Naređeno uklanjanje bespravno postavljenog predizbornog panoa u ulici 311. lahke brigade

Nakon što su građani Kaknja uputili dojavu da se na izlazu iz Kaknja, u ulici 311. lahke brigade, u blizini naplatnih kućica nalazi predizborni pano sa natpisom koji upućuje na  web-stranicu jednog od kandidata na predstojećim izborima, reagirao je Odsjek za inspekcije Općine Kakanj.

Ustanovljeno je da je pano postavljen bespravno pa je odmah upućena urgencija centrali stranke kojoj kandidat pripada da se u roku od 12 sati izvrši uklanjanje panoa.

Odsjek za inspekcije u ovakvim slučajevima naređuje uklanjanje predmeta, izriče prekršajne sankcije, te prijavu upućuje nadležnoj Izbornoj komisiji BiH.

Sve političke subjekte i nezavisne kandidate kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima i na trotoarima, bez saglasnosti nadležne službe Općine Kakanj.

U skladu sa navedenom Odlukom, plakati, oglasi i slične objave i predmeti postavljeni van dozvoljenih mjesta uklonit će se po rješenju nadležnog inspektora, a o trošku lica koje ih je postavilo.

Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora, naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Podsjećamo sve subjekte na teritoriji Općine Kakanj da je postupanje suprotno gore navedenom predviđeno kao prekršaj Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da su predviđene i novčane kazne od 300,00 KM do 1000,00 KM.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.