OS BiH na­bav­lja­ju he­li­kop­ter i oklo­pna vo­zi­la

Pla­nom mo­der­ni­za­ci­je Oru­ža­nih sna­ga pre­dvi­đe­na je, izme­đu os­ta­log, i na­bav­ka he­li­kop­te­ra, bor­be­nih oklo­pnih vo­zi­la, to­čka­ša za pje­ša­di­ju, kva­li­te­tnih pro­ti­vo­klo­pnih sis­te­ma, pro­tiv­vaz­du­šnih sis­te­ma i oru­đa, opre­me za po­moć ci­vil­nim stru­ktu­ra­ma kao i za ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma.

Pre­gled od­bra­ne, za­je­dno s Pla­nom mo­der­ni­za­ci­je Oru­ža­nih sna­ga BiH, na osno­vu za­klju­ča­ka i smjer­ni­ca Pred­sje­dni­šta BiH, sa­či­ni­lo je Mi­nis­tar­stvo od­bra­ne BiH, a in­for­ma­ci­ja ovog mi­nis­tar­stva o tom do­ku­men­tu na dne­vnom je re­du sje­dni­ce Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH ove se­dmi­ce.

Pla­nom od­bra­ne pre­dvi­đe­no je sma­nje­nje bro­ja pro­fe­si­onal­nih voj­nih li­ca u Oru­ža­nim sna­ga­ma sa pos­to­je­ćih 10.000 na 9.200, a re­zer­vnog sas­ta­va sa 5.000 na 4.600, dok je broj ci­vi­la os­tao ne­pro­mi­je­njen i izno­si 1.000.

Ovim do­ku­men­tom broj per­spe­kti­vnih lo­ka­ci­ja sa pos­to­je­će 63 sma­nju­je se na 57, od če­ga su šest skla­di­šta mu­ni­ci­je i min­sko-ek­splo­zi­vnih sred­sta­va.

Pre­gle­dom od­bra­ne, ko­ji je Pred­sje­dniš­tvo usvo­ji­lo na sje­dni­ci 24. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, u se­gmen­tu po­bolj­ša­nja i una­pre­đe­nja in­ži­nje­rij­ske po­drške pri pje­ša­dij­skim bri­ga­da­ma ugra­đe­ne su in­ži­nje­rij­ske če­te ko­je će bi­ti po­pu­nja­va­ne je­dnim akti­vnim in­ži­njer­skim vo­dom, dok će se os­ta­li dio na­la­zi­ti u re­zer­vi.

Možda vam se svidi

avatar