VM BiH: BiH centar najvećih investitora Evrope, veći stepen zaštite plata, finansijska podrška SAD-a…

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas na sjednici Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne stomatologije, arhitekata i inženjera građevine kojim se otklanjanju prepreke za slobodno  kretanje eksperata i stručnjaka na području cijele regije.

Sporazum su dogovorili predstavnici šest ekonomija zapadnog Balkana, i to Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova[1], Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije u okviru Berlinskog procesa radi podsticanja mobilnosti stručnjaka, boljeg usklađivanja sposobnosti pojedinaca sa potrebama tržišta rada i povećanja produktivnosti.

Ovo je važan iskorak zemalja regije u kontekstu njihovog budućeg pridruživanja Evropskoj uniji.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Potpisivanje sporazuma planirano je na Samitu zemalja zapadnog Balkana u  Poljskoj u julu 2019. godine.

BiH CENTAR ZANIMANJA NAJVEĆIH INVESTITORA EVROPE I SVIJETA OD 7. DO 9. MAJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa organizacijom Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), 7. – 9. maja 2019. godine u Sarajevu, jednog od najvećih događaja ikada održanih u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina će tih dana biti centar zanimanja najvećih investitora Evrope i svijeta, s dugoročnim pozitivnim efektima. Cilj Bosne i Hercegovine je da EBRD u naredne četiri godine plasira više od milijardu eura u razvoj bh. ekonomije.

Godišnji sastanak Odbora guvernera EBRD-a je velika prilika da se povezivanjem ekonomija osigura snažniji rast BiH, a jedan od najvažnijih događaja je Investiciona konferencija posvećena mogućnosti ulaganja u BiH.

Planirano je oko 17 događaja, uključujući  više panel-sesija posvećenih investiranju u zapadni Balkan, korporativnoj perspektivi, digitalizaciji – pripremi malih i srednjih preduzeća za budućnost, kao i održivom i inkluzivnom turizmu u jugoistočnoj Evropi. Na marginama Godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD-a najavljeno je i održavanje sesije o zapadnom Balkanu uz učešće lidera šest zemalja, kao i zajednički događaj EBRD-a i Evropske komisije posvećen promoviranju ulaganja i poboljšanja životnog standarda na zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija.

Na sjednici je data  saglasnost guverneru BiH u EBRD-u, ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da potpiše Pismo saglasnosti.

VIŠI STEPEN ZAŠTITE PLAĆA I PRAVA POMORACA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine izmjeni i dopunama iz 2018. godine kodeksa Konvencije o radu na moru (MLC), iz 2006. godine Međunarodne organizacije rada.

Bosna i Hercegovina na ovaj način prihvata izmjene koje su donesene u cilju osiguranja višeg stepena zaštite plaća i prava pomoraca tokom njihovog zatočeništva na brodu ili van broda zbog piratstva ili oružane pljačke brodova.

Ministarstvo civilnih poslova ovaj prijedlog uputit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja.

ZAŠTITA OZNAKA PORIJEKLA I GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

Tom odlukom provodi se Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, te stvaraju uslovi za nesmetano vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda.

Postupak omogućava zaštitu prehrambenih proizvoda kako u Bosni i Hercegovini, tako i podnošenje zahtjeva za registraciju za oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na nivou Evropske unije.

Visina naknade kreće se od 30 KM, za podnošenje zahtjeva za registraciju, upis ili brisanje iz registra, do 500 KM, koliko iznosi naknada za provođenje postupka registracije.

FINANSIJSKA  PODRŠKA SAD-a U PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o realizaciji Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i o utrošku grant sredstava za period januar – decembar 2018. godine

Provođenje aktivnosti u okviru ovog projekta značajno doprinosi provođenju Istanbulske konvencije koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2013. godine i obavezala se da će poduzeti pravne i druge mjere da osigura pravni, institucionalni i organizacioni okvir za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava i sankcioniranje počinitelja.

Jedna od aktivnosti proistekla iz ovog sporazuma u izvještajnom periodu je dodjela grant sredstava u iznosu 160.000 KM za devet nevladinih organizacija za efikasniju prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i bolju zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja, kao i formiranje Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini.

BiH ĆE OBILJEŽITI 56 ZNAČAJNIH DATUMA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Program sadrži 56 događaja iz oblasti ljudskih prava koje će nadležne institucije BiH u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH obilježiti na prigodan način i u skladu s mogućnostima u okviru planiranih budžetskih sredstava, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Možda vam se svidi

Leave A Reply