Zastupnici SDP-a predložili deset zaključaka za Zavod Pazarić!

Klub zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH predložio je da se federalni parlamentarci na današnjoj tematskoj sjednici o stanju u Zavodu Pazarić izjasne o deset zaključaka.

Prijedlog zaključaka na tačku dnevnog reda Tematske sjednice Predstavničkog doma PFBiH:

1. Nadležna ministrastva koja vrše nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada zavoda (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti), da preispitaju provedbu Strategije deinstitunacionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH (2014-2020) i Akcionog plana za provedbu iste.

2. Nadležni moraju odmah provesti preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH iz Specijalnog izvještaja o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine.

3. Hitno donijeti mjere za usvajanje zakonodavstva kojim će se urediti pitanje kategorizacije i funkcionisanje ustanova, nadzora nad zakonitošću rada, nadzora nad stručnim radom i inspekcijski nadzor.

4. Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži od Vlade FBiH da donese odluku o redovnom finansiranju ustanova socijalne zaštite u iznosu od 1% od prosječne ostvarene plate u Federaciji BiH na dnevnoj osnovi po korisniku, za sve korisnike koji se nalaze na smještaju u ustanovama kojima je Federacija BiH osnivač.

5. Nalaže se resornom Ministarstvu rada i socijalne politike da redovno, jednom godišnje, usklađuje postojeću cijenu smještaja u navedenim ustanovama u skladu sa indeksom rasta troškova života u Federaciji BiH.

6. Nalaže se Vladi FBiH da Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih proračunom Federacije BiH putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u okviru kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama/ustanovama za zbrinjavanju na nivou Federacije BiH, definiše na način da ustanove dobiju sredstva koja mogu pokriti neophodne i odobrene projekte u potpunosti.

7. Predstavnički dom PFBiH poziva Vladu FBiH da izmjenom propisa osigura da u nadzornim i upravnim tijelima javnih institucija koje pružaju usluge kolektivnog zbrinjavanja invalidnih osoba, najmanje jedan član bude iz reda roditelja korisnika usluga takvih institucija.
8. Parlament Federacije BiH nalaže Vladi Federacije BiH da putem nadležnih ministarstava izvrši redovan stručni nadzor te da obezbijede donošenje potrebnih instrukcija, uputstava i procedura na bazi savremenih standarda koji će se jednako primjenjivati u svim ustanovama socijalnog zbrinjavanja kojima je Federacija osnivač.

9. Predstavnički dom PFBiH poziva delegate u Domu naroda PFBiH da na prvoj narednoj sjednici usvoje tekst Nacrta izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom kojim se uvodi kategorija „Roditelj njegovatelj“.
Ovaj nacrt zakona usvojen je na Predstavničkom domu Parlamentna FBiH u februaru 2019.

10. Predstavnički dom PFBiH poziva Vladu FBiH da se izjasni o inicijativu za povećanje ličnih invalidnina neratnih invalida (invalidnina, dodatak za tuđu njegu i pomoć, ortopedski dodatak) koja je delegirana na sjednici u septembru ove godine.

Možda vam se svidi

Leave A Reply