Nakon objave javnog poziva za prijem volontera i izbor poslodavaca za volonterski rad, te dodatnog javnog poziva za izbor poslodavaca, izvršeno je bodovanje aplikacija, te sačinjena Preliminarna lista volontera.

Preliminarnu listu možete vidjeti klikom ovdje

Imena kandidata čiji će volonterski rad finansirati Općina Kakanj su boldirana. Za struku kandidata čija su imena boldirana postojao je interes poslodavaca, pa je uz ime kandidata i broj osvojenih bodova upisano i ime poslodavca kod kojeg će kandidat obavljati volonterski rad. Određeni broj kandidata sa liste je ostvario veliki broj bodova na osnovu statusnih elemenata, ali nije postojao interes poslodavaca za njihovom strukom.

Kandidati i poslodavci imaju pravo na prigovor na ovu Preliminarnu listu Komisiji za provođenje procedure izbora volontera i poslodavaca, u roku od 8 dana od objave na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj – 2.6.2015. godine.

 U skladu sa dokazanim opredjeljenjem i praksom da se sve radi potpuno transparentno, uz Preliminarnu listu objavljujemo i kriterije tako da svaki kandidat može bodovati svoju aplikaciju ili aplikaciju drugog kandidata ukoliko poznaje njegove statusne elemente, te tako provjeriti tačnost bodovanja. Ukoliko kandidat smatra da nije adekvatno bodovan može uputiti prigovor, a ukoliko ima sumnju da je neki od kandidata neadekvatno bodovan obzirom na činjenicu da uvijek postoji mogućnost krivotvorenja dokumentacije i slično molimo da to prijavi putem Facebook profila Općine Kakanj (kroz formu poruke, anonimnost je zagarantirana) ili direktno Komisiji.

Volonteri će obavljati poslove stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). Volonterski rad traje najduže godinu dana.

Broj volontera koji će se primiti određen je prema iznosu novčanih sredstava određenom za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2015. godinu.

Uslovi za prijem volontera su bili:

– VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova,

– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Kakanj, nakon sticanja sticanja visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja,

– da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad u struci do prijave na Javni poziv.

Uslovi za prijem poslodavca bili su:

– da je upisan u sudski registar ili drugi registar u skladu sa zakonom,

– da je izmirio obaveze po osnovu poreza,

– da je pravni subjekt na podrućju općine Kakanj,

– da nije iz sektora vađenja uglja,

– da nema status javne ustanove.

Izbor volontera koji ispunjavaju uslove izvršen je bodovanjem na osnovu sljedećih kriterija:

a)      trajanje nezaposlenosti nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja, do dana objavljivanja javnog poziva, i to: za svaku godinu dana – 12 bodova, tj. za svaki navršeni mjesec – 1 bod;

b)      za svaku godinu dužine trajanja studija prema nastavnom programu fakulteta i propisanim brojem semestara, kandidatu se dodjeljuje 12 bodova;

c)      za prosjek ocjena cjelokupnog završenog studija, dodjeljuju se sljedeći bodovi:

1)        kod sistema ocjenjivanja od „pet“ do „deset“:

za prosjek ocjena 6 – 6,49 3 boda
za prosjek ocjena 6,50 – 6,99 5 bodova
za prosjek ocjena 7– 7,49 7 bodova
za prosjek ocjena 7,50 – 7,99 9 bodova
za prosjek ocjena 8 – 8,49 11 bodova
za prosjek ocjena 8,50 – 8,99 13 bodova
za prosjek ocjena 9 – 9,49 15 bodova
za prosjek ocjena 9,50 – 10 20 bodova

2)        kod sistema ocjenjivanja od „jedan“ do „pet“:

za prosjek ocjena od 2 – 2,49 3 boda
za prosjek ocjena od 2,50 -2,99 6 bodova
za prosjek ocjena od 3,00 – 3,49 9 bodova
za prosjek ocjena od 3,50 – 3,99 12 bodova
za prosjek ocjena od 4,00 – 4,49 15 bodova
za prosjek ocjena od 4,50 – 5 20 bodova

d)     kandidat čija su oba roditelja nezaposlena – 10 bodova;

e)   kandidat kod kojeg je utvrđen stepen invalidnosti 60% i više – 10 bodova;

f)   kandidat ratni vojni invalid ili demobilisani borac ili član porodice šehida ili poginulog ili umrlog ili nestalog borca – 15 bodova;

g)   kandidat dijete ratnog vojnog invalida ili demobilisanog borca ili dobitnika ratnog vojnog priznanja ili povratnika – 5 bodova.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, pravo na prednost ima kandidat ratni vojni invalid ili demobilisani borac ili član porodice šehida ili poginulog ili umrlog ili nestalog borca ili kandidat kod kojeg je utvrđen stepen invalidnosti 60% i više.

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po kriteriju iz tačke a) ovog člana, izuzev kandidata koji imaju status naveden u tački e) i f) ovog člana.

U slučaju da više poslodavaca dostavi prijavu za isto zanimanje kandidata, prednost kod rasporeda kandidata koji su na konačnoj rang listi, daje se poslodavcima čiji je osnivač Općina Kakanj.

Jednom poslodavcu može se dodijeliti više volontera, vodeći računa o potrebama poslodavaca, stručnom zanimanju i ujednačenosti odobrenog broja volontera.

Ukoliko kandidat nije dostavio jedan od dokaza od obavezne dokumentacije prijava nije uzeta u razmatranje.

Ukoliko kandidat nije dostavio dokaz za neku od ostale potrebne dokumentacije nije bodovan po tom osnovu.

Za volontera se primaju kandidati sa većim brojem bodova.

Po isteku roka za prigovor na preliminarnu rang listu Komisija objavljuje konačnu rang listu na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj, na koju kandidati i poslodavci imaju pravo žalbe Drugostepenoj komisiji za žalbe u roku od 8 dana.

Obaveza izabranog poslodavca je da u roku od 10 dana od dana okončane procedure izbora volontera i poslodavaca potpiše tipski ugovor o finansiranju volonterskog rada sa Općinom Kakanj.

Obaveza izabranog poslodavca je da u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora iz prethodnog stava ovog člana potpiše tipski ugovor o volonterskom radu sa volonterom i dostavi ga Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice.

************

Najčešće postavljano pitanje:

1. U čemu se ogleda razlika između volonterskog i pripravničkog rada?

Razlika se ogleda u sljedećem: volonter dobije priliku da stekne godinu radnog iskustva koja mu važi kao da je bio pripravnik, ali nema plaću i nema plaćeni PIO. Ima topli obrok u iznosu od 234 KM i osiguranje od povrede na radnom mjestu tokom volontiranja. Na ovaj način Općina će moći finansirati duplo veći broj nezaposlenih osoba u odnosu na pripravnički program, a poenta je ista, nezaposlena osoba će steći godinu radnog iskustva (ne penzionog staža) sa kojom može aplicirati na konkurse i sl, dakle postaje konkurentnija na tržištu radne snage. (Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj