23 sjednica OV-a: JP Grijanje dužno Elektroprivredi skoro 1 milion KM !

U srijedu 10.septembra je održana 23. redovna sjednica OV-a Kakanj koja je započela davanjem Svečane izjave Selimović Ahmeta, vijećnika SDA koji je u sastav vijeća ušao umjesto Samira Lušije koji je na ovu poziciju dao ostavku.
Zapisnik sa prošle sjednice OV-a kao i usvajanje dnevnog reda sačinjenog od 12 tačaka je jednoglasno usvojen nakon čega su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.
Prva tačka dnevnog reda je bila Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji JP Grijanje do.o. Kakanj. Ona obuhvata otpis kamate i reprogramiranje dugovanja koje JP Grijanje Kakanj ima prema JP Elektroprivrda d.o.o Sarajevo zaključno sa 30.septembrom 2013.godine. Prema aneksu Reprograma o načinu izmirivanja duga, JP Grijanje Kakanj će u narednih 36 mjeseci početi izmirivati dug u iznosu od 929.399,06 KM.
Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju je jednoglasno usvojen. Nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinice lokalne samouprave mogu raspolagati nadležna tijela tih jedinica samo na osnovu javnog konkursa uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ova se odredba izričito odnosi i na raspolaganje zasnivanjem prava građenja kojim se opterećuju navedene nekretnine.
Imenovana je Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju u sastavu: predsjednik Semir Mušija i članovi: Ahmet Alajbegović, Alma Čaluk, Ivica Petrović, Elmedin Kovač, Sanel Škulj i Salih Gačić. Ista ova komisija je imenovana za objavljivanje Javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama-građevinskog zemljišta u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj.
OV je donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluku OV broj 01/1-250/14 od 29.maja 2014.godine. Ova odluka se tiče davanja saglasnosti firmi Prevent oko izgradnje porodične kuće za potrebe Karić Asmira iz Kaknja, uposlenika navedene firme čija je kuća oštećena elementarnom nepogodom. Razlog ove odluke leži u činjenici da je Karić Asmir prvobitno prihvatio da mu firma Prevent izgradi stambeni objekat na lokaciji koju mu dodjeli Općina Kakanj, pa je kasnije obavjestio Općinu da ne pristaje jer je u vlastitoj režiji kupio zemljište. Potom je i firma Prevent zatražila poništenje rješenja u ustupanju građevinskog zemljišta radi regulisanja stambenog pitanja. Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na teritoriji Općine Kakanj je jednoglasno usvojen.
Usvojen je prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju na korištenje radi građenja garažnog objekta Čelebić Muameru, Mandra Nuaneru i Omeragić Marselu.
Jednoglasno je prihvaćen izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost za školsku 2013/14 godinu, kao i Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda pomenute ustanove za 2013.godinu.
Usvojena i posljednja tačka dnevnog reda, odnosno Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju na korištenje radi građenja garažnih objekata sa prijedlogom Zaključka o utvrđivanju visine naknade
Napominjemo još jednom da su svih 12 tačaka dnevnog reda jednoglasno usvojene. Ovo je sigurno najkraća sjednica OV-a u ovom sastavu koja je po protokolu započela u 9h, a završila u 10:05h.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.