15 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Na sjednici OV-a se raspravlja o izmjeni budžeta, kao i stanju u naselju Bare

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u četvrtak 29. januara 2015. godine sa početkom u 9:00 sati, u sali Općine (zgrada Općine, I sprat).

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red (materijale preuzmite klikom na naziv tačke dnevnog reda):

–       usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,

–       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja,

–       vijećnička pitanja,

–       vijećničke inicijative.

1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu

2. Informacija o klizištu i poduzetim aktivnostima na lokalitetu naselja “Bare

3. Izvještaj o procijenjenoj šteti nastaloj od klizišta u naselju Bare

4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknada i davanju poticaja vlasnicima objekata pogođenih prirodnom nesrećom, a koji budu gradili nove stambene objekte

5. Prijedlog zaključka o isplati namjenskih sredstava za saniranje šteta od poplava poslovnim subjektima

6. Izvještaj o realizaciji Plana održavanja lokalnih cesta na području općine Kakanj za 2014. godinu

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz komunalne naknade za 2014. godinu

8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od naknade za građevinsko zemljište za 2014. godinu

9. Izvještaj o realizaciji projekata po Programu utroška sredstava od koncesija za 2014. godinu

10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2014. godinu

11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2014. godinu

12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za zaštitu okoline za 2014. godinu

13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za sport za 2014. godinu

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima upravnih odbora javnih ustanova

15. Prijedlog programa rada JU za kulturu i obrazovanje sa finansijskim planom za 2015. godinu

16. Prijedlog finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj za 2015. godinu

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

18. Prijedlog plana i programa rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2015. godinu

19. Informacija o utrošku sredstava za oblike socijalne zaštite koji se finansiraju iz općinskog budžeta za period juli – decembar 2014. godine

20. Prijedlog program rasporeda sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2015. godinu

21. Prijedlog programa rasporeda sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2015. godinu

22. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2015. godinu

23. Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2015. godinu

24. Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstvaa za zaštitu i spašavanje za 2015. godinu

25. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera

26. Izvještaj o radu Odsjeka za inspekcije za 2014. godinu

27. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2014. godinu

28. Izvještaj o radu Drugostepene komisiji za žalbe za 2014. godinu sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade za rad članovima Komisije

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO