Prava potrošača: Prodavac mora osigurati servis i rezervne dijelove ili plaća kaznu

Mnogo puta vam se desilo da kupite neki kućanski aparat, koji se pokvario u toku garantnog roka, a nema servisera koji će vam izvršiti popravku.

Najčešće vam kažu donesite aparat u prodavnicu u kojoj je kupljen, a oni će se pobrinuti da ga poprave. Primorani ste da ostavite ono što ste pošteno platili i onda mjesecima čekate na popravku, jer vam na pozive iz prodavnice odgovaraju kako će popravka biti završena za nekoliko dana.

Isto se događa kada kod ovlaštenih autoservisa čekate da naručite dio koji se pokvario na automobilu. Pravdaju se da ne mogu lagerovati rezervne dijelove jer im se to ne isplati, pa čekajte ako želite popraviti vozilo.

Šta raditi u ovakvim slučajevima kada su prava potrošača ugrožena, raspitali smo se u Upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Kako se obratiti inspekciji

– U slučaju reklamacije potrošači se najprije trebaju obratiti trgovcu i, ukoliko ne dobiju odgovor u roku od osam dana, ili dobiju odgovor kojim nisu zadovoljni, preporučujemo da se (za područje Kantona Sarajevo) obrate pismeno Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, uz dostavljanje podataka potrebnih za provođenje inspekcijskog nadzora. To podrazumijeva naziv i adresu trgovca, kratak opis činjeničnog stanja, te kopiju dokumenata koje građanin ima kao dokaz opisanog činjeničnog stanja (kopija fiskalnog računa, otpremnica, radni nalog servisera, pisana reklamacija upućena trgovcu) – kazala je Vildana Brdarić, glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Prodavac je odgovoran za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prijenosa rizika na potrošača, bez obzira na to da li je on svjestan ove činjenice, što je u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini, kažu u inspekciji.

U skladu sa odredbama člana 26. Zakona o zaštiti potrošača u BiH, za tehnički složene proizvode je proizvođač, odnosno dobavljač dužan utvrditi i u tehničkom uputstvu navesti rok osiguranog servisiranja i snabdjeti tržište rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima, bez kojih se taj proizvod ne može upotrijebiti prema predviđenoj namjeni.

Taj rok, shodno zakonskim obavezama, ne smije biti kraći od tri godine za kućanske aparate, odnosno pet godina za druge tehnički složene proizvode, ako propisom donesenim na osnovu citiranog Zakona nije drugačije određeno.

Novčane kazne

Nakon prestanka proizvodnje proizvoda, proizvođač ili dobavljač je dužan osigurati nabavku rezervnih dijelova radi održavanja proizvoda, u roku koji za tehnički složene proizvode ne može biti kraći od deset godina.

Ako proizvođač, odnosno dobavljač nema sopstveni servis u Bosni i Hercegovini, dužan je za tehnički složene proizvode osigurati i spisak pravnih i fizičkih lica (servisa), koje je ovlastio za pružanje usluga u BiH.

Pored toga, u skladu sa članom 27. Zakona proizvođač, odnosno dobavljač, dužan je ovlaštene servise i tržište redovno snabdijevati potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova. Ovlaštenim servisom smatra se onaj koji ima važeću punomoć proizvođača da može servisirati proizvode i ima potpisan ugovor za nabavku rezervnih dijelova.

Novčanom kaznom od 2.500 do 5.500 maraka kaznit će se dobavljač za prekršaj u sljedećim slučajevima:

1. Ako za tehnički složene proizvode ne utvrdi i u tehničkom uputstvu ne navede rok osiguranog servisiranja i snabdijevanja tržišta rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima, bez kojih se taj proizvod ne može upotrijebiti prema njegovoj namjeni.

2. U slučaju ako svoje servise, odnosno ovlaštene servise, servisere i tržište redovno ne snabdijeva potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova, pribora i drugih proizvoda, bez kojih se tehnički složen proizvod ne može upotrijebiti prema predviđenoj namjeni.

Odgovorno lice u pravnom licu kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 maraka, poruka je Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Izvor Faktor.ba

avatar