7 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Općinsko vijeće: Budžet za 2015 godinu 21.679.527,23 KM

Posljednja sjednica općinskog vijeća u ovoj kalendarskoj godini išla je uobičajenim tokom,usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice, komentarima na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja, a zatim i novim vjiećničkim pitanjima i inicijativama. Ranije predloženi dnevni red dopunjen je novom tačkom: ”Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu.” Ovaj dopunjeni dnevni red sa 16 tačaka jednoglasno je usvojen.

Prijedlog okvirnog Programa rada Općinskog vijeća za 2015. godinu jednoglasno je usvojen. Ovim programom utvrđuju se poslovi i zadaci, njihov kratak sadržaj i način izvršavanja, sa nosiocima poslova i rokovima za razmatranja pojedinih pitanja.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i drugu tačku dnevnog reda Prijedlog odluke o reprogramu kreditnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija. Donesena je odluka o reprogramiranju kreditnih obaveza regulisanih Amandmanom 3 na zaseban sporazum o pozajmici za Projekat rehabilitacije vodosnadbjevanja grada Kaknja na period od četiri godine zbog poplava koje su zadesile općinu Kakanj. Reprogram se odnosi na glavnicu kredita koja dospjeva na plaćanje po anutetima za period reprograma.

Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu i Prijedlog izvršenaj istog u iznosu od 21.679.527,23 KM usvojen je sa 20 glasova za i pet  protiv (glasali vijećnici SPD-a). U prihodovnom dijelu budžeta usvajanjem Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenim radom termoelektrana Općina Kakanj stiče pravo na novi prihod – Naknade po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Većina ovih prihoda će se opredjeliti u kapitalne svrhe. (3.375.000 KM).

Izmjene i dopune odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu jednoglasno je usvojen. Nakon posljednje izmjene Odluke, notari koji svoju djelatnost obavljaju na području Općine Kakanj (Emira Babić i Saliha Redžić) i JP Šumarsko privredno društvo ZDK-a d.o.o. Zavidovići obratili su se Općinskom načelniku i Predsjedavajućem općinskog vijeća sa prijedlogom za izmjenu odluke u dijelu tarifa koje se odnosi na notarsku djelatnost i djelatnost iskorištavanja šuma, tako da su vijećnici razmotrili i usvojili izmjene naknada taksi na istaknutu firmu.

Načini i uvjeti raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj – poslovni prostori u administrativno-poslovnoj zgradi organa uprave u novoj zgradi Općine Kakanj

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj – poslovni prostori u administrativno-poslovnoj zgradi organa uprave Općine Kakanj. Prodaja će biti objavljena putem javnog oglasa, a vijeće je na ovoj sjednici jednoglasno imenovalo i komisiju za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije o prodaji ovih poslovnih prostora. U komisiji se nalaze: Elvedin Šehagić – predsjednik i članovi: Kovač Emina, Ivica Petrović, Bajrić Enijad i Ahmet Selimović.

Prijedloge odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje Gradskog građevinskog zemljišta u 2015. godini i prijedlog odluke o vrijednosti boad komunalne naknade u 2015. godini  jednoglasno su usvojeni.

Deseta tačka dnevnog reda – Prijedlog odluke o ustupanju na upravljanje i korištenje izgrađenog objekta – društvenog doma u Čatićima povučena je sa ove sjednice na inicijativu vijećnika Ivice Petrovića.

Prijedlog odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima takođe je jednoglasno usvojen. Jednoglasno je i prihvaćena informacija o održanom okruglom stolu na temu ”Moguća projektna rješenja problema prikupljanja, selekcije i zbrinjavanja komunalnog otpada u Kaknju.”

Usvojena četiri izvještaja

Na kraju su vijećnici bili jednoglasni i kod usvajanja četiri izvještaja: Izvještaj o sprovođenju javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju s prjiedlogom zaključka o utvrđivanju naknade Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja imenovane Rješenjem Općinskog vijeća broj: 01/1-344/14 od 10.09.2014. godine,  Izvještaj o sprovedenom javnom konkursu za prijenos prava vlasništva na nekretninama – građevinskom zemljištu u svojini Općine Kakanj, Izvještaj o sprovođenju javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju s prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja imenovane. Rješenjem Općinskog vijeća broj: 01/1-406/14 od 06.11.2014.godine čime je ova sjednica koja je opčela u devet sati završena u 12 sati i pet  minuta.

kakanj-x/Edis Škulj

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO