25 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2016/2017.godinu

Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2016./2017.godini broj 13/03-2-3-38-11660/16 od 27.6.2016.godine, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj  4.7.2016.godine objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2016/2017.godinu

I Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Kakanj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Kakanj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Kakanj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2016/2017.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:

 • za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
 • za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II Pravo učešća na konkursu imaju:

 • djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 • djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
 • djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
 • djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
 • djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;

3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva  prelaze iznos od 200,00 KM;

IV Kriteriji za izbor kandidata:

           Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

–     ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;

–     socijalno-ekonomska situacija;

–     učešće u Oružanim snagama;

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnoj ploči Općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web-stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a može se vidjeti i klikom ovdje

V Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

 • ovjerena kopija đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz prethodne godine;
 • ovjerena kućna lista;
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
 • ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u vremenu od 4.7. do 25.7.2016. godine u Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj .

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO