21.sjednica Općinskog vijeća: zaposleno 6.785, nezaposlenih 6.710 !

Na dnevnom redu 21.redovne sjednice Općinskog vijeća koje se održalo 26.juna se našlo deset tačaka. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 20 sjednice općinskog vijeća, a vijećnička pitanja i inicijative su uputili Safet Šahman, Sejfo Silajdžija, Slaven Katičić i Aldin Šljivo.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama istaknutu firmu koja se bavi pravnim i računovodstvenim djelatnostima je bila prva tačka dnevnog reda. Emira Babić i Saliha Redžić, obratile su se Općinskom načelniku i Predsjedavajućem općinskog vijeća sa prijedlogom za izmjenu odluke u dijelu tarife koji se odnosi na notarsku djelatnost. Prilikom analize njihovog prijedloga, te uporedbom pomenute tarife naše Općine sa tarifama drugih susjednih općina za istu djelatnost, utvrđeno je da tarifa taksi na istaknutu firmu za notarsku djelatnost općine Kakanj znatno odstupa u odnosu na tarife susjednih općina. Dakle, bilo je neophodno pristupiti izmjeni iste. Ova odluka nije dobila potrebnu većinu.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o sprovođenju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite sa porodicom je jednoglasno usvojen. Predložena izmjena odluke odnosi se na član 39.stav 3 kojim se predviđa zaključivanje ugovora između organizacija pogrebne djelatnosti i Centra za socijalni rad Kakanj.

vijece (2)

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Savezu poljoprivrednih udruženja”KAP” je jednoglasno usvojen. Stvarna potreba za donošenje ove odluke je što se radi o udruženjima koja nisu profitabilna, a korisna su za stanovništvo općine Kakanj, što proizilazi iz ciljeva radi kojih su osnovana. Navedeni poslovni prostor se daje na korištenje udruženjima zbog društveno korisnih ciljeva koja imaju ta udruženja, a kroz Budžet se izdvajaju novčana sredstva za ostvarenje društveno korisnih ciljeva radi kojih su osnovana ta udruženja.

Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja garažnog objekta u Kaknju dodjeljen je Sikira Azizu, Zaimović Zahidi, Husika Nevzudinu i Kevilj Faruku.

Najinteresantnija tačka dnevnog reda je bila tačka osam, a radi se o informaciji o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području Općine Kakanj. Izvještaj je iznio pomoćnik općinskog načelnika Mirza Fazlić.

U poređenju sa 2011. godinom (koja je korištena kao bazna), u 2012. godini bilježi se konstantan pad broja zaposlenih osoba na području naše općine, odnosno povećanja broja nezaposlenih. U 2013. godini broj zaposlenih osoba na području općine Kakanj bilježi porast u odnosu na 2012. godinu. U decembru 2012. godine broj zaposlenih osoba je bio 6.711, a u decembru 2013. godine je zabilježeno 6.785 zaposlenih osoba.

Što se tiče broja nezaposlenih osoba, u decembru 2011.godini koja se uzima kao bazna, na području Općine Kakanj je prijavljeno 6117, u 2012. 6495, a u istom mjesecu u 2013.godini taj broj je iznosio 6710 nezaposlenih osoba. U odnosu na 2011.godinu, broj nezaposlenih se povećao za 593 osobe.

Predsjednik kluba SDP Kakanj Eldin Mioč je u obraćanju kazao kako se u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Kaknju ne poštuje Zakon po pitanju zapošljavanja i da je dobro poznato da se u kakanjskim firmama zapošljava na osnovu familijarnih veza i veza poznanstava.

vijece (3)

Načelnik Nermin Mandra je izrazio zabrinutost ovim podacima i istakao kako se trebaju tražiti nove mjere za pobošljanje stanja nezaposlenosti u Kaknju, a jedan od načina je i olakšavanje pristupa poduzetnicima za razvoj njihovog poduzetništva.Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Usvojena je informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica na području općine Kakanj. U budžetu Općine za 2013.godinu planirana su sredstva za raseljena lica i povratnike, za njihove najnužnije potrebe. Realizovana sredstva iznose 5.830,00 KM a ista su se dodjeljivala u skladu sa Kriterijima o dodjeli novčanih pomoći raseljenim osobama i povratnicima iz Budžeta općine.

Informacija o stanju na poduzetničkoj zoni „Vrtlište“ je jednoglasno usvojena. Ovo je ujedno bila i posljednja tačka dnevnog reda 21.redovne sjednice OV-a.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.