Prije svega izražavamo zadovoljstvo što nam građani Kaknja ukazuju povjerenje kao mediju kojem se mogu obratiti anonimno i obrazložiti probleme  lokalne zajednice a da pri tome ne budu pod pritiskom pojedinca ili politike. Ovaj put je hrabrost pokazao jedan od mještana naselja Dumanac  (puno ime i prezime poznato redakciji), koji izražava nezadovoljstvo zbog nekontrolisanog zagađenja zraka u tom području.

Naime, u naselju Dumanac problem je u pojedincima koji kao sredstvo izvora toplotne energije koriste privatne kotlovnice, odnosno u načinu korištenja iste. Problem se javlja zbog korištenja guma i raznog smeća kao goriva za kotlovnicu.

“Zbog nesavjesnog  komšije  (puno ime i prezime poznato redakciji) od 16  sati pa do ujutro se ne može izaći vani”, navodi zabrinuti čitatelj. U nastavku navodi kako je ovaj slučaj prijavljivao u više navrata u prošloj zimskoj sezoni a da reagovanja nije bilo.

Visoke koncentracije zagađujućih polutanata u zraku, koje su u znatnom porastu  u periodu sezone grijanja, pokazuju da su individualna ložišta  jedan od velikih zagađivača zraka.

Zbog bogastva ovog regiona ugljem, veliki broj domaćinstava ga koristi za zagrijavanje. Produkti sagorijevanja su: SO2, NOx, CO, CO2 i lebdeće čestice. Za smanjenje zagađenja zraka  je veoma važno smanjenje broja ložišta

Jedna od najefikasnijih mjera za smanjenje negativnog uticaja individualnih ložišta na kvalitet zraka je toplifikacija kompletnog grada, jer podrazumijeva gašenje individualnih ložišta i prelaz na zajedničko grijanje korištenjem topline iz TE Kakanj.

Međutim, razgovorom sa vlasnicima privatnih ložišta kao razlog za nekorištenje daljinskog grijanja u Kaknju navode visoku cijenu te neravnomjerna isporuka  toplote.

S obzirom da je Općina Kakanj  jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka, vjerujemo kako reakcija sada neće izostati.

(Kakanj-X)

Reklama