Održana 20.sjednica OV: Odličan posao Civilne zaštite za vrijeme elementarne nepogode

Prva tačka dnevnog reda, ujedno i najinteresantnija je bila Informacija o borbi protiv prirodne nesreće i preliminarni presjek stanja nastalih šteta na području Kaknja. Istaknuto je kako je služba civilne zaštite u Kaknju odradila dobar posao u saradnji sa lokalnom zajednicom, ali da će se u budućnosti morati uložiti dodatni napori u jačanju strukture Civilne zaštite po mjesnim zajednicama. Štete nastalae elementarnom nepogodom prema preliminarnim informacijama iznose oko 15.miliona KM.

Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj za 2014.godinu. U budžet su uvrštena sredstva na osnovu donacija koja će se interventno implementirati u obnovu infrastrukture na područja pogođena elementarnom nepogodom. TCK je donirala 100 000 KM a DSM trade 10.000 KM
Usvojene su izmjene i dopune Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2014.godinu, gdje se prioritetni projekti za realizaciju u 2014.godine mjenjaju i dopunjuju. Tako je projekat pod nazivom „sanacija i proširenje puta Bjelavići-Ričica“ preimenovan u „Sanacija puteva, odrona i klizišta izazvanih prirodnom nepogodom“. Isto tako i projekat „Izgradnja igrališta u Kučićima, MZ Bijele vode“ se mjenja u „Sanacija puteva, odrona i klizišta izazvanih prirodnom nepogodom u MZ Bjele vode“. Naglašeno je da se moraju riješiti prioritetniji projekti kako bi se sanirale posljedice prirodne nesreće.

Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2014 je dopunjen i izmjenjen planiranim projektima za 2014.god. Planirana su čišćenja, sanacije i uređenje korita obale rijeka Bosne, Zgošće, Trstionice i Ribnice u vrijednosti 295.000 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj se najviše zadržalo je Informacija o stanju i problematici deponije šljake i pepela Turbići i deponije uglja TE „Kakanj“ u Čatićima sa aspekta uticaja na životnu okolinu. Tokom rasprave čuli su se stavovi kako bi Informacija trebala sadržavati i segment o uticaju deponija šljake, pepela i uglja na zdravlje stanovništva, te uticaju na zemljište i zrak. Prisutnima se obratio Hasan Čaušević- direktor Termoelektrane Kakanj, a potom i Dražen Filipović u ime Neformalne grupe građana “Eko-Čatići”.Uvodne napomene daje Saida Berbić, šef Odsjeka za eko-zaštitu. Informacije je usvojena sa dvadeset i četiri glasa za, jednim protiv I dva suzdržana.

Jednoglasno su usvojeni „Prijedlozi odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta naselja Varda I naselje Bare“.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti firmi “Prevent” BH d.o.o Visoko koja će graditi kuću svom uposleniku Karić Asmiru iz Kaknja kojem je klizište uništilo dom. Općina će dodijeliti zemljište I biće vlasnik parcele, ali će ugovor o korištenju biti trajan do izmjene zakona.

Izvještaji o radu JU za kulturu i obrazovanje i JU Centar za socijalni rad sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu su jednoglasno usvojeni. Također, usvojen je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i Izvještaj o epidemijama u 2013. godini. Izvještaj je podnio Esmin Brodlija član upravnog odbora Doma zdravlja Kakanj. Jednoglasno je usvojena Informacija o stanju kulture i sporta na području općine Kakanj.

Za članove Nadzornog odbora JP “Vodokom” Kakanj na period od tri mjeseca imenovani su Samir Selimović, Sejfudin Mehić i Zoran Jozinović.! Osam vijećnika je glasalo za, šest protiv a jedan suzdržan.

Posljednja tačka 20.sjednice OV-a je bila prijedlog za imenovanje člana Općinske izborne komisije Kakanj. Za člana općinske izborne komisije sa sedamnaest glasova za, sedam protiv I dva suzdržana je izabran Almir Imamović.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.