Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Kakanj (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 10. Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema volontera (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/15), Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

za prijem volontera i

izbor poslodavaca za volonterski rad

Volonteri će obavljati poslove stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

Volonterski rad traje najduže godinu dana.

Broj volontera koji će se primiti određuje se prema iznosu novčanih sredstava određenom za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2015. godinu.

Uslovi za prijem volontera:

– VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova,

– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Kakanj, nakon sticanja sticanja visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja,

– da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad u struci do prijave na Javni poziv.

Uslovi za prijem poslodavca:

– da je upisan u sudski registar ili drugi registar u skladu sa zakonom,

– da je izmirio obaveze po osnovu poreza,

– da je pravni subjekt na podrućju općine Kakanj,

– da nije iz sektora vađenja uglja,

– da nema status javne ustanove.

Izbor volontera koji ispunjavaju uslove izvršit će se bodovanjem na osnovu sljedećih kriterija:

a)      trajanje nezaposlenosti nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja, do dana objavljivanja javnog poziva, i to: za svaku godinu dana – 12 bodova, tj. za svaki navršeni mjesec – 1 bod;

b)      za svaku godinu dužine trajanja studija prema nastavnom programu fakulteta i propisanim brojem semestara, kandidatu se dodjeljuje 12 bodova;

c)      za prosjek ocjena cjelokupnog završenog studija, dodjeljuju se sljedeći bodovi:

1)        kod sistema ocjenjivanja od „pet“ do „deset“:

za prosjek ocjena 6 – 6,49 3 boda
za prosjek ocjena 6,50 – 6,99 5 bodova
za prosjek ocjena 7– 7,49 7 bodova
za prosjek ocjena 7,50 – 7,99 9 bodova
za prosjek ocjena 8 – 8,49 11 bodova
za prosjek ocjena 8,50 – 8,99 13 bodova
za prosjek ocjena 9 – 9,49 15 bodova
za prosjek ocjena 9,50 – 10 20 bodova

2)        kod sistema ocjenjivanja od „jedan“ do „pet“:

za prosjek ocjena od 2 – 2,49 3 boda
za prosjek ocjena od 2,50 -2,99 6 bodova
za prosjek ocjena od 3,00 – 3,49 9 bodova
za prosjek ocjena od 3,50 – 3,99 12 bodova
za prosjek ocjena od 4,00 – 4,49 15 bodova
za prosjek ocjena od 4,50 – 5 20 bodova

d)     kandidat čija su oba roditelja nezaposlena – 10 bodova;

e)   kandidat kod kojeg je utvrđen stepen invalidnosti 60% i više – 10 bodova;

f)   kandidat ratni vojni invalid ili demobilisani borac ili član porodice šehida ili poginulog ili umrlog ili nestalog borca – 15 bodova;

g)   kandidat dijete ratnog vojnog invalida ili demobilisanog borca ili dobitnika ratnog vojnog priznanja ili povratnika – 5 bodova.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, pravo na prednost ima kandidat ratni vojni invalid ili demobilisani borac ili član porodice šehida ili poginulog ili umrlog ili nestalog borca ili kandidat kod kojeg je utvrđen stepen invalidnosti 60% i više.

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po kriteriju iz tačke a) ovog člana, izuzev kandidata koji imaju status naveden u tački e) i f) ovog člana.

Uz popunjen prijavni obrazac dostavljaju se sljedeći dokumenti (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

a) Za volontere:

(1) Obavezna dokumentacija koju kandidat treba dostaviti:

a) uredno popunjen prijavni obrazac na javni poziv (može se preuzeti klikom ovdje);

b) uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Kakanj o trajanju nezaposlenostinakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja;

c) uvjerenje Biroa Kakanj da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad, do prijave na javni poziv;

d) dokaz o završenom školovanju.

(2) Ostala potrebna dokumentacija:

a) potvrda o ostvarenom prosjeku ocjena;

b) uvjerenje Biroa Kakanj o nezaposlenostiroditelja kandidata;

c) rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti;

d) uvjerenje da je kandidat ratni vojni invalid, demobilisani borac, član porodice    šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca, dijete ratnog vojnog invalida, demobilisanog borca, dobitnika ratnog vojnog priznanja ili povratnika.

b) Za poslodavce:

(1) Obavezna dokumentacija koju poslodavac treba dostaviti:

a) uredno popunjen prijavni obrazac na javni poziv (može se preuzeti klikom ovdje);

b) rješenje o upisu u sudski registar ili u drugi registar u skladu sa zakonom;

c) uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza.

U slučaju da više poslodavaca dostavi prijavu za isto zanimanje kandidata, prednost kod rasporeda kandidata koji su na konačnoj rang listi, daje se poslodavcima čiji je osnivač Općina Kakanj.

Jednom poslodavcu može se dodijeliti više volontera, vodeći računa o potrebama poslodavaca, stručnom zanimanju i ujednačenosti odobrenog broja volontera.

Ukoliko kandidat ne dostavi jedan od dokaza od obavezne dokumentacije prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Ukoliko kandidat ne dostavi dokaz za neki od ostale potrebne dokumentacije neće biti bodovan po tom osnovu.

Ukoliko poslodavac ne dostavi jedan od dokaza obavezne dokumentacije prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Nakon razmatranja pristiglih prijava, Komisija vrši rangiranje kandidata na osnovu ukupnog broja bodova dodijeljenih u skladu sa kriterijima, te objavljuje preliminarnu rang listu, na koju kandidati imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana.

Za volontera se primaju kandidati sa većim brojem bodova.

Po isteku roka za prigovor na preliminarnu rang listu Komisija objavljuje konačnu rang listu na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj, na koju kandidati i poslodavci imaju pravo žalbe Drugostepenoj komisiji za žalbe u roku od 8 dana.

Obaveza izabranog poslodavca je da u roku od 10 dana od dana okončane procedure izbora volontera i poslodavaca potpiše tipski ugovor o finansiranju volonterskog rada sa Općinom Kakanj.

Obaveza izabranog poslodavca je da u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora iz prethodnog stava ovog člana potpiše tipski ugovor o volonterskom radu sa volonterom i dostavi ga Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice.

Kandidati i poslodavci svoje prijave podnose neposredno u Općinu Kakanj ili putem pošte, preporučeno, dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca (može se preuzeti u prostorijama Općine ili sa službene web-stanice Općine Kakanj), sa dokazima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

OPĆINA KAKANJ

UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA 123 KAKANJ

„Javni poziv za prijem volontera i izbor poslodavaca za volonterski rad“

NE OTVARATI

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web-stranici Općine Kakanj, odnosno prijave se dostavljaju najkasnije do 24.4.2015. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Općinski načelnik Nermin Mandra

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj