Naredba za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, broj: 49/06), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, broj: 35/05), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 4. stav 1. Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK broj: 11-37-10713-1/14 od 29.05.2014.godine, Općinski načelnik, izdaje

 

 

N A R E D B U

o provođenju protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kakanj

 

I

Naređuje se provođenje protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kakanj u periodu od 09.06.2014. do 12.06.2014. godine.

 

II

Protivepidemijska interventna sistematska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Kakanj obuhvata:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
 2. Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
 3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima,
 4. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
 5. Kolelktivni centri za smještaj i boravak izbjeglih, prognanih i evakuisanih lica,
 6. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
 7. Javne ustanove administrativnog karaktera,
 8. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,
 9. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
 10. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
 11. Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti,
 12. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja,
 13. Objekti za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
 14. Objekti za pružanje usluga javne higijene,
 15. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani) i
 16. Rizična područja zahvaćena poplavom,

 

Troškove za provođenje protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije snonsi Ze-do kanton i Općina Kakanj iz svojih budžeta.

Zavod za javno zdravstvo Ze-do kantona, općinski načelnik i direktor J.U. Dom zdravlja Kakanj putem ugovora će regulisati odnose predmetne akcije.

 

III

Provođenje protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije će organizovati i provesti, prema ovjerenom rasporedu, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.

 

IV

Subjekti koji podliježu provođenju protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad ekipama izvođača bez obzira na parcijalne radove ili ugovore koje posjeduju, u protivnom će biti sankcionisani u skladu sa pozitivnim propisima.

 

V

Kontrolu izvođenja akcije vršit će općinski sanitarni inspektor, a nadzor će vršiti kantonalni sanitarni inspektor i Zavod za javno zdravstvo Ze-do kantona (stručni nadzor).

 

VI

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

Općinski načelnik

Nermin Mandra

Možda vam se svidi

Comments are closed.