15 C
Kakanj
Ponedjeljak, 10 Maja, 2021

Dodjela općinske stipendije za studente: Konačna lista

Nakon objave javnog poziva, okončanja bodovanja aplikacija, te objave preliminarne liste kandidata za dodjelu općinskih studentskih stipendija za akademsku 2014/15. godinu i okončanja žalbenog postupka, sačinjena je i konačna lista.

Konačnu listu možete vidjeti klikom ovdje (lista sadrži tabelu sa imenima kandidata koji ispunjavaju uslove i kandidata koji ne ispunjavaju uslove – u donjem lijevom uglu otvorenog dokumenta birati opcije “Ispunjavaju” ili “Ne ispunjavaju).

Stipendiju u iznosu od 800 KM dobilo je prvih 150 kandidata sa liste onih koji ispunjavaju uslove.

Na listu se može izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji za žalbe Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Kandidati koji su dostavili lažne podatke o visini plaće roditelja su obrisani sa liste, a lažirana dokumentacija je dostavljena nadležnim policijskim organima kako bi se, u skladu sa zakonom, poduzele mjere protiv osoba koje su sačinile i dostavile lažnu dokumentaciju, te firmi i službenih lica koja su izvršila ovjeru lažiranih podata.

Građane Kaknja pozivamo da i dalje prate sve liste koje se objavljuju na službenoj web-stranici Općine Kakanj i da prijave sve sumnjive slučajeve. Anonimnost osoba koje prijave sumnjive slučajeve je zagarantirana.

Pravo učešća na konkursu su imali:

–         redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH,

–         redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji prvi put upisuju određenu godinu studija,

–         studenti koji ne koriste povlastice za prevoz finansiran od strane Općine,

–         studenti koji ne primaju stipendiju drugog poslodavca.

          Pravo učešća na konkursu nisu imali:

–         studenti apsolventi,

–         studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,

–         vanredni studenti,

–         studenti koji primaju stipendiju drugog poslodavca (ili po drugom osnovu primaju stipendiju )

–         studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine,

–         studenti koji su srednje obrazovanje završili dovoljnim uspjehom

–         studenti koji koriste povlastice za prevoz koji finansira Općina Kakanj,

–         studenti čiji članovi domaćinstva ostvaruju prihode preko 300,00 KM po članu domaćinstva.

Preliminarna lista kandidata za dodjelu stipendija sačinjena je na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:

a)     ostvareni uspjeh tokom studija,

b)    godina studija,

c)     socijalno – ekonomska situacija,

d)    utvrđen invaliditet.

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove :

a) za studente prve godine

–         za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

b)    za studente druge i narednih godina bodovanje se vrši tako što se   prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5.

Studentima medicinskog, stomatološkog, farmaceutskog, građevinskog, arhitektonskog, elektrotehničkog, mašinskog, metalurškog i saobraćajnog, kao i studentima koji nakon završenog studija stiču zvanje profesora matematike i fizike dodjeljuje se još 5 bodova.

c)     za godinu studija

–   za prvu godinu studija dodaju se 2 boda

–         za drugu godinu studija dodaju se 4 boda

–         za treću godinu studija dodaje se 6 bodova

–         za četvrtu i naredne godine studija dodaje se 10 bodova

–         za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija ( tj. 4. i 5. godinu studija) dodaje se 10 bodova.

Na osnovu prihoda po članu domaćinstva :

–         bez primanja……………………………40 bodova

–         do 100 KM……………………………..30 bodova

–         od 101 KM – 150 KM………………25 bodova

–         od 151 KM – 200 KM………………20 bodova

–         od 201 KM – 300 KM………………15 bodova

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju studenti slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i povratnika.

Studentima medicinskih i prirodnih fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, studentima romske nacionalnosti i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o utvrđenim kriterijima za bodovanje i neovisno o članu 6. tačka g), članovima 11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Studenti prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije samo za prvu godinu studija.

Općina Kakanj dodjeljuje 150 stipendija za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2014/15. godinu.

Općinskim budžetom za 2015. godinu za studentske stipendije planiran je iznos od 120.000,00 KM.

Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih rata. (Press Općine Kakanj))

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO