Intervju sa načelnikom Nerminom Mandrom

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o specifičnostima Kaknja, prirodnim ljepotama, sportskim uspjesima, talentiranim mladim ljudima, privrednim gigantima koji su nosioci razvoja i brojnim drugim vrijednostima.

 Po čemu je Općina Kakanj prepoznatljiva u odnosu na ostale općine?

Općina Kakanj prepoznatljiva je po svojim kulturno-historijskim znamenitostima, prirodnim ljepotama, sportskim uspjesima, talentiranim mladim ljudima, privrednim gigantima koji su nosioci razvoja i brojnim drugim vrijednostima. Zgošćanski stećak jedan je od najvažnijih dijelova bogatog mozaika kulturno-historijskih vrijednosti. Kraljeva Sutjeska sa Franjevačkim samostanom i džamijom Sultana Mehmeda II El-Fatiha ubraja se u najznačajnije historijske lokalitete u BiH. Premda se privreda Kaknja odlikuje velikim industrijskim kapacitetima, specifičnost Kaknja ogleda se i u brojnim izletištim, karakterističnim po netaknutoj prirodi i lijepim pejzažima. Izletište i vazdušnja banja Ponijeri, kao i područje Bočice, postali su nezaobilazno odredište ljubitelja prirode. Poznati su i sjajni rezultati kakanjskog sporta. Svuda se priča i o uspjesima mladih iz Kaknja na muzičkim takmičenjima.
Sve ove vrijednosti, koje građane Kaknja čine ponosnima, motiv su da nastavimo sa odlučnim zalaganjem za dobrobit naše zajednice i domovine. Na tragu ovakvih promišljanja je i naše zalaganje da, osiguranjem pogodnosti za investicije i razvoj poduzetništva, Kakanj učinimo konkurentnijim u odnosu na druge općine. Uporno, kontinuirano i svesrdno zalaganje Općine na unapređenju i poboljšanju ambijenta za poduzetničku djelatnost, postalo je prepoznatljivo obilježje naše lokalne zajednice. Posebnu pažnju zaslužuje širok spektar pogodnosti. Za gradnju objekata investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade stiče investitor za parcelu na kojoj gradi objekat u periodu od pet godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta. Odlukom o općinskim taksama na istaknutu firmu određeno je i umanjenje visine taksi u većini djelatnosti i oslobađanje pojedinih taksenih obveznika u potpunosti ili za određeni period. Takseni obveznici, koji su počeli sa obavljanjem registrirane djelatnosti, tokom tekuće godine oslobađaju se plaćanja takse na istaknutu firmu za tu godinu. Također, od obaveze plaćanja takse oslobođena su pravna i fizička lica koja registriraju proizvodne djelatnosti, za prvu godinu 100 posto, a za drugu godinu 50 posto od ukupnog iznosa taksene obaveze. Općina Kakanj realizira i druge aktivnosti, usmjerene na jačanje poduzetništva i nova zapošljavanja.

 Kako biste ocijenili rad Općine u proteklom periodu?

Napravili smo brojne konkretne pomake. Nakon okončane zakonske procedure Općina Kakanj je, po cijeni od jednu KM za kvadratni metar zemljišta, izvršila dodjelu lokacija Poduzetničke zone “Vrtlište” na kojima će investitori graditi proizvodne i druge objekte. Trenutno je aktuelna faza podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističkih saglasnosti za izgradnju, tako da se uskoro može očekivati početak izgradnje poslovnih objekata. Nastavili smo s aktivnostima pripreme novih lokacija za investitore, čime se osigurava kontinuitet dobre prakse jačanja poduzetništva. Kakanj je jedna od rijetkih lokalnih zajednica u kojima se, u aktuelnom vremenu opće krize u BiH i šire, realiziraju brojni infrastrukturni projekti. Premda viši nivoi vlasti ne isplaćuju Općini Kakanj prihode u iznosu koji zakonski pripada našem gradu, ipak uspijevamo pronaći modalitete da se obnova i izgradnja ne zaustave. To je rezultat predanog rada, racionalnog usmjeravanja i trošenja budžetskog novca, dobrog pristupa investitorima, uvođenja stimulativnih mjera za razvoj poduzetništva, kontinuiranog dijaloga sa privrednicima, mjesnim zajednicama, udruženjima građana.

Koji su najznačajniji realizovani projekti u protekloj godini?

Tokom 2013. godine u Kaknju su realizirana ulaganja u cestovnu infrastrukturu ukupne vrijednosti 609.998 KM. Za projekte toplifikacije, izgradnje vodovoda utrošeno je 129.102 KM. Realizirano je još nekoliko projekata ukupne vrijednosti 489.318 KM, tako da je konačna cifra iznosila 618.420 KM. Zbir ulaganja u cestovnu infrastrukturu i ulaganja u ostale projekte u 2013. godini iznosio je 1.228.419 KM. Ako se doda cijena radova na izgradnji Doma kulture, koji su u konačnici imali milionsku vrijednost, i još neki projekti poput rješavanja problema prodiranja podzemnih voda u Malješu ili obnova kuglane, dolazi se do sume od oko 2.500.000 KM.
Projekat obnove Doma kulture jedan je od najvažnijih realiziranih tokom 2013. godine. Radi se o objektu koji se prije dvije godine zbog oronulosti srušio pod teretom velikog snježnog pokrivača. U promišljanjima Kakanjaca Dom kulture nije samo građevina, već i dio zavičajnog blaga, posmatranog kao neka vrsta živog organizma i vitalnog životnog prostora. Za realizaciju ovog projekta, čija je vrijednost veća od 1.000.000 KM, više od 80 posto sredstava osigurala je Općina Kakanj.
Također, pažnju posvećujemo saradnji sa boračkim organizacijama, posebno u segmentu zapošljavanja i obavljanja pripravničkog rada za djecu šehida i poginulih boraca i djecu iz drugih boračkih populacija. Razvijamo koncept socijalne zaštite kakav rijetko postoji u lokalnim zajednicama, a započeli smo i nastavljamo razvoj koncepta socijalnog stanovanja. Jedna smo od rijetkih općina u BiH koje dodjeljuju stipendije studentima, a možda i jedina općina koja stipendije dodjeljuje i učenicima srednjih škola. Posebna pažnja posvećena je sanaciji i izgradnji objekata u kojima usluge građanima pružaju javni servisi. Prošle godine sredstvima kantonalnog budžeta izgrađena je nova zgrada Policijske stanice Kakanj. Ubrzo nakon otvaranja ove zgrade započela je i rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Kaknju. Kakanj će u budućem periodu dobiti i novu zgradu Općine, s obzirom na to da je zgrada u kojoj su trenutno smještene općinske službe vlasništvo RMU Kakanj. Radi se o trošnom objektu koji će ove godine biti predmet prodaje. Nedavno je otvoren novoizgrađeni Društveni dom u Čatićima, a za nekoliko mjeseci očekuje se završetak radova i puštanje u funkciju Hemodijaliznog centra.
Možemo zaključiti da će 2013. i 2014. godina biti zapamćene kao zlatni period obnove vitalnih objekata u Kaknju. U prilog ovoj tvrdnji idu i činjenice da je prošle godine Kakanj dobio novu i modernu kuglanu, počele su aktivnosti na uspostavi gradskog muzeja, muzičke škole i gradske galerije likovne umjetnosti, a u planovima je i multipleks-kino. Izgradnja novih i sanacija postojećih vitalnih objekata u Kaknju izraz je našeg poštovanja prema Bosni i Hercegovini. Ove aktivnosti rezultiraće poboljšanjem kvaliteta pružanja usluga građanima Kaknja u skladu s izazovima i standardima modernog vremena.

Kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju na području općine i koji su privredni subjekti nosioci razvoja?

S obzirom na postojanje velikih privrednih subjekata, ekonomska slika Kaknja je u odnosu na okruženje dobra, ali nivo privrednog razvoja nije zadovoljavajući, jer postoji veliki broj nezaposlenih osoba. Stoga je razvoj poduzetništva, privlačenje investicija, izgradnja poduzetničkih zona i osiguranje pogodnosti za investitore u žiži rada općinske administracije.

 Koje grane privrede imaju najveće potencijale za ulaganje u Kaknju i šta Općina čini kako bi privukla investitore?

 Općina Kakanj realizira brojne aktivnosti, usmjerene na jačanje poduzetništva i nova zapošljavanja. U svrhu razvoja poduzetništva i obrta, iz Budžeta Općine Kakanj za 2013. godinu izdvojeno je 90.000 KM. Sredstva su opredijeljena za realizaciju projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”, koji nezaposlenim osobama, kroz nekoliko ciklusa u toku godine, omogućava obuku u pisanju poslovnih planova, nagrađivanje najkvalitetnijih planova inicijalnim sredstvima za osnivanje i početak rada, te pomoć pri registraciji firmi. Program, također, omogućava refundaciju troškova osnivanja obrtničkih radnji (osim trgovina i ugostiteljskih radnji) i dijela troškova osnivanja preduzeća, za sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama (osim trgovina i ugostiteljskih radnji) i preduzećima “d.o.o.” koji registriraju djelatnost i firmu na području općine Kakanj u 2013. godini. Ovi projekti se nastavljaju realizirati i u 2014. godini.
U ovoj godini realiziramo i projekat “Proširi svoj posao u Kaknju”. U saradnji sa Njemačkom nevladinom organizacijom “Help”, Općina Kakanj lani je realizirala prvu fazu projekta pomoći pokretanju i jačanju poduzetništva, za šta je izdvojeno 120.000 KM kroz donirane motokultivatore, plastenike, steone krave, opremu za zanatsku djelatnost, košnice sa pčelama. Nakon realizacije prve faze, potpisan je ugovor o nastavku projekta u vrijednosti od 200.000 KM. U drugoj fazi projekat će pomoći ukupno 40 korisnika.
U Budžetu Općine Kakanj osigurana su i sredstva za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i pomoći nezaposlenim osobama kroz dodjelu steonih krava. Sa temeljnim opredjeljenjem da je svako radno mjesto bitno i da kontinuirano treba biti na usluzi privredi, u Općini Kakanj periodično se održavaju sastanci sa predstavnicima velikih firmi, poduzetnicima i ugostiteljima, gdje se razmatraju aktuelna pitanja i zajedno definiraju smjernice za razvoj privrede. Imenovan je i Tim za otklanjanje administrativnih barijera.

Na koje oblasti su fokusirani strateški pravci općine i koji su preduslovi za njihovu realizaciju?

Sve aktivnosti usmjerene su na razvoj poduzetništva i infrastrukture, privlačenje investicija, te zaštitu okoline, jer je naše temeljno polazište u promišljanjima da treba razvijati privredu u harmoniji i dosluhu sa zaštitom čovjekove okoline.

 Da li ste zadovoljni stepenom zaposlenosti na području općine i šta će općinska vlast uraditi na poboljšanju stope zaposlenosti, posebno mladih i obrazovanih kadrova?

 Stepenom zaposlenosti nisam zadovoljan. Zbog toga sam svu svoju pažnju i usmjerio na stvaranje preduslova koji će dovesti do novih zapošljavanja. Jedan od projekata kojim, u granicama naših mogućnosti pružamo mladima pomoć, je projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” o kojem sam govorio.

 Koji su najčešći problemi sa kojima se suočava općina Kakanj?

 Najčešći problemi sa kojima se suočava Općina Kakanj ogledaju se u smanjenom prilivu sredstava sa viših nivoa vlasti, smanjenju priliva pripadajućeg dijela PDV-a, izostavljanju Kaknja u raspodjeli sredstava od GSM licence koju je izvršila Vlada FBiH, nezaposlenosti, cestovnoj infrastrukturi, zagađenosti okoline.

Na čemu će biti akcenat rada u narednom periodu, odnosno koji su najznačajniji projekti koje planirate realizovati?

