Amir Dedić: Popis stanovništva je širok i sveobuhvatan proces bitan za Bosnu i Hercegovinu

Od 1.-15 oktobra sve stanovnike i državljane Bosne i Hercegovine slijedi historijski trenutak. Popis stanovništva 2013. je svojevrsna lična karta Bosne i Hercegovine.

Pored izjašnjavanja o nacionalnosti, vjerskoj pripadnosti i jeziku, stanovnike Bosne i Hercegovine očekuje još mnogo drugih pitanja koje će im popisivači u ovom vremenskom periodu postaviti. Popisivačima i instruktorima slijedi zaista težak posao ovih petnaest dana. Iz tog razloga vam u ovom broju Kakanjskih novina donosimo intervju sa predsjednikom Popisne komisije općine Kakanj Dedić Amirom.

Za početak nam gospodine Dedić recite ko i šta se sve popisuje? Dobili smo saznanja da će na popisnom listiću biti zaista mnogo pitanja.

Da, upravu ste. Ovaj popis stanovništva je zaista sveobuhvatan , odnosno jedinice koje su obuhvaćene popisom
Popisom će biti obuhvaćeni:
a) državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni u Bosni Hercegovini ili su odsutni,
b) strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su u trenutku popisa u Bosni i Hercegovini ili nisu,
c) lica bez državljanstva,
d) domaćinstva lica iz tač. a), b) i c) i
e) stanovi i druge stambene jedinice.

Jedinice koje nisu obuhvaćene popisom
Popisom neće biti obuhvaćeni:
a) diplomatsko-konzularno osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i predstavnici međunarodnih organizacija i tijela, kao i članovi njihovih porodica koji s njima borave u Bosni i Hercegovini,
b) pripadnici stranog vojnog i policijskog osoblja, kao i članovi njihovih porodica koji s njima borave u Bosni i Hercegovini,
c) stanovi koji su u vlasništvu drugih država.

WP 20130913 009

Šta su zadaci Popisne komisije općine Kakanj?
Zadaci i poslovi PKLS su definisani u Zakona o popisu stanovništva, domadinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH, br. 10/12), PROCEDURE ZA IZBOR POPISNIH ORGANA I OSOBLJA KOJE DE BITI ANGAŽOVANO U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMADINSTAVA I STANOVA U BIH U 2013. GODINI
Neposredni organizatori popisa za područje općine i odgovorna je za blagovremeno preduzimanje potrebnih mjera radi osiguranja svih priprema za popis. Ima zadatak da organizuju kvalitetno i pravovremeno izvršenje popisa, da nadziru rad popisivača, općinskih instruktora, kontrolora i drugih učesnika popisa kao i da intervenišu u svim slučajevima koji mogu ugroziti kvalitetno i pravovremeno izvršenje planiranih aktivnosti. Učestvovanje u postpopisnoj anketi koje se provodi nakon provedenog popisa na reprezentativnom uzorku popisnih krugova u općini koje su u izabranom uzorku, radi ocjenjivanja obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih tokom popisa. Zadaci se mogu podijeliti na tri stadija, a to su: Zadaci prije početka popisivanja (23 zadatka), tokom popisivanja (11) i zadaci nakon završenog popisivanja (12).
(Popisne komisije lokalne samouprave)
(1) Popisne komisije lokalne samouprave formiraju se za područje svake općine ili grada i Brčko Distrikta na teritoriji Bosne i Hercegovine. Imaju predsjednika i tri do pet članova koje imenuje općina, grad i Brčko Distrikt. Popisne komisije lokalne samouprave obavljaju sljedeće poslove:
a) rukovode pripremama, organiziranjem i provođenjem popisa na teritoriji općine, grada i Brčko Distrikta,
b) vrše izbor i imenovanje instruktora i popisivača lokalne samouprave,
c) obavještavaju stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu,
d) brinu o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava,
e) preuzimaju štampani popisni materijal i dijele ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisivačima,
f) osiguravaju prostorije i uslove za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača,
g) provode nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u popisu,
h) izdaju učesnicima u popisu propisana ovlaštenja za rad,
i) preduzimaju mjere koje garantiraju kompletan obuhvat jedinica popisa,
j) preuzimaju popisni materijal od instruktora, organiziraju i kontroliraju obuhvat i kvalitet popisnog materijala,
k) osiguravaju skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka,
l) organiziraju prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa i
m) pripremaju obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa instrukcijama.
(2) Nacionalna struktura komisija, instruktora i popisivača lokalne samouprave odražava nacionalnu strukturu stanovništva na području općina prema popisu iz 1991. godine, ako je to moguće.
(3) U sastavu popisnih komisija lokalne samouprave zastupljen je najmanje jedan predstavnik iz konstitutivnih naroda i ostalih.
(4) Nacionalna struktura ukupnog broja instruktora za područje općine/grada, u pravilu, odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu.
(5) U nacionalnoj strukturi ukupnog broja popisivača za područje općine/grada osigurat će se zastupljenost predstavnika svakog konstitutivnog naroda i ostalih, u procentu koji je najmanje polovina procenta učešća tog naroda, odnosno ostalih u ukupnoj strukturi stanovništva te općine/grada na posljednjem popisu.

Koje aktivnosti je popisna komisija općine Kakanj do sada realizovala kada su u pitanju pripreme za popis? Kako teku organizacione pripreme na terenu?
Osiguranje prostorija za smještaj PKLS i potrebnog materijala, Javni poziv za instruktore i popisivaće, prikupljanje prijava, unos u jedinstvenu bazu podataka CIMS, preliminarne liste, konačne liste, liste aktivnih i rezervnih instruktora na osnovu bodova i osiguranja potrebne etničke pripadnosti, osiguranje prostorija i potrebnih pomagala za obuku instruktora i popisivača, poziv izabranim kandidatima za obuku i predaja metodološkog materijala, organizacija obuke za instruktore i popisivače, i dr.

Šta ukoliko se u trenutku dolaska popisivača u domaćinstvu ne zateknu punoljetne osobe, ili kod kuće ne bude nikog?
Stav jedan (1) -Lice obuhvaćeno popisom dužno je na sva pitanja u popisnim obrascima tačno i potpuno odgovoriti.. Iz stava dva (2) Lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva starijim od 15 godina može dati samo punoljetni prisutni član domaćinstva, kojem su podaci najviše poznati, a o djeci do 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj. Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne u stanu lica obuhvaćena popisom, a podatke ne može da prikupi na način koji je predviđen u stavu (2) ovog člana, ostavit će licu pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. oktobra 2013. godine. (4) Obavještenje iz stava (3) ovog člana sadržavat će radno vrijeme i adresu nadležnog popisnog
centra.

WP 20130913 017

Na koji način će se vršiti popis građana koji se nalaze van domovine iz bilo kojih razloga?
Postoje već pripremljeni obrazci koje priprema Agencija za statistiku FbiH, uglavnom svi će biti popisani i liste će se dostavljati Agenciji za statistiku FBiH.

Jesu li građani obvezni sudjelovati u Popisu 2013.?
Da, sudjelovanje u Popisu 2013. obavezno je, što je naznačeno i u Zakonu o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. (član 11 ili član 43)

Jesu li osobni podaci prikupljeni Popisom službena tajna?
Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva zaštitu i povjerljivost individualnih podataka. Individualni podaci prikupljeni popisom službena su tajna i kao takvi neće se niti objavljivati niti prosljeđivati bilo kome za bilo kakve svrhe. Podaci popisa prikazivat će se isključivo agregirani na nivou države, entiteta, Distrikta Brčko, gradova, općina i naseljenih mjesta. Popisivači i sva druga lica koja obavljaju poslove u vezi s popisom dužni su da čuvaju trajno kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove lične, porodične i imovinske prilike Podaci prikupljeni popisom koristit će se isključivo u statističke svrhe. Zaštita individualnih podataka jamči se Zakonom o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013 („Službeni glasnik BiH”, br. 10/12), Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH”, br. 32/01), Zakonom o statistici BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04), Zakon o izmjenama i dopuni zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 42/04) te entitetskim zakonima o statistici.

Koje su obaveze lica koja se popisuju, a koje su obaveze i ovlaštenja osoblja angažiranog na popisu?
Popisivači i sva druga lica koja obavljaju i učestvuju u poslovima u vezi s popisom dužni su blagovremeno i na propisan način obavljati poslove popisa. Popisivači su prilikom obavljanja svojih poslova dužna su dati na uvid svoje ovlaštenje licima koja popisuju.Popisivanje se vrši svaki dan u vremenu od 09,00 do 21,00 sat u prisustvu najmanje jednogodraslog lica u domaćinstvu.

Da li su lica koja se popisuju dužna izjašnjavati o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti?
Lica iz člana 11. stav (1) Zakona nisu obavezna izjašnjavati se o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti, a obrazac će sadržavati pouku o tome.

Koliko bi na popisu stanovništva moglo raditi osoba i na koji način će oni biti angažirani, da li će to biti studenti, osobe sa biroa…i postoje li predračuni ili pretpostavke koliko bi popisivači i osobe koje budu angažirane na drugim poslovima mogle zaraditi?
U Kaknju je ukupno angažovano 253 popisivača sa 20% rezerve i 41 instruktor sa 20% rezerve.

Kada će biti objavljeni prvi, tj. preliminarni rezultati Popisa 2013. i koji će podaci tom prilikom biti objavljeni?
Agencija i entitetski zavodi za statistiku utvrđuju popisne tabele i objavljuju rezultate popisa:
a) preliminarne rezultate popisa u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja i
b) rezultate popisa određene jedinstvenim programom za obradu podataka u periodu od 1.1. 2014. do 31. 12. 2015. godine. a sadržavat će podatke o ukupnom broju popisanih osoba te ukupnom broju stanovnika, domaćinstava i stambenih jedinica, na nivou države, entiteta, općina i naselja

kakanj-x/ Emerin Ahmetašević

Comments are closed.