Predstavljamo: Kandidati Stranke za BiH Kakanj za "Opće izbore 2014"

Nakon što smo objavili JAVNI POZIV za političke subjekte koji gravitiraju na područja Općine Kakanj, kako bismo putem besplatnog oglašavanja predstavili kakanjske kandidate za predstojeće “Opće izbore 2014″, krenuli smo u realizaciju iste.

Želja nam je da bosanskohercegovačkoj javnosti predstavimo kandidate koji dolaze iz Kaknja, a koji će se naći na listama za Kantonalnu Skupštinu ZDK, Federalni i Državni parlament.

S tim u vezi, upućujemo poziv svim političkim subjektima koji djeluju na području općine Kakanj da nam najkasnije do 5.septembra/PETAK dostave imena svojih kandidata, sa kratkom biografijom (5-6 rečenica) i jednom fotografijom (poželjno u elektronskoj formi minimalne velličine 650×355 pixela), kako bismo iste predstavili na stranicama kakanj-x portala

Sve stranke koje su poslale svoje materijale do 5.septemra će biti predstavljene.

KANDIDATI ZA ZASTUPNIČKI DOM BiH

TAIB BJELOPOLJAK

Taib Bjelopoljak

Taib Bjelopoljak, rođen 19.09.1957. god. u Bijelom Polju, općina Kakanj.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kaknju, a na ekonomskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1980 godine. Odmah poslije završetka Ekonomskog fakulteta zapošljava se u Rudniku Kakanj, gdje odrađuje pripravnički staž. Poslije rada u Rudniku Kakanj, odlazi u Tuzlu i zapošljava se u SOUR „Umel“, gdje postaje član Poslovnog odbora za finasije i komercijalu i tu ostaje nepune tri godine. Zatim se vraća u Kakanj i zapošljava se u organe uprave Kakanj, na mjesto tržišnog inspektora. Nakon nepune tri godine imenovan je za direktora tadašnje ugostiteljske firme „Bobovac“ Kakanj, koja je tada brojala 174 radnika. Tu ostaje nepunih pet godina, poslije čega osniva privatnu firmu „Beta“ Kakanj, u kojoj je i danas zaposlen.Aktivni je sportista-takmičar u tenisu već 15 godina, na nivou BIH u kategoriji veterana, gdje je postigao značajne rezultate. Naime u zadnjih 12 godina među osam je najboljih tenisera u BIH u svim kategorijama veterana. Zbog takvih dobrih rezultata postignutih u tenisu, teniski klubovi sa našeg ZE-DO Kantona biraju ga 2009 god. za Predsjednika Kantonalnog teniskog saveza ZE-DO kantona, na kojoj funkciji je i danas. Oženjen je i otac dvoje djece.
Kandidat je na izborima 2014.god u Zastupnički dom države Bosne i Hercegovine ispred Stranke za Bosnu i Hercegovine na rednom broju 8.

AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ

Goralija Amna

Amna Goralija- Imamović, rođena 13.12.1966. god u Kaknju, gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu.Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, odsjek kvantitativno-analitički diplomirala 1990.Radni angažman ostvarila kao profesor u Stručnoj školi do 1994. Nakon toga se zapošljava kao finansijski inspektor u SDK-a , nastavlja kao Kantonalni inspektor Porezne uprave a od 2011. god radi i kao Načelnik iste u Ispostavi Kakanj.Od 2013. god uposlenik je UniCredit Banke, prvo kao Voditelj Poslovnice u Kaknju, a trenutno kao VPO u Zenici.Udata i majka dvoje djece. Kandidat je na izborima 2014.god u Zastupnički dom države Bosne i Hercegovine ispred Stranke za Bosnu i Hercegovine na rednom broju 9.

KANDIDATI ZA PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

REŠAD MERDIĆ

Resad Merdic

Rešad Merdić je rođen 02.10.1963.godine . Diplomirani je inženjer mašinstva, zaposlen u Rudniku Kakanj, na dužnosti upravnika Pogona Održavanje. Aktuelni je zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kakanj i član Stranke za BiH od njenog osnivanja.

Osnovnu školu je završio u Brnjicu, gimnaziju u Kaknju, a Mašinski fakultet u Zenici, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.Pored stručnih i upravljačkih poslova u Rudniku Kakanj, radno bio angažovan, kao profesor u srednjoj školi i kao pomoćnik ministra u Vladi Zeničko dobojskog kantona.

Vlasnik je i međunarodnog certifikata iz oblasti mašinstva i informatike, a obavlja i poslove stalnog sudskog vještaka iz oblasti mašinstva, odsjek motori i motorna vozila.
Oženjen, otac dvoje djece.
Kandidat je na izborima 2014. godine za Predstavnički Dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu na rednom broju 5.

KANIDATI ZA SKUPŠTINU KANTONA

FAHRUDIN BUZA

Fahrudin Buza

 

Fahrudin Buza, rođen 04.05.1963. godine u Kaknju. Po zanimanju je diplomirani inženjer šumarstva. Zaposlen u JP ŠPD ZE-DO Kantona na poslovima projektant u birou za projektovanje. Trenutno je vijećnik u Općinskom Vijeću, član Kantonalnog Vijeća Stranke za BiH kao i podpredsjednik Općinskog Savjeta stranke.

Bio je direktor odbojkaške akademije Kakanj, te predsjednik Skupštine PD „Bobovac“: Oženjen i otac dvoje djece.

Kandidat je na izborima 2014. godine za Skupštinu ZE – DO Kantona ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu na rednom broju 14.

MAGBULA GANIĆ

Magbula Ganic

Magbula Ganić, rođena 28.03.1962. godine u Kaknju. Osnovnu i srednju školu završila je u Kaknju. Diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu 1986. godine, Prirodno-Matematički Fakultet, odsjek za hemiju i stekla zvanje diplomirani inženjer hemije. Prvo zaposlenje u Vazduhoplovnoj industriji „Soko“ Mostar. Od 1987. godine zaposlenik je Doma zdravlja Kakanj. Petnaest godina je na funkciji šefa laboratorijske službe, što dokazuje njene kreativne i komunikativne sposobnosti, kao i sklonost timskom radu bez kojeg funkcionisanje ove službe nije moguće. Za uspješno rukovođenje ovom službom 2011. godine stiče zvanje medicinskog biohemičara i licencu za samostalno rukovođenje laboratorijom.
Kandidat je na izborima 2014. godine za Skupštinu ZE-DO Kantona ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu pod rednim brojem 4.

ADEM DELIĆ

Adem Delic

Adem Delić, rođen 04.04.1981. godine u Zenici. Osnovno obrazovanje završio u Brnjicu općina Kakanj, a srednje obrazovanje Medresu “Osman ef. Redžović” završio u Velikom Čajnu općina Visoko. Diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu 2006. godine na Fakultet političkih nauka i stekao zvanje diplomirani socijalni radnik. Zaposlen u JU Centar za socijalni rad Kakanj i radi na referatu ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoć, smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite, smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu (hranitljstvo) koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Na lokalnim izborima održanim 2008. godine izabran za vijećnika u Općinskom vijeću općine Kakanj ispred OS SBiH Kakanj. Član je općinske organizacije SBiH Kakanj od 2007. godine, gdje ima funkcije: Član Savjeta stranke, Član Savjeta mladih i član kadrovske komisije u OS SBiH Kakanj. Kandidat za Skupštinu ZE-DO Kantona ispred OS SBiH Kakanj na rednom broju 24.

IRFAN HASAGIĆ

irfan hasagic

Mr. Irfan Hasagić rođen je u Kaknju 11.08.1969.godine,gdje je završio osnovnu i srednju Građevinsko tehničku školu. Fakultet za fizičku kulturu upisuje 1988.godine u Sarajevu.

Na Fakultetu za fizičku kulturu 1996.godine izabran je na mjesto asistenta na nastavnom predmetu METODIKA NASTAVE TJELESNOG ODGOJA a istovremeno mu je povjerena i praktična nastava na predmetu KOŠARKA i TEORIJA I METODIKA SPORTSKOG TRENINGA.

Godine 1998. izabran je za asistenta na predmetu KOŠARKA a istovremeno obavlja nastavu na predmetu METODIKA TJELESNOG ODGOJA.

Završio je Postdiplomski studij na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu 2003.godine.

Iste godine izabran je u zvanje VIŠEG ASISTENTA na nastavnom predmetu KOŠARKA.

Do kraja 2008 godine je radio na Fakultetu sporta u Sarajevu i za to vrijeme pored gore navedenih predmeta bio je angažovan na niz drugih predmeta a posebno naglašavamo ZIMSKE SPORTOVE na kojima je osim izvođenja praktične nastave jedan duži period radio i kao asistent. Napominjemo da ima položena tri stepena zvanja INSTRUKTOR SKIJANJA te zvanje TRENERA SKIJANJA.

Trenutno je zaposlen u J.P. KAKANJ-SPORT u Kaknju kao izvršni direktor tehničkih poslova Javnog preduteća“KAKANJ-SPORT“ d.o.o. Kakanj.Pored toga aktivno je uključen u sportku praksu kao igrač, trener i stručni saradnik.

Objavio je u koautorstvu dva stručna i dva samostalna naučna rada i koautor je uđbenika KOŠARKA – teorija igre.

Kandidat je na izborima 2014. godine za Skupštinu ZE-DO Kantona ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu na rednom broju 35.

AMRA MAŠIĆ

Amra Masic

Rođena, 26.09.1984god u Kaknju.Osnovno i srednje obrazovanje zavaršila  u Kaknju,a potom zvanje dipl.biologa stekla na Prirodno- matematičkom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena u Javnoj ustanovu Dom Zdravlja sa poliklinikom U Kaknju.Član SZ BiH od 2010 god., a 2012 god.učestvovala na lokalnim izborima kao kandidat za općinko vijeće. Udata,majka jednog djeteta.

Kandidat je na izborima 2014. godine za Skupštinu ZE – DO Kantona ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu na rednom broju 28.

Možda vam se svidi

Comments are closed.