Aprilske boračke naknade bit će uvećane u skladu sa izmjenama zakona, Utvrđeni koeficijenti i osnovice za obračun i isplate


Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija.

- Marketing -

Ovim odlukama je omogućeno da aprilske naknade koje se isplaćuju 10. maja, biti uvećane kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona.

Jednom od odluka utvrđen je koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period april – decembar 2022. godine. Također, za isti period je utvrđena i osnovica za isplatu ovih mjesečnih novčanih naknada u iznosu od 730 KM.

Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Budžetu FBiH za 2022. godinu obezbijeđeno je 17.000.000 KM.

Danas su utvrđeni i koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu, te osnovica od 910 KM za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period april – decembar 2022. godine (invalidnina). za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period april – decembar 2022. godine

U ovogodišnjem Budžetu FBiH je kroz tekući transfer pojedincima – za invalidnine obezbijeđeno 271.685.000 KM.

Sve četiri donesene odluke omogućavaju nastavak dosljedne primjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH BiH za 2022. godinu.

Privatnim preduzećima i poduzetnicima 7.870.000 KM grant sredstava

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, u iznosu od  7.870.000 KM. Ovaj iznos bit će korisnicima isplaćen kao bespovratna (grant) sredstva, koja se raspodjeljuju po ekonomskim kodovima i projektima utvrđenim u Programu, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Ciljevi navedenog programa su jačanje konkurentnosti subjekata male privrede putem razvoja poslovne infrastrukture, a posebno kroz tehnološku modernizaciju njihovih poslovnih procesa, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete, digitalne transformacije u poslovanju, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

Za tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima, biće izdvojeno ukupno 2.000.000 KM, od toga za izgradnju poduzetničkih zona predviđeno je 1.850.000 KM, te 150.000 KM za izradu dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone.

Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama namjenjeno je ukupno 200.000 KM. Od toga, 100.000 biće izdvojeno za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, 70.000 KM za poticaj udruženjima i komorama, te 30.000 KM za poticaj održivosti rada obrtničkih komora kantona.

Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima biće izdvojeno ukupno 4.670.000 KM. Od toga je za poticaj opstanka tradicionalnih i starih obrta planirano 200.000 KM, za poticaj razvoja obrta i srodnih djelatnosti 710.000 KM, za poticaj novoosnovanim subjektima male privrede 970.000 KM i za jačanje konkurentnosti MSP-a 2.740.000 KM.

Sredstva iz stava subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se u skladu sa Uredbom o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne pomoći u FBiH.

Za dodjelu sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje javni konkurs za svaki projekt utvrđen Programom, izuzev projekata koji se odnose na poticaj održivosti rada obrtničkih komora kantona, te na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata kroz Garancijski fond.

Za projekt poticaj održivosti rada obrtničkih komora kantona sredstva potpore će biti doznačena posebnom odlukom koju donosi ministar, na osnovu zahtjeva Obrtničke komore Federacije BiH, a nakon što prihvati ponuđeni program prevazilaženja ograničenja u radu kantonalnih komora.

Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata putem Garancijskog fonda, sredstva poticaja će biti doznačena korisnicima kredita po kreditno-garantnim programima Ministarstva i to po automatizmu ukoliko su uredno izmirili dotadašnje obaveze po kreditima. 

Ministar imenuje komisiju za izbor korisnika sredstava, koja će sačiniti Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga i vršiti izbor korisnika sredstava u skladu sa ovom odlukom. Rezultati konkursa objavljuju se u Službenim novinama FBiH i na web stranici Ministarstva.

Odluka o pravu služnosti na Sarajevskoj obilaznici, dionica Vlakovo – Mostarsko raskršće

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o osnivanju prava služnosti na dijelu zemljišta koje je eksproprisano u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, a radi izmještanja i zaštite elektroenergetskih objekata na Sarajevskoj obilaznici, na dionici LOT 3B Vlakovo – Mostarsko raskršće.

Donošenje ove odluke bilo je neophodno kako bi Elektroprivreda BiH mogla nesmetano koristiti pristup navedenim parcelama. Uknjižba prava služnosti biće izvršena kod nadležnog općinskog suda, a Elektroprivreda BiH, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, oslobađena je plaćanja naknade za osnivanje prava služnosti.

U obrazloženju Odluke, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je navelo da je ranijim odlukama Vlade Federacije BiH utvrđen javni interes za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3B Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće. Korisnik eksproprijacije je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, koje će osigurati sredstva za provođenje ove odluke.

Za sufinansiranje projekta suzbijanja ambrozije 120.000 KM

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi finansiranja projekta „Suzbijanje ambrozije“.

Vlada je danas zaključkom zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da, po hitnom postupku, ovaj projekt, koji će realizovati Resursni centar za okoliš (REC BiH), sufinansira sa 120.000 KM.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da dostavi Fondu kompletno razrađen prijedlog projekta „Suzbijanje ambrozije“, kao i da pratiti njegovu realizaciju, te da Vladi Federacije BiH dostavi informaciju o realizovanim aktivnostima projekta.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da je BiH potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti i Protokola o biološkoj sigurnosti, koji se bave problemom invazivnih vrsta, a kojima se obavezala da će planovima i ciljevima raditi na njihovom suzbijanju. Također, kao potencijalna članica Evropske unije, BiH treba da ispuni uslove vezane za razvijanje strategije i nacionalnih programa zaštite od invazivnih vrsta.

Ministarstvo je u informaciji naglasilo i da je prema informacijama s terena evidentno veće širenje ambrozije, što u kombinaciji s klimatskim promjenama i koronavirusom, izaziva zdravstvene probleme koji mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi. Stoga je potrebno alarmirati javnost i djelovati na terenu, te zaštititi najranjiviju populaciju stanovništva, djecu i starije osobe koji su najpodložniji ovoj infekcijskoj kombinaciji.

S ciljem zaštite zdravlja ljudi, ambroziju je potrebno uništavati mehanički, odnosno uklanjati i spaljivati cijele biljke s korijenom, a s prethodno poduzetim mjerama sprečavanja opasnosti od otvorenog požara.

Prihvaćen prijedlog za pokretanje ocjene ustavnosti dva člana Zakona o državljanstvu BiH

Vlada FBiH je prihvatila prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za pokretanje ocjene ustavnosti člana 14. Zakona o državljanstvu BiH – Službeni prečišćeni tekst, odnosno odredbe člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona.

Danas je konstatirano da Parlamentarna skupština BiH, te ministarstva civilnih i vanjskih poslova BiH nisu prihvatili prijedloge Vlade FBiH od 14.1.2021., 4.11.2021. i 2.12.2021. godine.

Vlada je predložila da neko od ovlašenih predlagača iz člana V13.a) Ustava BiH pokrene pitanje ocjene ustavnosti člana 14. Zakona o državljanstvu BiH – Službeni prečišćeni tekst odredbe člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH sa odredbama Ustava BiH. Materijal potreban za pokretanje pitanja ocjene ustavnosti će ovlaštenom predlagaču uime Federacije BiH dati Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

U prijedlogu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za pokretanje ocjene ustavnosti je navedeno da je Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH aktom od 16.11.2021. godine obavijestio Vladu FBiH da zahtjev za autentično tumačenje člana 14. nıje upućen u dalju parlamentarnu proceduru. Ministarstvo civilnih poslova BiH je Vijeću ministara BiH i Vladi FBiH dostavilo informaciju 16.11.2021. godine, u kojoj to ministarstvo navodi razloge zbog kojih neće pokretnuti procedure za izmjenu člana 14. Zakona o državljanstvu BiH na način kako je to utvrđeno u zaključcima Federalne vlade.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je aktom od 22.12.2021. godine obavijestilo Vladu FBiH o razlozima zbog kojih država Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti da poduzme iz svoje nadležnosti aktivnosti na zaključivanju bilateralnih sporazuma o dvojnom državIjanstvu s državama u kojima živi najveći broj bivših državljana BiH (Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška, Republika Češka, Luksemburg i dr.), kako se prilikom podnošenja zahtjeva za povrat matičnog državljanstva ne bi morali odricati od, u međuvremenu stečenog, stranog državljanstva.

Prihvaćena informacija o programu Fiscalis

Prihvativši danas informaciju o programu Fiscalis, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da učestvuje u postupku pristupanja Bosne i Hercegovine ovom programu, u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora.

