Javni oglas za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu općine Kakanj putem licitacije

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBIH („Službene novine FBIH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBIH“ broj: 17/14), Komisija za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu općine Kakanj, Ul. Alije Izetbegovića broj 123 a na osnovu Odluke Općinskog vijeća općine Kakanj o davanju saglasnosti za prodaju poslovnih prostorija broj: 0 – 01/1 – 308/13 od 27.06.2013.g. objavljuje

JAVNI OGLAS

za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu općine Kakanj

putem licitacije

Predmet javne licitacije je prodaja sljedećih poslovnih prostorija u vlasništvu općine Kakanj prema tabeli:

 

R.br.

LOKACIJA

(ulica, zgrada)

PARCELA

(k.č.br., k.o.)

POVRŠINA

m2

POČETNA CIJENA

KM/m2

1. Alije Izetbegovića, S – 2 417/5, Popi 5,25 1.200,00
2. Alije Izetbegovića, S – 2 417/5, Popi 5,25 1.200,00
3. Alije Izetbegovića, S – 3 419/3, Popi 61,45 1.500,00
4. Alije Izetbegovića, L – 04 419/4, Popi 24,26 1.500,00
5. Alije Izetbegovića, K – 15 293/4, Popi 105,00 2.500,00
6. Alije Izetbegovića, K – 15 293/4; 293/2, Popi 73,00 2.500,00
7. Alije Izetbegovića, L – A 441/53, Popi 19,26 2.000,00
8. Alije Izetbegovića, L – 3 487/2;441/52;297/1, Popi 19,06 2.000,00
9. Alije Izetbegovića, L – C 487/2;441/52;297/1, Popi 19,26 2.000,00
10. Rudi Čajavec L – A 347/6, Popi 26,12 1.200,00

Ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom  „PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno na protokol Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića broj 51, općina Kakanj uz obaveznu naznaku na koverti da je za Komisiju za prodaju poslovnih prostora općine Kakanj.

Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i naznaku njegovog pečata na koverti.

Krajnji rok za prijem ponuda je četvrtak 19.06.2014.g. do 14.00 h (bez obzira na način dostavljanja – lično ili poštom). Sve ponude koje pristignu poslije ovog roka neće se zaprimati niti uzeti u razmatranje.

Ovaj oglas će se također istaći na oglasnoj ploči Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj i na oglasnoj ploči Općine Kakanj, te na internet stranici Općine Kakanj, s tim da jedini mjerodavni datum jeste dan objave u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača se otvaraju na dan 21.06.2014.g. u 10.30 h u prostorijama Općine Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića broj 123, Kakanj (prostorije gdje Općinsko vijeće Kakanj održava svoje sjednice).

U slučaju da je ponuđač pravno lice (d.o.o., d.d., d.n.o. i slično) njihov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu otvaranja pristiglih pisanih ponuda ponijeti, predati i/ili na uvid dati Komisiji za javnu prodaju općine Kakanj sljedeće dokumente:

–  Pečat pravnog lica,

–   Pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje poslovnih prostora općine Kakanj

povodom ovog oglasa ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog društva, s tim da punomoć

mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave,

–  Ako pravno lice zastupa u postupku prodaje predmetnih poslovnih prostora njen zakonski zastupnik

ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući dokument iz

kojeg proizilazi prednje navedeno njegovo svojstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji,

–  Odgovarajući dokument radi utvrđenja identiteta zastupnika tj. predstavnika pravnog lica.

U slučaju da je ponuđač fizičko lice potrebno je da na zakazani datum otvaranja pristiglih pisanih ponuda preda na uvid Komisiji dokument kojim se utvrđuje identifikacija tog lica.

Ponuđači mogu biti fizičke i pravne osobe, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju prava vlasništva.

Razgledanje nekretnine, te podatke i dokumente o nekretninama koje su predmet ovog Oglasa, zainteresirani ponuđači mogu izvršiti i dobiti svakim radnim danom u periodu od 08.00 do 15.00 h.

Kontakt telefon je 032/552 – 012, a kontakt osoba je Kapo Muhamed.

Poslovni prostori se prodaju po sistemu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve daljne prigovore i reklamacije kupca po bilo kom osnovu.

Ponuda mora sadržavati:

–          Pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom sjedišta, broja telefona, oznakom katastarske čestice poslovnog prostora za koji se čini ponuda, njegov redni broj u Javnom oglasu, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2 , njegovu adresu i površinu, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćene kapare,

–          Ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu BiH ne stariji od šest mjeseci (za slučaj da je ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i njegove države,

–          Ovjerenu kopiju ili original Rješenja o registraciji društva (za pravna lica).

–          Dokaz o uplaćenoj kapari u visini od 10 % ukupne početne kupoprodajne cijene za cjelokupan poslovni prostor s tim da taj iznos uplaćene kapare u svakom slučaju ne može biti nikako niži od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000,00 KM,

–          Pripadajući iznos kapare iz prethodne tačke treba biti uplaćen na račun općine Kakanj broj: 1610550000718 vrsta prihoda 721239,

–          Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed predmetnog poslovnog prostora snosi kupac u cijelosti.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može niti u jednom slučaju biti manja od početne prodajne cijene naznačene u ovom oglasu.

Ponuđačima koji ne steknu status kupca – najpovoljnijeg ponuđača uplaćena kapara biće u pravilu vraćena u roku od trideset (30) dana od datuma okončanja javne prodaje predmetnih poslovnih prostora.

Prije otvaranje zatvorenih pismenih ponuda predsjednik komisije upoznaje učesnike sa načinom i postupkom licitacije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Učesnici u licitaciji ne mogu ponuditi manju cijenu od one naznačene u svojoj ponudi.

Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik Komisija može pristupiti postupku prodaje pod uslovom da ta cijena ne može biti identična početnoj cijeni objavljenoj u oglasu o licitaciji. Komisija će tog učesnika pozvati da ponudi veću cijenu od početne, te ukoliko ne ponudi veću cijenu od početne, licitacija za tu nekretninu se smatra neuspjelom, a to lice gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Ukoliko u postupku licitacije učestvuju dva i više lica, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene davanjem veće ponude. Ukoliko ponuđači ne žele povećati cijenu kroz davanje veće ponude, Komisija će proglasiti ponuđača koji je dao u svojoj ponudi višu cijenu kupcem, a za slučaj da su ponuđene cijene identične Komisija će ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po vremenu i datumu prijemnog štembilja Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj proglasiti kupcem.

Ukoliko niko od lica (lično ili putem zakonskog zastupnika, punomoćnika) koja su dostavila ponudu nije prisutan na dan licitacija,  licitacija će se proglasiti neuspjelom, a lica koja su učinila ponudu gube pravo na povrat uplaćenog iznosa kapare.

Licitacija traje sve dok se daju veće ponude. Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda. Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jedanput ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na sprovedeni postupak licitacije, te da poslije zaključenja licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

O prigovoru odlučuje Komisija.

Ponuđaču koji ne bude izabran kao najpovoljniji uplaćena kapara će se u pravilu vratiti u roku do 30 radnih dana od dana provedenog postupka licitacije.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od sedam (7) dana od datuma kada ga prodavac pozove da to učini, s tim da se iznos od 10 % uplaćenog depozita uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

S najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor za taj poslovni prostor će se zaključiti u pravilu u roku do trideset (30) dana od datuma uplate cjelokupne kupoprodajne cijene od strane ponuđača.

Svi ostali detalji kupoprodaje i međusobnih prava i obaveza regulirat će se Ugovorom o kupoprodaji.

Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu prodajnu cijenu u cijelosti u roku od deset (10) dana od dana kada ga prodavac pozove da to učini, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog novčanog iznosa kapare od 10 % i prodaja tog poslovnog prostora će se smatrati neuspjelom.

Lica koja dostave svoju ponudu (jave se u ulozi ponuđača) za bilo koji poslovni prostor koji je predmet ove prodaje potvrđuju da su prije dostave ponude upoznati sa svim eventualnim teretima, manama ili drugim nedostacima koji postoje na istom i da ga kao takvog žele i hoće kupiti, te se odriču bilo kakvih daljnih prigovora po tom ili sličnom osnovu i činjeničnom stanju.

Vlasnik predmetnih poslovnih prostora i Komisija za prodaju zadržava pravo poništenja, izmjene i dopune ovog oglasa u bilo kojoj njegovoj fazi čak i tokom samog postupka licitacije i nisu obavezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.