 U budućem periodu nastavljamo intenzivno jačati poduzetništvo i infrastrukturu, realizirati ekološke projekte poput uvođenja sistema integralnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada, širenja mreže daljinskog grijanja. Realiziraće se projekat zamjene rasvjetnih tijela javne rasvjete LED tehnologijom, a nastavljamo i pripremati nove poslovne zone, podsticati poljoprivredne proizvođače.
U budućem periodu naše aktivnosti biće fokusirane i na osnivanje muzičke škole. Javnost zna da je Kakanj poznat po muzičkim talentima, ali naš grad nema muzičku školu. Nadamo se da prilikom realizacije ove zamisli nećemo nailaziti na barijere i birokratska otežavanja, s obzirom na to da je obrazovanje nadležnost kantona. Izgradnjom nove zgrade Općine, poboljšat ćemo kvalitet usluga koje pružamo građanima. Sve što radimo i što ćemo raditi u budućem periodu biće u dosluhu sa građanima, jer smo razvili brojne modalitete komuniciranja kako bismo od građana dobili povratne informacije o svim pitanjima koja su od općeg interesa.
Segment zaštite životne sredine zaslužuje posebnu pažnju. U skladu sa temeljnim opredjeljenjem da se intenzivno i kontinuirano radi na unapređenju ekološke slike Kaknja, Općina je tokom 2013. godine realizirala nekoliko ekoloških projekata čija je ukupna vrijednost 2.152.000 KM. Odlučni smo u namjeri da osiguramo visok nivo komunalne higijene na području cijele općine. Svjesni smo činjenice da niko neće doći da vrši zbrinjavanje otpada u našem zavičaju. To trebamo uraditi mi. Naša ideja vodilja se ogleda u našoj želji da cijeli prostor općine Kakanj bude čist. Stoga smo izdvojili 400.000 KM za projekat uspostave procesa integralnog upravljanja otpadom. Od ovog iznosa, 70.000 KM odnosi se na subvencioniranje odvoza smeća iz najudaljenijih područja. Ovim projektom planirano je uspostavljanje procesa integralnog upravljanja otpadom, kojim će se obuhvatiti novih 11 mjesnih zajednica, uz 19 mjesnih zajednica u kojima već postoji organizirani odvoz smeća. Tako će se postojeći sistem prikupljanja otpada, koji pokriva 48 posto ukupnog broja stanovnika, proširiti i pokrivaće 85 posto ukupnog broja stanovnika. Planirano je da se narednih godina još povećava opseg odvoza otpada i da u konačnici obuhvati svih 37 kakanjskih mjesnih zajednica.
Planiramo realizirati i projekat proširenja sistema daljinskog grijanja u MZ Kakanj II. Za realizaciju ovog projekta predviđen je iznos od 1.000.000 KM. Cilj projekta je smanjiti zagađenje uzrokovano radom mini-kotlovnica. U realizaciju ovog projekta već je uloženo 1.500.000 KM. Projekat je nekoliko godina čekao na dovršetak. Priča o toplifikaciji ne završava se ovim projektom. Završene su aktivnosti na širenju mreže daljinskog grijanja na području MZ Papratnica, a počele su aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sistema daljinskog grijanja u još nekoliko naselja. Za poslove projektovanja izdvojili smo 250.000 KM.
Općina Kakanj posebnu pažnju posvećuje uređenju i zaštiti čovjekove okoline. Osim kontinuiranih aktivnosti na uređenju zelenih površina, izletišta i ski-staza na Ponijerima, 2013. godine smo realizirali i projekat čišćenja obala rijeke Bosne. U skladu sa činjenicom da je potpisnica sporazuma “CovenantofMayors” koji znači obavezu ostvarivanja ciljeva energetske politike Evropske unije u smislu redukcije emisije CO2 kroz povećanu energetsku efikasnost, čistiju proizvodnju i korištenje energije, Općina Kakanj već je započela sa aktivnostima na provedbi zamisli pomenutog sporazuma. Završene su aktivnosti na izradi Održivog energetskog akcionog plana (Sustainable Energy Action Plan – SEAP). Pomoć pri izradi SEAP-a Općini Kakanj pružila je Njemačka organizacija za razvojnu saradnju “Deutsche Gesellschaft f=FCr Internationale Zusammenarbeit” (GIZ). Tokom Evropske sedmice mobilnosti, koja se obilježava od 16. do 22. septembra, javnosti je predstavljen projekat izgradnje biciklističke staze u Kaknju. Gradnja ove staze je u toku. Staza se prostire kroz gradsku jezgru. Biće to poklon preduzeća “Trgošped” građanima Kaknja.

kakanj-x/Onasa

Možda vam se svidi

Comments are closed.