7 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Stanovništvu koje je u maju prošle godine ostalo bez domova: Općina Kakanj dodjeljuje zemljište za izgradnju

Za sve građane Kaknja koji su u prošlogodišnjim majskim poplavama i klizištima ostali bez domova Općina Kakanj je obezbijedila još jednu vrstu pomoći u obliku dodjele zemljišta za izgradnju.

Porodice koje su u maju prošle godine ostale bez domova, a do danas nisu trajno riješile svoje stambeno pitanje, a dobile su, ili će uskoro dobiti novčanu pomoć za izgradnju, mogu aplicirati na javni poziv Općine Kakanj kako bi im bilo dodijeljeno zemljišta za izgradnju stambenog objekta.

Ova dodjela se odnosi samo na porodice koje nemaju vlastitog zemljišta i porodice koje imaju u vlasništvu zemljište, ali ono nije pogodno za izgradnju.

Osim toga, Općina Kakanj je sva domaćinstva koja su domove izgubila u prirodnoj nesreći oslobodila plaćanja svih općinskih tarifa za pribavljanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za gradnju, kao i plaćanja naknada za rentu i uređenje građevinskog zemljišta.

Javni poziv za dodjelu zemljišta možete vidjeti ovdje:

Na osnovu članom 6. stav 1. Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima („Sl.novine F BiH“, br.59/14), člana 2. i 3. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima („Sl.novine F BiH“, br.65/14), člana 1. Odluke Općinskog vijeća o davanju saglasnosti za objavljivanje Javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj, br:01/1-346/14 od 10.09.2014.g. i Odluke Općinskog vijeća, br:01/1-533/14 od 29.12.2014.g, Općinski načelnik objavljuje

PONOVNI JAVNI KONKURS

za prijenos prava vlasništva na nekretninama – građevinskom zemljištu u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na teritoriji Općine Kakanj                  

  1. Predmet ponovnog javnog konkursa su – Nekretnine (građevinsko zemljište) u vlasništvu državna svojina Općine Kakanj. Identifikacija, parcelacija, druge pripremne radnje, te utvrđivanje tačnog broja parcela u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj, bit će utvrđeno nakon okončanja konkursne procedure i dostavljanja Izvještaja o provedenom ponovnom javnom konkursu i Stručne ocjene od strane Komisije za provođenja javnog konkursa.

 

  1. Korisnici koji imaju pravo na podnošenje prijava – Svaka fizička ili pravna osoba kojoj je uslijed prirodne nesreće trajno onemogućeno korištenje nekretnine za stanovanje ili vršenje privredne djelatnosti na nastradalom području Općine Kakanj.

 

  1. Uslove kojima podnosioci prijave moraju udovoljavati (član 5. Zakona) –

Za sticanje prava vlasništva na nakretnini-građevinskom zemljištu potrebno je da fizička, odnosno pravna lica ispunjavaju sljedeće uslove:

a)    da joj je prirodnom nesrećom trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje privredne djelatnosti,

b)    da nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje privredne djelatnosti ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima,

c)    da u vlasništvu nema drugu nekretninu iste namjene.

 

  1. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu:

Uz uredno popunjenu prijavu – ime i prezime fizičkog lica, naziv pravnog lica, adresu podnosioca prijave, kontakt telefon /uzeti obrazac prijave u prijemnoj kancelariji/, priložiti sljedeće:

a)    Ovjerenu kopiju lične karte – za fizička lica.

b)    Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar – za pravna lica.

c)    Odobrenje za građenje izdato za stambeni ili poslovni objekat čije je korištenje trajno onemogućeno za stanovanje ili vršenje privredne djelatnosti usljed nastupanja prirodne nesreće na području Općine Kakanj, koja se desila dana 14.05.2014.godine.

d)    Uvjerenje da je fizčikom ili pravnom licu trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje privredne djelatnosti (uvjerenje izdaje Komisija za procjenu nastale štete usljed prirodne nesreće), ili Uvjerenje da fizičkom ili pravnom licu nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje privredne djelatnosti ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima (uvjerenje izdaje Komisija za procjenu nastale štete usljed prirodne nesreće) ili Dokaz da je fizičkom ili pravnom licu uslijed nastupanja prirodne nesreće trajno onemogućeno korištenje nekretnine za stanovanje ili vršenje privredne djelatnosti zbog sigurnosnog rizika (dokaz izdaje Služba civilne zaštite),

e)    Dokaz fizičkog ili pravnog lica o vlasništvu nekretnina i posjedu nekretnina /kuća, stan, poslovni objekat, zemljište/ (uvjerenje izdaje Zemljišnoknjižni ured Općinskg suda Kakanj i Katastar nekretnina Općine Kakanj),

f)     Dokaz da fizičkom ili pravnom licu koje ima u vlasništvu i posjedu zemljište nije dozvoljena gradnja objekta u skladu sa planskom dokumentacijom (uvjerenje izdaje Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj),

g)    Ovjerenu izjavu datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema u vlasništvu i posjedu nekretninu /kuća, stan, poslovni objekat, zemljište/ (izjavu popuniti i ovjeriti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj),

h)    Ovjerenu izjavu datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije izvršio otuđenje nekretnine /kuće, stana, poslovnog objekta, zemljišta/ koju je imao u svom vlasništvu i posjedu nakon proglašenja prirodne nesreće na području Općine Kakanj, koja se desila dana 14.05.2014.godine (prodaja, poklon, zamjena, ustupanje nekretnine za života itd.) (izjavu popuniti i ovjeriti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj).

  1. Kriterij odabira – Prijenos prava vlasništva na nekretninama – građevinskom zemljištu u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj izvršit će se Odlukom Općinskog vijeća Kakanj svim fizičkim i pravnim licima koja budu ispunjavala uslove ovog ponovnog Javnog konkursa, Zakona i Pravilnika, a nakon okončanja konkursne procedure i dostavljanja Izvještaja o provedenom ponovnom javnom konkursu i Stručne ocjene od strane imenovane Komisije za provođenje javnog konkursa.
  2. Mjesto i rok dostave prijave – Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: „Općina Kakanj, ul.Alije Izetbegovića br.123. Komisija za provođenje javnog konkursa za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj- Prijava na ponovni javni konkurs”. Prijave se predaju poštom ili na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj.

Ponovni Javni konkurs objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”, na službenoj web stranici Vlade Federacije BiH, u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na području cijele Federacije BiH, te na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Kakanjwww.kakanj.gov.ba.

Ponovni Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, i računa se od datuma posljednje objave, odnosno otvoren je do 12.03.2015.g. do 15,30h.

  1. Rok za donošenje odluke o odabiru – Odluka o odabiru korisnika donijet će se u roku od 60 dana od dana usvajanja Izvještaja Komisije o provedenom ponovnom javnom konkursu i Stručne ocjene Komisije, od strane Općinskog vijeća Kakanj.

Odluku o odabiru korisnika/prenosu prava vlasništva na nekretninama – građevinskom zemljištu u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj donijet će Općinsko vijeće, a svi učesnici konkursa će biti obavješteni o odluci, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

  1. Kompletan postupak obrade prijava na ponovni javni konkurs provest će Komisija za provođenje javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama-građevinskog zemljišta u vlasništvu državne svojineOpćine Kakanj, imenovana Rješenjem Općinskog vijeća br.01/1-347/14 od 10.09.2014.g, u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o postupku objavljivanja konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima („Sl. novine F BiH“, br.65/14) i objavljenim ponovnim javnim konkursom.
- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO