150 stipendija u iznosu od 800 KM: Konkurs za dodjelu općinske stipendije za studente (Rok za prijave 26. mart)

Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj ( „Službene novine Općine Kakanj „ broj: 7/13 ) i člana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ broj:1/15), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

KONKURS

 

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2014/15. godinu

          Općina Kakanj dodjeljuje 150 stipendija za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2014/15. godinu.

Općinskim budžetom za 2015. godinu za studentske stipendije planiran je iznos od 120.000,00 KM.

Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih rata.

Pravo učešća na konkursu imaju :

–         redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH,

–         redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji prvi put upisuju određenu godinu studija,

–         studenti koji ne koriste povlastice za prevoz finansiran od strane Općine,

–         studenti koji ne primaju stipendiju drugog poslodavca.

          Pravo učešća na konkursu nemaju :

–         studenti apsolventi,

–         studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,

–         vanredni studenti,

–         studenti koji primaju stipendiju drugog poslodavca (ili po drugom osnovu primaju stipendiju )

–         studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine,

–         studenti koji su srednje obrazovanje završili dovoljnim uspjehom

–         studenti koji koriste povlastice za prevoz koji finansira Općina Kakanj,

–         studenti čiji članovi domaćinstva ostvaruju prihode preko 300,00 KM po članu domaćinstva.

Lista kandidata za dodjelu stipendija biće sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima :

a)     ostvareni uspjeh tokom studija

b)    godina studija

c)     socijalno – ekonomska situacija

d)    utvrđen invaliditet.

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove :

a) za studente prve godine

–         za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

b)    za studente druge i narednih godina bodovanje će biti izvršeno tako što se   prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5.

Studentima medicinskog, stomatološkog, farmaceutskog, građevinskog, arhitektonskog, elektrotehničkog, mašinskog, metalurškog i saobraćajnog, kao i studentima koji nakon završenog studija stiču zvanje profesora matematike i fizike dodjeljuje se još 5 bodova.

c)     za godinu studija

–   zaprvu godinu studija dodaju se 2 boda

–         za drugu godinu studija dodaju se 4 boda

–         za treću godinu studija dodaje se 6 bodova

–         za četvrtu i naredne godine studija dodaje se 10 bodova

–         za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija ( tj. 4. i 5. godinu studija ) dodaje se 10 bodova.

Na osnovu prihoda po članu domaćinstva :

–         bez primanja……………………………40 bodova

–         do 100 KM……………………………..30 bodova

–         od 101 KM – 150 KM………………25 bodova

–         od 151 KM – 200 KM………………20 bodova

–         od 201 KM – 300 KM………………15 bodova

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju studenti slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i povratnika.

Studentima medicinskih i prirodnih fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, studentima romske nacionalnosti i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o utvrđenim kriterijima za bodovanje i neovisno o članu 6. tačka g), članovima 11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Studenti prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije samo za prvu godinu studija.

   Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija ) :

 

–         zahtjev – prijava na konkurs (može se spreuzeti u šalter-sali Općine ili klikom ovdje)

–         ovjerenu kopiju lične karte studenta

–         izjavu da student ne prima stipendiju drugog poslodavca ili po drugom osnovu – ne stariju od mjesec dana

–         potvrdu o redovnom studiju sa naznakom da je student prvi puta upisao

određenu godinu studija – ne stariju od mjesec dana

–         uvjerenje o položenim ispitima tokom cjelokupnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom ( studenti II i viših godina studija i studenti drugog ciklusa studija) – ne starije od mjesec dana

–         ovjerene kopije svjedodžbi od I – IV razreda srednje škole (studenti prve godine)

–         izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu od nadležnog općinskog organa sa punom moralnom i pravnom odgovornošću

–         potvrda o prihodima za svakog punoljetnog člana domaćinstva – prosječna zarada za posljednja tri mjeseca

– uvjerenje o nezaposlenosti svakog punoljetnog člana domaćinstva – ne starije od mjesec dana

–         potvrdu o školovanju članova domaćinstva

–         izvod iz matične knjige rođenih za članove domaćinstva mlađe od šest godina

–         uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta

Ako student ostvari pravo na stipendiju, a utvrdi se argumentirano da su dostavljeni podaci netačni, stipendija se obustavlja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj – do 26. marta 2015. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za društvene djelatnostii, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike .

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju.

Nekompletna, neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Možda vam se svidi

Comments are closed.