Izvještaj OV: Nadina Kovač novi kakanjski vijećnik, Ivo Majstorović podnio ostavku na mjesto predsjednika NO JU Centar za socijalni rad

Općinsko vijeće je 28.06.2018.godine (četvrtak) sa početkom u  9:00 sati održalo 21. redovnu sjednicu.

Kvorum: Na današnjoj sjednici bilo je prisutno 27 vijećnika a izostanak su najavili Mujo Fafulić, Ahmed Begić i Eldin Mijoč.

Svečana izjava: Ostavkom Harisa Veispahića, vijećnika u Općinskom vijeću, CIK je mandat dodijlio slijedećem kandidatu sa liste SDA – Nadini Kovač.

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice : Primjedbu na zapisnik dao je Rešad Merdić te dodao da je primijetio da njegova vijećnička inicijativa nije naznačena u zapisniku. Predsjedavajući je pojasnio da je vijećnicima uz materijale nakon Kolegija dostavljen ispravljen zapisnik. Vijeće je usvojilo zapisnik jednoglasno.

– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračić, Enes Piljug, Safet Šahman, Semir Mušija, Rešad Merdić, Nusret Muslić.

– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Semir Mušija, Rizah Haračić, Safet Šahman. Vijeće nije prihvatilo vijećničku inicijativu Enesa Piljuga, vezano za nabavku vodovodnih cijevi u selu Crnač.

Obzirom da su vijećnici iskoristili poslovničkih 60 minuta za komentare,  predsjedavajući je rekao da svoja nova pitanja  i inicijative dostave pismeno u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća. Vijeće nije prihvatilo prijedlog kluba vijećnika SBB-a da se vrijeme predviđeno za vijećnička pitanja i inicijative produži.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu i dodao da je u međuvremenu pristigla i ostavka Ive Majstorovića, predsjednika Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad,  te predložio da se dnevni red proširi sa prijedlogom rješenja o razrješenju predsjednika NO JU i prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Ive Kovačevića za predsjednika NO JU Centar za socijalni rad. Vijeće je usvojiilo dnevni red od 6 tačaka sa 19 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržan.

  1. Prijedlog odluke o pristupanju izrade Plana kapitalnih investicija Općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, 3 protiv i niko uzdržan.

  1. Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač:  Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Safet Šahman i Džemal Bečirhodžić.  Vijeće je odgodilo izjašnjavanje o ovoj tački dnevnog reda kako bi se vijećnicima dostavile skice uz materijal.

 3. Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu sa Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu

 Predlagač:  Skupština JP „Grijanje“, Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“, Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, direktor JP i, predsjednik Skupštine, Jasenko Beus.

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić, Semir Mušija i Rešad Merdić.

Vijeće je prihvatilo Izvještaj sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

Vijećnik Haračić je predložio zaključak kojim bi se od JP Elektroprivrede tražilo da smanji cijene toplotne energije prema JP “Grijanje”. Vijeće je usvojilo ovaj zaključak sa 19 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

4. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu sa izvještajem vanjskog revizora

 Predlagač:  Skupština JP „Vodokom“,Obrađivač: Skupština JP „Vodokom“, Izvjestilac: Haris Veispahić, direktor JP i, predsjednik Skupštine, Fahrudin Topalović.

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić i Semir Mušija. Vijeće je prihvatilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i uzdržan.

 5. Prijedlog rješenja o razrješenju Ive Majstorovića – predsjednika NO JU Centar za socijalni rad Kakanj – na lični zahtjev

 Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U raspravi nije niko učestvovao i Rješenje je usvojeno sa 18 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih.

 6. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika NO JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagač:  Komisija za izbor i imenovanje,Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U raspravi nije niko učestvovao i Rješenje o imenovanju Ive Kovačevića za predsjednika NO JU je usvojeno sa 17 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana.

Sjednica se završila u 12:00 sati.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Možda vam se svidi

Leave A Reply