15 C
Kakanj
Ponedjeljak, 10 Maja, 2021

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj – Transfer za omladinske projekte

Na osnovu člana 38. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika inevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj,općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte

 Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u 2015. godini sa pozicije Transfer za omladinske projekte.

Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju je 10.000,00 KM.

Pravo prijave na javni poziv imaju registrirane omladinske organizacije – asocijacije i nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih .

Uslovi za korištenje budžetskih sredstava su :

  • da nevladina organizacija ima sjedište na području općine Kakanj ili implementira projekat na području općine Kakanj u 2015. godini;
  • da obuhvata veći broj korisnika usluga sa jednakom kvalitetom isporuke;
  • da očekivani iznos sufinansiranja od Općine ne prelazi iznos od 3.000,00 KM;
  • da je projekat od posebnog značaja za mlade sa teritorije općine Kakanj i od općeg značaja za lokalnu zajednicu kojim se rješavaju problemi i pitanja od značaja za mlade, a obuhvata:

–       kreativno izražavanje ( književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija i sl.);

–       prevenciju maloljetničke delikvencije, zloupotrebe interneta, vršnjačkog nasilja, narkomanije, alkoholizma i ostalih pošasti suvremenog doba;

–       aktivnosti koje podstiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova;

–       aktivnosti koje podstiču mlade na promociju i očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine;

–       podršku mladim sa posebnim potrebama.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju nevladine organizacije i udruženja čije su programske/projektne aktivnosti sufinansirane iz Budžeta Općine Kakanj po drugom osnovu.

Prijava projekata uz prateću dokumentaciju se podnosi Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Uz prijavu se prilaže slijedeća ovjerena i potpisana dokumentacija:

a)               popunjen aplikacijski obrazac sa budžetom projekta;

b)               kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj);

c)               kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa;

d)               izjava sa podacima o realiziranim projektima u protekle tri godine i podacima o dosadašnjim finansiranjima iz sredstava Općine Kakanj;

e)               preporuke ili kopije ugovora kojima se potvrđuje sufinansiranje iz drugih izvora (predstavljaju prednost i neće biti eliminatorne)*;

f)                finansijski izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu (original ili ovjerena kopija);

g)               finansijski izvještaj o utrošku sredstava dobijenih od općine Kakanj u prethodnoj godini;

h)               izjava ovlaštene osobe o namjenskom utrošku sredstava.

____________________________

*Kopije ugovora odobrenih projekata i preporuka/e nadležnih ministarstava, institucija i drugih organizacija s potvrdom o sufinansiranju sadrže iznos sredstava s kojim to tijelo, organizacija i/ili institucija učestvuju u sufinansiranju projekata i obrazloženje značaja projekata za općinu Kakanj.

Aplikacijski obrazac prijave sastavni je dio potrebne dokumentacije s kojom se zahtjev podnosi.

Aplikacijski obrazac se može preuzeti klikom ovdje:

Aplikacijski obrazac

Obrazac za finansijski izvještaj

Budžet projekta

Finalni izvještaj o projektu

Izjava o namjenskom utrošku sredstava

Prilikom razmatranja podnesenih prijava kriteriji će biti:

a)       kvalitet dostavljenog projekta i efekti koji se očekuju;

b)       realizirani projekti u protekloj godini;

c)       doprinos koji projekat ima za mlade sa teritorije općine Kakanj i značaj za lokalnu zajednicu kojim se rješavaju problemi i pitanja mladih;

d)       broj mladih koji su obuhvaćeni projektom;

e)       podrška drugih tijela, institucija i organizacija u ostvarivanju projekta.

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu Općine Kakanj- Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, ul. Alije Izetbegovića 123, Kakanj sa naznakom:

„Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj

                         – Transfer za omladinske projekte“

Komisija će uzeti u razmatranje prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom traženom dokumentacijom uz uredno popunjen aplikacijski obrazac.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja, tj. od 21.4.2015. godine do 08.5.2015. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati.

Prijave udruženja kojima su u prošloj godini odobrena sredstva iz Budžeta Općine, a nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, neće biti razmatrane.

 
- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO