Upozorenje građanima: Pazite na kamatne stope: Klijenti u Federaciji BiH nezaštićeni pred bankama

Centralna banka BiH je na svojim službenim stranicama objavila neku vrstu upute ili upozorenja na promjenjivu kamatnu stopu, za one koji žele kredite. Kredit s promjenjivom kamatnom stopom je kredit kod kojeg kamatna stopa nije fiksirana tokom trajanja kreditnog ugovora nego može varirati.

Mnogi klijenti koji su do sada uzeli kredite s promjenjivom kamatnom stopom bili su iznenađeni kada su banke često i naglašeno povećavale kamatne stope na te kredite. Naravno, daleko izloženiji greškama su bili građani u Federaciji, a i danas su.

Federacija bez regulative

Banke su imale zakonsko pravo na to na osnovu ugovora koje su klijenti potpisali, a koji nisu ograničavali koliko često banke mogu mijenjati kamatnu stopu i nije zahtijevano od banaka da specificiraju osnovicu koja bi opravdala povećanje kamatne stope. Međutim, mnoge banke napravile su ozbiljne greške u javnom komuniciranju o svojim akcijama, kaže se na zvaničnoj stranici Centralne banke BiH.

Jedan od načina da se isprave pomenute greške bilo je uvođenje adekvatne regulative u vezi s osnovicom koja se koristi za povećavanje kamatne stope na kredite s promjenjivom kamatnom stopom i učestalosti s kojom to banke mogu činiti. Da bi se unaprijedilo objavljivanje i da bi se zaštitili korisnici usluga kod banaka i mikrokreditnih organizacija usvojene su izmjene i dopune Zakona o bankama Republike Srpske 2011. godine.

Federacija Bosne i Hercegovine predložila je slične izmjene i dopune koje tek trebaju biti usvojene. Klijenti u Federaciji će i dalje biti suočeni sa problemima oko promjenjive kamatne stope, za razliku od klijenata iz RS gdje je ovaj odnos odavno zakonski reguliran. Praktično Centralna banka upozorava klijente iz Federacije da u ugovor o kreditu mora specificirati osnovicu za eventulano povećanje kamatne stope.

Osnovica ne može biti nešto što jedna od ugovornih strana može jednostrano mijenjati. Iako se ova klauzula odnosi na obje ugovorne strane, klijent nema puno mogućnosti da utiče na referentnu stopu, tako da se ovo primarno odnosi na smanjivanje uticaja banaka na promjene kamatne stope na kredite s promjenjivom kamatnom stopom. Ugovor o kreditu mora specificirati minimalnu učestalost s kojom banka može mijenjati kamatnu stopu u budućnosti.

EURIBOR-u u ugovoru

Sve promjene nominalne kamatne stope moraju se saopštiti klijentu PRIJE nego što nova nominalna i efektivna kamatna stopa stupi na snagu.EURIBOR je kamatna stopa koju banke u eurozoni koriste za međubankarske pozajmice. Postoji nekoliko referentnih stopa EURIBOR-a koje se računaju i objavljuju, tako da se zajmoprimac u Bosni i Hercegovini mora pobrinuti da je u ugovoru o kreditu tačno naglašeno o kojoj stopi EURIBOR-a je riječ. Ugovor o kreditu ne smije dopustiti banci da koristi različite referentne stope EURIBOR-a po svojoj volji.

Dakle, građani Federacije koji žele kredite moraju otvoriti oči daleko više od onih iz RS-a jer njihovi parlamentarci ne rade svoj posao savjesno i u njihovu korist. Naime u RS u zakonu o bankama stoji čak i član 98. „a“ do 98.“t“ koji u 26 stavki tretira zaštitu prava i interesa korisnika usluga, a od banke traži pošten odnos.U Zakonu o bankama o RS posebno se tretira i informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi, pa do detalja ugovaranja, piše Patria.

(Nap)

Možda vam se svidi

avatar