Vlada FBiH troši milione na kupovinu i iznajmljivanje objekata, a ima vlastite

Kancelarija za reviziju institucija FBiH utvrdila je da je Vlada FBiH u prethodnim godinama 6,7 miliona KM budžetskih sredstva uložila u tuđe objekte, koji nisu iskorišteni za rješavanje smještaja budžetskih korisnika, a troškovi najma poslovnih prostora za potrebe smještaja Vlade i njenih institucija kontinuirano su imali trend rasta i u posmatranom periodu revizije iznosili su oko 12,5 miliona KM.

Revizori su utvrdili da Vlada FBiH ima na raspolaganju veliki broj poslovnih prostora, koje pored vlastitih prostora, čini i imovina bivšeg Zavoda za platni promet i bivšeg federalnog ministarstva odbrane, ali nije posvećena dovoljna pažnja njihovom racionalnijem korištenju, prenosi “Srna” navode portala “Klix”.

– Vlada FBiH nije usvojila potrebne propise /uredbe, odluke, normative/ u cilju regulisanja najma prostora za rad budžetskih korisnika FBiH, što je imalo za posljedicu najam prostora različitih površina i cijena, bez odgovarajuće procjene ekonomske prihvatljivosti pojedinačnih ugovora o zakupu – naveli su revizori.

U 2016. godini, navodi se u izvještaju, nastavljeno je sa praksom ulaganja u tuđe objekte, te je odlučeno da se kupi objekt “Staklena banka” u Mostaru koji nema riješen imovinsko-pravni status, po cijeni od šest miliona KM. Procijenjeno je da će stavljanje u funkciju ovog objekta zahtijevati dodatna ulaganja u iznosu od 9,5 miliona KM.

Vlada FBiH je obavezala Službu za zajedničke poslove da na osnovu preporuka pripremi materijale koji su, između ostalog, podrazumijevali izradu plana upravljanja smještajem budžetskih korisnika FBiH, kako bi se sistemski, ekonomično i trajno riješilo ovo pitanje.

U saopštenju se navodi da Služba za zajedničke poslove nije izradila jedinstveni plan, ali su preduzete određene aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja sa sjedištem u Sarajevu i Mostaru.

U izvještaju se ističe da je, istovremeno, Služba ovlaštena da u ime Vlade FBiH sa zakupodavcem /Socijaldemokratskom partijom BiH/ pokrene postupak raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora u Alipašinoj ulici u Sarajevu, koji je Vlada FBiH koristila dugi period.

– Po isteku 180 dana otkaznog roka, Služba je u ime Vlade FBiH taj objekt vratila vlasniku, SDP BiH” – naveli su revizori.

Možda vam se svidi

Leave A Reply