30.7 C
Kakanj
Četvrtak, 24 Juna, 2021

Javni oglas za prodaju poslovnih prostora u novoj u administrativno–poslovnoj zgradi Općine Kakanj

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBIH („Službene novine FBIH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBIH“ broj: 17/14), Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji poslovnih prostora u administrativno – poslovnoj zgradi organa uprave općine Kakanj (objekat u izgradnji), a na osnovu Odluke Općinskog vijeća Općine Kakanj o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kakanj – poslovni prostori u administrativno – poslovnoj zgradi organa uprave općine Kakanj (objekat u izgradnji) po sistemu visoki ROH – BAU broj: 01/1 – 525/14 od 29.12.2014.g. objavljuje

JAVNI OGLAS

  za prodaju poslovnih prostora općine Kakanj putem licitacije

Predmet javnog nadmetanja (licitacije) je prodaja poslovnih prostora općine Kakanj u administrativno – poslovnoj zgradi organa uprave Općine Kakanj u izgradnji po sistemu visoki ROH – BAU, koja zgrada se nalazi u ulici Branilaca bb u Kaknju i na parceli označenoj kao kč. broj. 1369/22 K.O. Kakanj (novi premjer).

Poslovni prostori koji su predmet ovog oglasa se nalaze u etaži prizemlja zgrade iz prethodnog stava i visina im je 5 m (mogućnost gradnje galerije) zbog čega se neto površina (iz glavnog projekta) množi sa koeficijentom 1.5, i ta površina dobijena množenjem predstavlja predmet ponude i kupoprodaje povodom ovog oglasa, i to kako slijedi:

  1. Poslovni prostor 1. površine 52,50 m/2 x 1.5 = 78,75 m/2,
  2. Poslovni prostor 2. površine 52,00 m/2 x 1.5 = 78,00 m/2,
  3. Poslovni prostor 3. površine 52,00 m/2 x 1.5 = 78,00 m/2,
  4. Poslovni prostor 4. površine 52,00 m/2 x 1.5 = 78,00 m/2,
  5. Poslovni prostor 5. površine 60,00 m/2 x 1.5 = 90,00 m/2.

Početna prodajna cijena po m/2 za poslovne prostore iz prethodnog stava iznosi 2.300,00 KM.

Lice koje učini ili želi da učini ponudu prihvata da uplati avans i cijelokupnu kupoprodajnu cijenu ako se oglasi najpovoljnijim ponuđačem za ukupnu površinu koja se dobila množenjem sa koeficijentom 1.5 za predmetni poslovni prostor.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA“ preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno na protokol Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića broj 51, općina Kakanj uz obaveznu naznaku na koverti da je za Komisiju za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji poslovnih prostora Općine Kakanj.

Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i naznaku njegovog pečata na koverti.

Krajnji rok za prijem prijave je četvrtak, 12.02.2015.godine do 14.00 sati (bez obzira na način dostavljanja – lično ili poštom). Sve ponude koje pristignu poslije ovog roka neće se zaprimati niti uzimati u razmatranje.

Ovaj oglas će se također istaći na oglasnoj ploči Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj i na oglasnoj ploči Općine Kakanj, te na internet stranici Općine Kakanj, s tim da jedini mjerodavni datum jeste dan objave u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Javno nadmetanje i postupak licitacije provest će se u subotu, 14.02.2015.godine u 10.30 sati u prostorijama Općine Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića broj 123, Kakanj (prostorije gdje Općinsko vijeće Kakanj održava svoje sjednice) uz prisustvo ponuđača koji žele da prisustvuju otvaranju i postupku licitacije.

U slučaju da je ponuđač pravno lice (d.o.o., d.d., d.n.o. i slično) njihov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu provođenja licitacije ponijeti, predati i/ili na uvid dati Komisiji za javnu prodaju općine Kakanj sljedeće dokumente:

– pečat pravnog lica,

–  pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje poslovnih prostora općine Kakanj

povodom ovog oglasa ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog društva, s tim da punomoć

mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave,

– ako pravno lice zastupa u postupku prodaje predmetnih poslovnih prostora njen zakonski zastupnik

ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući dokument iz

kojeg proizilazi prednje navedeno njegovo svojstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji,

– odgovarajući dokument radi utvrđenja identiteta zastupnika tj. predstavnika pravnog lica.

U slučaju da je ponuđač fizičko lice, potrebno je da na zakazani termin provođenja licitacije preda na uvid Komisiji dokument kojim se utvrđuje identifikacija tog lica.

Ponuđači mogu biti fizičke i pravne osobe, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju prijavu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju prava vlasništva.

Razgledanje nekretnine, te podatke i dokumente o nekretninama koje su predmet ovog Oglasa, zainteresirani ponuđači mogu izvršiti i dobiti svakim radnim danom u periodu od 08.00 do 15.00 h.

Kontakt telefon je 032/552 – 012, a kontakt osoba je Kapo Muhamed.

Poslovni prostori se prodaju po sistemu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve daljne prigovore i reklamacije kupca po bilo kom osnovu, uključujući i prigovore na eventualnu razliku u površini poslovnih prostora, te slanjem prijave lice prihvata površinu koja je naznačena ovim oglasom da bude predmet kupoprodaje i osnov za isplatu cijelokupne cijene.

Prijava mora sadržavati:

–          pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom njegova sjedišta, brojem kontakt telefona, redni broj poslovnog prostora za koji se čini ponuda u Javnom oglasu, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2, njegovu adresu i površinu, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćenog avansa,

–          ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu BiH ne stariji od šest mjeseci (za slučaj da je ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i njegove države,

–          ovjerenu kopiju ili original Rješenja o registraciji društva (za pravna lica).

–          dokaz o uplaćenoj kapari u visini od 10 % ukupne početne kupoprodajne cijene za cjelokupnu površinu poslovnog prostora dobijenog množenjem sa koeficijentom 1.5, s tim da taj iznos uplaćenog avansa u svakom slučaju ne može biti niti u jednom slučaju niži od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000,00 KM,

–          pripadajući iznos kapare iz prethodne tačke treba biti uplaćen na račun općine Kakanj broj: 1340200000370849 IKB DD ZENICA vrsta prihoda 721239,

–          Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

Sve poreze, troškove prenosa, troškove obrade notarske isprave i svi eventualni ostali notarski troškovi, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed predmetnog poslovnog prostora snosi kupac u cijelosti.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može niti u jednom slučaju biti manja od početne prodajne cijene naznačene u ovom oglasu.

Ponuđačima koji ne steknu status kupca – najpovoljnijeg ponuđača uplaćena kapara biće u pravilu vraćena u roku od trideset (30) radnih dana od datuma okončanja licitacije povodom ovog oglasa.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika izuzev ako drugačije ovim oglasom nije određeno.

Učesnici u licitaciji ne mogu ponuditi manju cijenu od početne cijene.

Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje pod uslovom da ta cijena ne može biti identična početnoj cijeni objavljenoj u oglasu o licitaciji. Komisija će tog učesnika pozvati da ponudi veću cijenu od početne, te ukoliko ne ponudi veću cijenu od početne, licitacija za tu nekretninu se smatra neuspjelom, a to lice gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Ukoliko u postupku licitacije učestvuju dva i više lica, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene davanjem veće ponude. Ukoliko ponuđači ne žele povećati cijenu kroz davanje veće ponude, Komisija će proglasiti ponuđača koji je dao u svojoj ponudi višu cijenu kupcem, a za slučaj da su ponuđene cijene identične Komisija će ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satnici prijemnog štambilja Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj proglasiti kupcem.

Ukoliko niko od lica (lično ili putem zakonskog zastupnika, punomoćnika) koja su dostavila ponudu nije prisutan na dan licitacija, licitacija će se proglasiti neuspjelom, a lica koja su učinila ponudu gube pravo na povrat uplaćenog iznosa na ime kapare.

Licitacija traje sve dok se daju veće ponude. Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda. Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jedanput ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na provedeni postupak licitacije, te da poslije zaključenja licitacije učesnici ne mogu ulagati nikakve daljne prigovore.

O prigovoru odlučuje Komisija.

Ponuđaču koji ne bude izabran kao najpovoljniji uplaćeni iznos avansa će se u pravilu vratiti u roku do 30 radnih dana od dana provedenog postupka licitacije.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od sedam (7) dana od datuma kada ga prodavac pozove da to učini, s tim da se iznos od 10 % uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

S učesnikom javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave za taj poslovni prostor u pravilu u roku do trideset (30) dana od datuma uplate cjelokupne cijene od strane najpovoljnijeg ponuđača.

Svi ostali detalji predmetnog odnosa regulisat će se odgovarajućim ugovorom zaključenim u formi notarski obrađene isprave.

Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu cijenu u cijelosti u roku od sedam (7) dana od dana kada ga prodavac pozove da to učini, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog novčanog iznosa kapare od 10 % i prodaja tog poslovnog prostora će se smatrati neuspjelom.

Lica koja dostave svoju prijavu (jave se u ulozi ponuđača) za bilo koji poslovni prostor koji je predmet ove prodaje potvrđuju da su prije dostave prijave upoznati sa svim eventualnim teretima, manama ili drugim nedostacima koji postoje na istom i da ga kao takvog žele i hoće kupiti, te se odriču bilo kakvih daljnih prigovora po tom ili sličnom pravnom osnovu i činjeničnom stanju.

Općina Kakanj i Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja zadržava pravo poništenja, izmjene i dopune ovog oglasa u bilo kojoj njegovoj fazi, čak i tokom samog postupka licitacije i nisu obavezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku. (Press Općine Kakanj)

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO