5 46
Inženjerska ekologija 37 10 5 52
Održavanje 28 10 5 43
Mašinstvo (trogodišnji studij) 3 10 / 13
UKUPNO: 110 50 20 180
3. FILOZOFSKI FAKULTET vanredni studij
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava / 18 10 28
Matematika i informatika 1 16 10 27
Engleski jezik i književnost / 9 10 19
Njemački jezik i književnost / 9 10 19
BHS jezik i književnost 6 20 10 36
Turski jezik i književnost / 12 10 22
Kulturalni studij / 19 10 29
UKUPNO: 7 103 70 180
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment preduzeća / 34 18 52
Računovodstveni i revizijski menadžment / 44 20 64
UKUPNO: / 78 38 116
5. PRAVNI FAKULTET
Opći smjer 5 80 78 163
UKUPNO: 5 80 78 163
6. MEDICINSKI FAKULTET
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) / / / /
Zdravstvena njega / 6 / 6
UKUPNO: / 6 / 6
7. POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Građevinarstvo 24 / / 24
Proizvodni biznis 12 / / 12
UKUPNO: 36 / / 36
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka / 10 12 22
Socijalna pedagogija / 18 18 36
Predškolski odgoj i obrazovanje / 15 15 30
Arapski jezik i književnost 5 5 13 23
UKUPNO: 5 48 58 111
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 248 380 264  

892

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani)  

628+264

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija prilažu slijedeža dokumenta:

zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu,
druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

ovjerena kućna lista,
uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
ovjerena kopija lične karte,
potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

http://unze.ba/konkursnatjecaj-drugi-upisni-rok-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija/

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO