Općina Kakanj objavila javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

0
247

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/05) i člana 6, tačka C. podtačka C2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, broj: 0-02/1-4430/13 i 02/1-2821/17, direktor, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj

 

ODJELjENjE ZA EKONOMSKE POSLOVE

  1. Viši samostalni referent – knjigovodstveni poslovi …1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

  1. Vodi finansijsko knjigovodstvo za redovnu djelatnost Zavoda, vrši knjiženje finansijske dokumentacije u skladu sa propisima, vrši knjigovodstveno usaglašavanje glavne i pomoćnih knjiga i sačinjava bruto bilans, vodi knjigovodstvo posebnih računa i podračuna, vrši pripremu podataka za izradu periodičnih i godišnjih obračuna posebnih računa i podračuna, vrši materijalnu i formalnu kontrolu dokumentacije po posebnim računima, prikupljanje, sređivanje i obrada podataka potrebnih za vršenje zaključnih knjiženja za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja, vrši izradu periodičnih izvještaja, sastavlja periodične i završne obračune, upoređivanje finansijskog i materijalnog stanja stalnih sredstava i sitnog inventara, vrši usaglašavanje knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem, vrši obračun amortizacije i revalorizacije pojedinačno po karticama, prima, kontroliše, obrađuje i knjiži dokumentaciju o nabavci osnovnih sredstava i sitnog inventara, sarađuje i pruža stručnu pomoć komisijama za popis, vrši usaglašavanje knjigovodstvenog stanja obaveza sa stvarnim stanjem po izvještaju komisije za popis, brine o arhiviranju i čuvanju računovodstvene dokumentacije i finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom, vrši i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice, i druge poslove u okviru struke.

Namještenik za svoj rad odgovara rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćena članom IX. 1. Ustava BiH), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, i to:

Stepen stručne spreme: VŠS – VI stepen,

Vrsta školske spreme: ekonomist – smjer finansijsko-računovodstveni,

Posebni uslovi: položen stručni ispit, certifikat za zvanje certificirani računovođa i poznavanje rada na računaru,

Radni staž/iskustvo: 1 (jedna) godina u struci nakon sticanja stručne spreme.

Potrebna dokumentacija koju kandidat treba da priloži (original ili ovjerena kopija):

– prijava u pisanoj formi,

– diploma o stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je

diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

– potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja stručne spreme,

– potvrda/uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– certifikat za zvanje certificirani računovođa,

– dokaz o poznavanju rada na računaru,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 tri mjeseca),

– ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH,

– ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu biti primljeni u radni odnos, odnosno koji uz prijavu ne dostave potvrdu/uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dužni su taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Sa kandidatima koji budu ispunjavli uslove javnog oglasa, Komisija za izbor će obaviti intervju, te na taj način sačiniti evaluaciju kandidata.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos namještenika zasniva se na neodređeno vrijeme.

Prijavu na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidati treba da dostave u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Oslobođenje” i “Nezavisne novine”), neposredno u Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

Ulica branilaca Kakanj

sa naznakom

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj.”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija:Kakanj

Broj pozicija:1

Datum objave:16.05.2017.

Trajanje oglasa:12 dana (ističe 28.05.2017.)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here