U informaciji je navedeno da je Opća uprava za poreze i carinsku uniju Evropske komisije (TAXUD) dostavila nadležnim organima poziv za pristupanje Bosne i Hercegovine novom programu Fiscalis (2021-2027), zajedno s Nacrtom sporazuma koji će omogućiti našoj zemlji da produži sudjelovanje u narednoj generaciji ovoga pograma. Kako bi BiH bilo omogućeno da sudjeluje u programu Fiscalis potrebno je potpisati sporazum s Evropskom komisijom, koji treba proći proces ratifikacije prije stupanja na snagu.

Program Fiscalis ustanovljen je uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća od 28. maja 2021. godine, a odnosi se na saradnju u području oporezivanja i predstavlja nastavak programa Fiscalis 2020 koji je uspješno implementiran od 2014. do 2020. godine.

Opći ciljevi Programa su pružanje podrške poreznim organima i oporezivanju s ciljem poboljšanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta, poticanja konkurentnosti EU i poštenog tržišnoga natjecanja, zatim zaštite finansijskih i privrednih interesa Unije i njenih članica (između ostalog, od poreznih prevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza), te poboljšanja prikupljanja poreza.

Ostale odluke i zaključci

Vlada Federacije BiH je, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, donijela Odluku o davanju saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 52.886,13 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za razliku za april, maj i juni 2020. godine.

Donesena je Uredba koja uređuje način korištenja naziva Vlade Federacije BiH u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta FBiH, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, te sredstvima pravnih osoba koje su osnovale FBiH i Vlada FBiH.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela izmjene i dopune Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš.

Usvojena je Komunikacijska strategija reforme javne uprave, te Akcioni plan za implementaciju ove strategije u procesu reforme javne uprave u periodu 2021-2022. godina.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji zaključka Vlade FBiH za prvi kvartal 2022. godine.

Danas je prihvaćena informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o korištenju hangara koji se nalazi u sastavu JP Međunarodni aerodrom Sarajevo od strane Specijalne jedinice Federalne uprave policije.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2021. godinu.

Također, prihvaćen je izvještaj o prošlogodišnjem radu Agencije za reviziju privatizacije FBiH, a Vlada se upoznala i sa izvještajem o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH za prošlu godinu.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti dosadašnje članove upravnih i nadzornih odbora više zdravstvenih odbora u Federaciji BiH, te imenovala nove.

Na period od četiri godine imenovala je članove Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo FBiH u sastavu Ludvig Letica (predsjednik), Arif Velić i Sanjin Musa (članovi). Na isti period, imenovani su i članovi Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirza Terzo (predsjednik), Marina Bera, Lejla Pašović Kovač, Slađana Šarac i Adnana Maksumić (članovi).

Također, na period od četiri godine, danas su imenovani i članovi Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i to Jadranka Knežević (predsjednica), Mevlida Paldum i Sanela Dostović-Halilović (članovi). Imenovani su i članovi Upravnog odbora ovog zavoda i to Dženana Bešlija (predsjednica), Anamarija Magazinović, Ivana Talić, Lejla Rožajac i Elma Ćatović Baralija (članovi), na period od četiri godine.

Vlada FBiH je, na period od četiri godine, imenovala članove upravnih odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Tako je Jasmin Kapetanović imenovan za predsjednika Upravnog odbora KCUS-a, a Lejla Brčić, Ernela Eminović, Muvedeta Butmir-Ćedić, Ajdin Zulić, Diana Štimjanin – Koldžo, Nusret Popović, Mladen Čuturić, Amra Karić i Josip Nikolić za članove.

Za članove Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar imenovani su Miro Leventić (predsjednik), Zvonko Landeka, Edin Obradović, Vedran Marčinko, Vesna Brkić, Senada Vujica, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić i Nedžad Jusić (članovi).

Vlada FBiH je imenovala i privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, na period do tri mjeseca, u sastavu Emir Softić (predsjednik), Adnan Muslimović, Dževad Ahmetović, Adnan Behram, Azra Gutić-Hodžić, Tomislav Marić i Jasmin Osmančević.

Danas su razriješeni vršioci dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Filmski Centar Sarajevo, d.o.o. Za nove vršioce dužnosti su, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Ante Batarilo (predsjednik), te Izet Bajrović i Adnan Džindo (članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlada je opunomoćila Jasminu Pašić.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano