23.5 C
Kakanj
Četvrtak, 13 Maja, 2021

Javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Kakanj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u skladu sa članom 33. stav 2. i 3. i članom 35. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Ze – do kantona“ broj: 12/13), te članom 38. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“ broj:4/08), Općinski načelnik objavljuje

J A V N I K O N K U R S

za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Kakanj

I. Općinski pravobranilac……………………………. 1 izvršilac

 II. Opis poslova

Općinski pravobranilac je zakonski zastupnik općine koji preduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i koji obavlja druge poslove određene zakonom, rukovodi radom pravobranilaštva, stara se da se svi poslovi i radni zadaci obavljaju zakonito, stručno i blagovremeno, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada pravobranilaštva, učestvuje u radu u svim predmetima u pravobranilaštvu, izrađuje godišnji izvještaj o radu pravobranilaštva, te radi na drugim analizama, informacjama i izvještajima, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, te učestvuje u donošenju ostalih normativnih akata pravobranilaštva, pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima iz člana 3. Zakona o pravobranilaštvu u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, daje pravna mišljenja na ugovore i odluke o sticanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu općine prije njihovog zaključenja i dr. ugovore u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu, zastupa općinu u sudskim i upravnim postupcima u kojim ima položaj i prava stranke u postupku u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove i zadatke za koje je ovlašten prema Zakonu o pravobranilaštvu.

Općinskog pravobranioca imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Općinski pravobranilac imenuje se na period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.

Kandidat za imenovanje Općinskog pravobranioca dužan je da ispunjava sljedeće uslove: 

1.   Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog Javnog konkursa,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 • da nije osuđivan za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za imenovanje na predmetnu poziciju,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da ne obavlja niti jednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, niti je član izvršnih tijela političke stranke.

2. Posebni uslovi:

 • da je VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
 • da ima položen pravosudni ispit,
 • da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje 4 godine nakon položenog pravosudnog ispita,

III. Potrebni dokumenti

Uz prijavu (može se preuzeti klikom ovdje) na Javni konkurs kandidat je obavezan priložiti sljedeće dokumente:

 • biografija
 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
 • fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje predmetnog posla, u roku od 8 dana, od dana izbora.

IV. Podnošenje prijave

Prijave se podnose na obrascu koji je dostupan u pisanoj formi u Centru za usluge građanima Općine Kakanj, ul. Alije Izetbegovića br. 123, Kakanj i u elektronskoj formi na službenoj web stranici Općine Kakanj (www.kakanj.com.ba), u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog konkursa.

Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se neposredno u Općinu Kakanj ili poštom, preporučeno, u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Kakanj, ul. Alije Izetbegovića br. 123, Kakanj, sa naznakomKomisija za izbor Općinskog pravobranioca Općine Kakanj – NE OTVARAJ“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Općine Kakanj (www.kakanj.com.ba).

Kandidati koji ispunjavaju kriterije za imenovanje ulaze u uži izbor i bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. (Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO