Javni oglas o prodaji nekretnine – gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju

Na osnovu člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine F BiH“, br.17/14) i člana 6. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja – javne prodaje građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-343/14 od 10.09.2014.godine, Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje

JAVNI OGLAS

                               o prodaji nekretnine – gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju 

 

  1. Prodavac nekretnine je Općina Kakanj, sa sjedištem u ul.Alije Izetbegovića br.123. Kakanj.
  2. Objavljuje se Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (Lokacija kod izgradnje nove zgrade Općine Kakanj), označenog kao:

–          k.č.br. 1369/26 zv.“Prijeka Varda“, površine 417 m2, k.o. Kakanj upisana kao državna svojina Općine Kakanj (po starom premjeru k.č.br.414/18, k.o.Popi, upisana u zk.ul.br.1697 k.o. Popi, državna svojina 1/1).

  1. Na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja poslovnog objekta (samouslužna autopraonica) prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti, br.04/1-23-2503/14 od 25.07.2014.godine.

Namjena objekta je poslovna – samouslužna autopraonica, poslovni objekat je dimenzija 15,00×5,00 m, spratnost objekta: prizemlje. Sadržaj prizemlja objekta: 3 samouslužna boksa za automatsko pranje auta. Korisna površina poslovnog objekta je 67,68 m2.

  1. Prodaja građevinskog zemljišta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije, koja će se održati dana 16.10.2014.godine u zgradi Općine Kakanj u Maloj sali, sprat, sa početkom u 11,00 sati.
  1. Početna prodajna cijena nekretnine – gradskog građevinskog zemljišta, označenog u tački 1. Javnog oglasa iznosi 40,00 KM/m2, odnosno 16.680,00 KM (417 m2 x 40,00 KM).
  1. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene nekretnine iz tačke 4. ovog Oglasa (1.668,00 KM) na račun budžeta Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043 kod Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati. Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

  1. Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 100,00 KM na račun budžeta općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722449, šifra općine 043, s naznakom „naknada za učešće na licitaciji parcela k.č.br. 1369/26“, te Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati. Ova naknada se ne vraća učesnicima licitacije.
  1. Pravo učešća na javnom nadmetanju – licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju – licitaciji potrebno je da Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja na dan održavanja licitacije dostave ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta – lična karta, ili notarsku ovjerenu punomoć lica koja ih opunomoćuje.

Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju – licitaciji potrebno je da Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja na dan održavanja licitacije dostave ovjerenu kopiju rješenje o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje iz zastupa.

Učesnici licitacije u toku postupka licitacije daju svoje ponude na početnu prodajnu cijena nekretnine. O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori.

  1. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini koja se prodaje, razgledanje nekretnine kao i sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj i Odsjeku za urbanizam, svakog radnog dana u od 07,00 do 15,30 sati (kancelarija br.11, II sprat).

10. Općinski načelnik će po okončanju licitacionog postupka sa najpovoljnijim ponuđačem (učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu) zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine označene u tački 1. ovog Oglasa.

Prodajnu cijenu predmetne nekretnine učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti na u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora na račun Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043, kod Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica. Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

11. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

12. Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine u skladu saodredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine F BiH“, br.17/14), koju je imenovalo Općinsko vijeće.

13. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 16.10.2014. godine i objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli Općine Kakanj i na internet stranici Općine Kakanj.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.