17.7 C
Kakanj
Srijeda, 4 Avgusta, 2021

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (5 vatrogasaca)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Na osnovu člana 23.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj 49/05) i člana 11., i 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kakanj, broj: 0-02/1-4429/13, 02/1-2021/14, 02/1-5330/14, 02/1-323/15, 02/1-676/15, 02/1-1399/15, 02/1-3666/15, 02/1-4249/15, 02/1-4320, 02/1-5030/15,  02/1-945/16 i 02/1-1669/16, Općinski načelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Općini Kakanj

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Profesionalna vatrogasna jedinica  

 

  1. Viši referent za vatrogastvo – vatrogasac…………………. 5 (pet) izvršilaca na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

01. Učestvuje u vatrogasnim intervencijama; obavlja dežurnu službu u objektima vatrogasne jedinice i na objektima gdje vatrogasna jedinica vrši protivpožarna dežurstva; održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju; kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava; poslije intervencije vozila snadbijeva sredstvima za gašenje; vrši poslove iz svoje uže specijalnosti iz građanstva; upravlja motornim vozilom u izuzetnim situacijama ukoliko je za to osposobljen; učestvuje na sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara; odgovoran je za upotrebu lične zaštitne opreme za vrijeme vatrogasne intervencije; odgovara za blagovremeno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova; odgovara za provođenje pravila službe vatrogasnih jedinica; odgovara za poštivanje i provođenje odluka o unutrašnjem redu; odgovara za kolegijalan odnos i poštivanje radne discipline; stalno opšte i stručno obrazovanje i kulturno ponašanje prema radnim kolegama i građanima; obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćena članom IX. 1. Ustava BiH), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kakanj, i to:

Stepen stručne spreme: SSS – III/IV stepen

Vrsta stručne spreme: srednja školska sprema tehničkog smjera

Posebni uslovi: ispit za profesionalnog vatrogasca, vozački ispit „C“ kategorije

Radni staž: 10 (deset) mjeseci  u struci.

Potrebna dokumentacija koju kandidat treba priložiti (original ili ovjerena kopija):

–  prijava u pisanoj formi koja je dostupna u Centru za usluge građanima Općine Kakanj, Ulica branilaca, Kakanj, i elektronskoj formi klikom ovdje

–  diploma o stručnoj spremi, (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

–  potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme, sa naznakom o

obavljanim  poslovima,

–  dokaz o položenom ispitu za vozača „C“ kategorije,

–  uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca

–  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci),

–  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca),

–  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 (šest) mjeseci),

Sa kandidatima koji budu ispunjavli uslove Javnog oglasa, komisija za izbor će obaviti intervju, te na taj način sačiniti evaluaciju kandidata.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos namještenika, zasniva se na neodređeno vrijeme.

Prijavu na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom, kandidati treba da dostave u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u tri dnevna lista (Dnevni list, Oslobođenje i Nezavisne novine), neposredno u Općinu Kakanj ili putem pošte, preporučeno na adresu:

Općina Kakanj

 Ulica branilaca Kakanj

sa naznakom

„Javni oglas za  prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 u Općini Kakanj“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.  (Press Općine Kakanj)

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO