24. sjednica OV-a: Upitna isplata šteta licima koja nemaju građevinsku dozvolu

Zbog ustupanja sale Općine Kakanj u kojoj su se održavale sjednice općinskog vijeća za potrebe Općinske izborne komisije Kakanj, 24.vanredna sjednica je održana u maloj Sali Doma kulture u Kaknju. Na dnevnom redu je bilo devet tačaka, a tačke koje su pobudile najviše pažnje ticale su se Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju Općine Kakanj, Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2014.godinu I Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i prioriteta za dodjelu sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom nesrećom.

Općina Kakanj odustala od dizanja kredita od 5 miliona KM.
Općina Kakanj neće dići kredit od 5 miliona maraka kako je na 16.sjednici OV-a održanoj 31.januara donesena Odluka o kreditnom zaduženju. Razlog stavljanja van snage ove odluke taj što će Općina Kakanj početkom 2015.godine imati na raspolaganju nova sredstva koja su predviđena po Zakonu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Ova tačka dnevnog reda je naišla na odobravanje svih vijećnika Općinskog vijeća. Napomenuto je da je Općina Kakanj donijela odluku o kreditnom zaduženju u periodu ignorisanja vlasti sa viših nivoa, ali zahvaljujući alternativnim načinom dolaska do stabilnih sredstava, on neće biti realizovan. Prioritetni projekti će i dalje ostati na snazi prilivom sredstava ostvarenih radom termoelektrana.

Treći rebalans budžeta ove godine
Na ovoj sjednici razmatran je I Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2014.godinu, treći ove godine, uslovljen djelimično I prilivom sredstava za saniranje posljedica prirodne nesreće. Na osnovu prihoda od prodaje stanova u budžet Općine Kakanj će doći oko 105.000 KM, dok će od tekućih transfera iz međunarodne organizacije World Vision za sanaciju šteta nastalih elementarnom nepogodom biti uplaćeno 20.600 KM. Priliv sredstava u budžet općine na ime saniranja šteta elementarne nepogode je definisan I kroz donacije: domaće donacije od fizičkih I pravnih lica u iznosu nešto manjem od 111.000 KM, donacije Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće u iznosu od 108.000 KM, donacija Vlade ZDK po pitanju elementarne nepogode u iznosu oko 96.000 KM, donacija uposlenika u organima uprave I budžetskih korisnika, kao I od zarade ostalih pravnih lica u iznosu 13.000 KM. Općini Kakanj je odobrena I donacija od domaćih fizičkih I pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće I obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom , a po Odluci Vlade ZDK od 18.9. za izgradnju stambenih objekata u iznosu od oko 158.000 KM. Ova sredstva još nisu uplaćena. U rashodovnom dijelu izmjene I dopune budžeta planiran je utrošak od oko 136,.000 KM za sitni inventar Općine Kakanj, utrošak sredstava organizacije World Vision, izdaci za fizičku zaštitu objekta, adaptaciju JU za kulturu I obrazovanje Kakanj te izdvajanje za izgradnju nove zgrade Općine Kakanj. Planirana je I nabavka opreme – softvera za katastar u iznosu od 17,500 KM. Tačka je usvojena sa 17 glasova za, 6 protiv I 3 suzdržana.
[doptg id=71]

Kako isplatiti štete licima čije kuće nemaju građevinske dozvole?
Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i prioriteta za dodjelu sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom nesrećom je prema riječima općinskog načelnika Nermina Mandre jedna od najvažnijih tačaka koje općinsko vijeće u ovom sazivu treba da razmotri. Konstatovano je da se na području kakanjske Općine nalazi 35 objekata koji su totalno uništeni, a 10 objekata se nalaze u opasnoj zoni klizišta. Najveća polemika se ipak vodila oko isplate šteta za stambene objekte koji su nelegalno izgrađeni, a koji su uništeni ili se nalaze u opasnosti. Zaključeno je da prioritet za dodjelu sredstava za rekonstrukciju imaju lica koja posjeduju odobrenje za izgradnju oštećenih I uništenih kuća, ili uvjerenje organa općine Kakanj ukoliko je objekat građen prije 1.5.1974.godine. Sredstva će se dodjeljivati u omjeru ¾ za totalnu štetu I ¼ za djelimičnu štetu. Sredstva će se dodjeljivati putem javnog oglasa a rezultati će biti javno objavljeni. Od Vlade FBiH se traži da se očituje po pitanju isplate šteta za lica koja ne posjeduju građevinsku dozvolu.

Imenovana Komisija za raspodjelu sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom nesrećom u sastavu
Jednoglasno je imenovana Komisija za raspodjelu sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom nesrećom u sastavu: predsjednik Nurudin Hrusto, članovi: Nusret Kovač, Elvedin Šehagić, Mirsad Tursum, Elvedin Delić, Ivica Petrović, Mujo Fafulić, Enver Merdić, Bahrudin Arnaut, Dženita Berbić, Međid Bajrić, Dženan Rahman, te predstavnici Mjesnih zajednica, Edin Buza I Jasminko Omić, te kao petnaesti povremeni član predstavnik ostalih mjesnih zajednica.
Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom u iznosu od oko 488.000 KM je sa 19 glasova za I 6 protiv usvojen.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog programa utroška sredstava za implementaciju delegiranih i finansijskih projekata od strane World Vision International u cilju sanacije šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda na području općine Kakanj. Planirana sredstva u iznosu od 20.600 KM će se evidentirati na “Posebnom namjenskom računu za sredstva po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće”.

Mislite na Kakanj više od vaših predhodnika
Usvojen je I Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru. Prema ovom prijedlogu stoji nova odredba člana 7.Nacrta odluke o izmjenama I dopunama Odluke o javnom redu I miru Općine Kakanj koja glasi: izvođenje muzike ili upotrebljivanje uređaja za reprodukciju I pojačanje zvuka u baštama ugostiteljskih objekata duže od radnog vremena koje je utvrđeno Odlukom o random vremenu, ili u toku radnog vremena , ukoliko prelazi dozvoljeni nivo buke kako je definisano zakonom o zaštiti od buke.

Posljednja tačka dnevnog reda se ticala Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora UG”UŽOK” Kakanj, koja je jednoglasno usvojena.

Na kraju sjednice se općinski načelnik obratio svim kandidatima na predstojećim Općim izborima zaželivši im sreću, te nadu kako neće zaboraviti Kakanj sa viših nivoa vlasti kao što je to bio slučaj sa njihovim predhodnicima.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.